simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ : ܒܪܟ ܡܪܝܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܨܪܝܐ ܡܛܠ ܝܘܣܦ : ܘܗܘܬ ܟܠ ܠܗ ܝܗܒ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ . ܘܗܘܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܫܠܛܗ ܥܠ ܒܝܬܗ : ܘܥܠ
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܬܚܫܒܘ ܠܡܥܒܕ . ܬܘ ܢܚܘܬ : ܘܢܦܠܓ ܬܡܢ ܠܫܢܐ̈ : ܕܠܐ ܟܠ ܠܟܠܗܘܢ : ܘܗܟܢܐ ܐܬܚܫܒܘ ܠܡܥܒܕ : ܡܟܝܠ ܠܐ ܢܬܒܨܪ ܡܢܗܘܢ
P:Gen [AB] ܢܥܠܘܢ ܥܡܟ ܠܡܐܚܐ . ܘܐܢܬ ܣܒ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܡܐܟܠܐ ܕܡܬܐܟܠ : ܟܠ ܘܡܢ ܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܠܓܢܣܘܗܝ̈ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܪ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܙܪܥܟ . ܡܓܙܪ ܢܓܙܘܪ ܝܠܝܕ ܒܝܬܟ ܟܠ ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ : ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ : ܘܙܒܝܢ ܟܣܦܐ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܕܒܢܬܗ̈ : ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ . ܘܒܢܝ̈ ܓܕ : ܟܠ ܕܠܝܐ : ܕܝܠܕܬ ܠܝܥܩܘܒ ܒܦܕܢ ܕܐܪܡ : ܘܠܕܝܢܐ ܒܪܬܗ .
P:Gen [AB] ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ : ܗܟܢܐ ܥܒܕ . ܨܚ ܘ ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܥܘܠ ܐܢܬ ܟܠ : ܘܚܡܘܠ ܠܘܬܟ : ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܘܠܗܘܢ ܠܡܐܟܘܠܬܐ . ܘܥܒܕ ܢܘܚ
P:Gen [AB] ܪܥܝܝ̈ ܥܢܐ̈ . ܨܚ ܥܒ ܘܐܬܐ ܝܘܣܦ ܘܚܘܝ ܠܦܪܥܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܟܠ : ܡܛܠ ܕܬܬܒܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܓܫܢ : ܡܛܠ ܕܡܣܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܨܪܝܐ̈
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܕܡ ܕܚܝܐ : ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܟܠ ܠܫܝܬ ܬܡܢܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ . ܘܟܘܒܐ̈ ܘܕܪܕܪܐ̈ ܬܘܥܐ ܠܟ : ܘܬܐܟܘܠ ܟܠ : ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ : ܠܝܛܐ ܐܪܥܐ ܡܛܠܬܟ . ܒܟܐܒܐ̈ ܬܐܟܠܝܗ̇
P:Gen [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܒܪܡ : ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܬܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ ܣܒ ܠܟ ܟܠ : ܕܐܫܠܡ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܘܝܗܒ ܠܗ ܡܥܣܪܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܩܪܚ ܘܦܝܣܟܝ ܒܥܙܐ̈ : ܘܐܟܡ ܒܚܘܪܬܐ̈ : ܓܢܝܒܐ ܗܘ ܟܠ ܥܠܝ ܙܟܘܬܝ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ : ܕܡܚܪ ܟܕ ܬܥܘܠ ܥܠ ܐܓܪܝ ܩܕܡܝܟ :
P:Gen [AB] ܬܝܫܐ̈ ܕܣܠܩܝܢ ܥܠ ܥܢܐ̈ : ܩܪܚܐ̈ : ܘܦܝܣܟܝܐ̈ : ܘܒܪܕܐ̈ : ܟܠ : ܝܥܩܘܒ . ܘܐܡܪܬ ܗܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܐܪܝܡ ܥܝܢܝܟ̈ ܘܚܙܝ
P:Gen [AB] ܐܝܠܢ ܕܪܓܝܓ ܠܡܚܙܐ : ܘܫܦܝܪ ܠܡܐܟܠ : ܘܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܟܠ ܩܕܝܡ : ܘܣܡ ܬܡܢ ܠܐܕܡ ܕܓܒܠ . ܘܐܘܥܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܒܘܢ : ܘܡܢ ܕܐܒܘܢ ܩܢܐ ܗܢܐ ܩܢܝܢܐ ܟܠܗ . ܘܚܙܐ ܟܠ . ܘܫܡܥ ܝܥܩܘܒ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܒܢܝ̈ ܠܒܢ ܕܐܡܪܝܢ : ܢܣܒ ܝܥܩܘܒ
P:Gen [AB] ܕܩܐܡ ܕܥܒܕܬ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܘܥܒܕ ܢܘܚ ܟܠ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ . ܟܠ ܐܪܥܐ : ܐܪܒܥܝܢ ܐܝܡܡܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ ܠܝܠܘܢ̈ : ܘܥܛܐ ܐܢܐ
P:Gen [AB] ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕܝܣܐ . ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܠܚܘܝܐ : ܕܡܢ ܦܐܪܝ̈ ܟܠ ܚܘܝܐ ܠܐܢܬܬܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܪ ܐܠܗܐ : ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢ