simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܩܛܘܠܐ ܕܩܐܝܢ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ . ܘܣܡ ܡܪܝܐ ܐܬܐ ܒܩܐܝܢ : ܟܠ . ܘܟܠ ܡܢ ܕܢܫܟܚܢܝ ܢܩܛܠܢܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܗܟܢܐ
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܫܒܥ . ܟܠܗܝܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܥܠܝ̈ ܥܡ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ : ܟܠ ܕܒܠܗܐ : ܕܝܗܒ ܠܒܢ ܠܪܚܝܠ ܒܪܬܗ : ܘܝܠܕܬ ܗܠܝܢ ܠܝܥܩܘܒ :
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܪܕ ܬܫܥ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܟܠ ܠܚܢܘܟ . ܬܡܢܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܩܨܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܥܠ ܟܠ ܐܪܥܐ ܥܘܠܐ . ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܚܒܠܬ : ܡܛܠ ܕܚܒܠ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܕܥܠܘ ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܘܟܠ ܨܦܪ ܘܟܠ ܓܦ . ܥܠܘ ܥܡ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܥܒܕ ܠܗ ܒܪܗ ܙܥܘܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܝܛ ܟܢܥܢ : ܥܒܕ ܥܒܕܝܢ̈ ܢܗܘܐ ܟܠ ܕܐܒܘܗܘܢ ܠܐ ܚܙܘ . ܘܐܬܬܥܝܪ ܢܘܚ ܡܢ ܚܡܪܗ : ܘܝܕܥ
P:Gen [AB] ܕܒܝܒܫܐ : ܡܝܬܘ . ܘܥܛܐ ܠܟܠ ܕܩܐܡ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ : ܡܢ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܠ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܩܝܢܢ ܬܫܥ ܡܐܐ ܘܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܚܝܐ ܟܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܫܝܬ ܬܫܥ ܡܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܚܝܐ ܟܠ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܠܡܟ ܫܒܥ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܡܝܬ . ܟܠ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܕܚܝ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܐܥܠ ܠܩܒܘܬܐ ܠܡܚܝܘ ܥܡܟ : ܟܠ ܐܢܬ ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܐܢܬܬܟ : ܘܢܫܐ̈ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ . ܘܡܢ
P:Gen [AB] ܢܦܩܝ̈ ܩܒܘܬܐ : ܘܥܡ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܝ ܟܠ ܦܪܚܬܐ : ܘܥܡ ܒܥܝܪܐ ܘܥܡ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܥܡܟܘܢ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܡܢ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ : ܘܟܠ ܕܒܐܪܥܐ ܗܘ ܟܠ . ܘܐܢܐ ܗܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܛܘܦܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܠܡܚܒܠܘ
P:Gen [AB] ܡܒܘܥܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ : ܘܢܣܟܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܐܬܦܬܚܘ : ܘܗܘܐ ܟܠ ܕܬܪܝܢ : ܒܫܒܥܣܪܐ̈ ܒܝܪܚܐ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ : ܐܬܬܪܥܘ
P:Gen [AB] : ܘܐܝܕܐ ܕܟܠ ܒܗ : ܘܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܢܫܪܐ . ܟܠ ܡܪܝܐ ܒܫܘܥܒܕܟܝ . ܘܗܘ ܢܗܘܐ ܥܪܕܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܕܗ ܥܠ
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܫܬܝܢ ܘܫܬ . ܘܒܢܝ̈ ܝܘܣܦ ܕܐܬܝܠܕܘ ܠܗ ܒܡܨܪܝܢ : ܟܠ : ܕܢܦܩܝ̈ ܡܢ ܚܨܗ : ܤܛܪ ܡܢ ܢܫܐ̈ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ :
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ . ܘܠܒܢܝ̈ ܕܪܘܟܬܗ ܕܐܒܪܗܡ : ܟܠ : ܘܐܠܕܥܐ : ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܩܢܛܘܪܐ . ܘܝܗܒ ܐܒܪܗܡ
P:Gen [AB] ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ . ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܐܣܝܡ ܒܝܢܝܟ ܠܐܢܬܬܐ : ܟܠ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ . ܘܥܠ ܟܪܣܟ ܬܗܠܟ : ܘܥܦܪܐ ܬܐܟܘܠ
P:Gen [AB] ܒܣܪ : ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܬܘܒ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ ܒܣܪ . ܟܠ ܩܝܡܝ ܕܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ : ܘܒܝܬ ܟܠ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܥܡܟܘܢ : ܘܒܝܬ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܦܫ ܝܥܩܘܒ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܘܐܬܟܬܫ ܓܒܪܐ ܥܡܗ : ܟܠ ܕܝܒܩ . ܨܚ ܢܐ ܘܕܒܪ ܐܢܘܢ ܘܐܥܒܪ ܐܢܘܢ ܢܚܠܐ : ܘܐܥܒܪ