simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܪܩܡ : ܘܚܪܒܘ ܟܠ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܠܩܝܐ̈ :
P:Gen [AB] ܩܒܘܬܐ : ܘܥܡ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ .
P:Gen [AB] ܟܠ ܕܚܝ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ : ܬܪܝܢ
P:Gen [AB] ܕܥܡܝ : ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܟܣܬܝܢܝ .
P:Gen [AB] ܡܪܝ̈ ܩܢܝܢܐ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ .
P:Gen [AB] ܙܒܝܢܝ̈ ܟܣܦܗ : ܟܠ ܕܟܪܐ ܒܐܢܫܝ̈ ܒܝܬ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ ܥܠܘ :
P:Gen [AB] ܕܩܪܝܬܗ : ܘܓܙܪܘ ܟܠ ܕܟܪܐ ܟܠ ܢܦܩܝ̈
P:Gen [AB] ܘܥܠ ܐܡܬܟ . ܟܠ ܕܐܡܪܐ ܠܟ ܣܪܐ
P:Gen [AB] : ܡܢ ܝܕ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܐܬܒܥܝܘܗܝ .
P:Gen [AB] ܘܒܣܠܐ ܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܡܐܟܠܗ ܕܦܪܥܘܢ :
P:Gen [AB] ܕܫܡܝܐ : ܘܥܠ ܟܠ ܕܡܪܚܫܐ ܐܪܥܐ :
P:Gen [AB] ܘܠܟܘܢ : ܘܒܝܬ ܟܠ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܥܡܟܘܢ
P:Gen [AB] ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܟܠ . ܘܐܠܨܗ ܘܩܒܠ
P:Gen [AB] : ܕܠܐ ܢܩܛܠܝܘܗܝ ܟܠ ܡܢ ܕܡܫܟܚ ܠܗ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܚܢܘܟ ܬܠܬ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ
P:Gen [AB] : ܘܠܐ ܢܣܘܦ ܟܠ ܒܣܪ ܬܘܒ ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܫܠܝܐ : ܘܩܛܠܘ ܟܠ ܕܟܪܐ .
P:Gen [AB] ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܠ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈