simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܠܩܝܐ̈ : ܘܐܦ ܠܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒܝܢ ܒܥܝܢ ܓܕ . ܟܠ ܕܒܡܕܒܪܐ . ܘܗܦܟܘ ܘܐܬܘ ܠܥܝܢ ܕܝܢܐ : ܗܝ ܗܝ ܪܩܡ : ܘܚܪܒܘ
P:Gen [AB] ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܝ ܥܡܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܘܦ ܟܠ ܒܣܪ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܥܡܟܘܢ : ܡܢ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܩܒܘܬܐ : ܘܥܡ
P:Gen [AB] ܒܣܪ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܐܥܠ ܠܩܒܘܬܐ ܠܡܚܝܘ ܥܡܟ : ܕܟܪܐ̈ ܟܠ ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܐܢܬܬܟ : ܘܢܫܐ̈ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ . ܘܡܢ ܟܠ ܕܚܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܐܟܣܬܝܢܝ . ܘܨܠܝ ܐܒܪܗܡ ܩܕܡ ܐܠܗܐ : ܘܐܣܝ ܐܠܗܐ ܟܠ ܘܗܐ ܐܦ ܗܘ ܝܗܝܒ ܠܟܝ : ܚܠܦ ܕܚܦܝܬܝ ܥܝܢܐ̈ ܕܟܠ ܕܥܡܝ : ܘܥܠ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܝ . ܘܐܥܠ ܝܘܣܦ ܠܝܥܩܘܒ ܐܒܘܗܝ : ܘܐܩܝܡܗ ܩܕܡ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܡܪܝ̈ ܚܝܠܐ : ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܡܪܝ̈ ܩܢܝܢܐ ܥܠ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܒܐܢܫܝ̈ ܒܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܘܓܙܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗܘܢ ܒܗ ܟܠ ܠܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪܗ ܘܠܟܠ ܝܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ ܘܠܟܠ ܙܒܝܢܝ̈ ܟܣܦܗ :
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܥܠܘ : ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ . ܘܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܘܗܝ̈ . ܨܚ ܚ ܟܠ ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܕܥܠܘ ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ . ܨܚ ܢܗ ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܟܠ ܫܟܝܡ ܘܡܢ ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ : ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ : ܘܓܙܪܘ
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܐ ܠܟ ܣܪܐ ܫܡܥ ܒܩܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܒܐܝܣܚܩ ܢܬܩܪܐ ܠܟ ܙܪܥܐ ܟܠ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ . ܠܐ ܢܬܒܐܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܥܠ ܛܠܝܐ ܘܥܠ ܐܡܬܟ .
P:Gen [AB] ܚܝܘܬܐ ܐܬܒܥܝܘܗܝ . ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܐܢܫܐ ܘܡܢ ܐܝܕܐ ܕܓܒܪܐ ܟܠ ܕܡܗ : ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ . ܘܒܪܡ ܕܡܟܘܢ ܕܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܐܬܒܥ : ܡܢ ܝܕ
P:Gen [AB] ܡܐܟܠܗ ܕܦܪܥܘܢ : ܥܒܕܐ ܕܢܚܬܘܡܐ : ܘܚܝܘܬ ܟܢܦܐ ܐܟܠܐ ܟܠ : ܘܗܐ ܬܠܬܐ ܣܠܐ̈ ܕܚܘܪܬܐ̈ ܥܠ ܪܝܫܝ . ܘܒܣܠܐ ܥܠܝܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܡܪܚܫܐ ܐܪܥܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܢܘܢܐ̈ ܕܝܡܐ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܟܠ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܥܠ
P:Gen [AB] ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܥܡܟܘܢ : ܘܒܝܬ ܟܠ ܒܣܪ : ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܬܘܒ ܡܝܐ̈ ܟܠ ܩܫܬܐ ܒܥܢܢܐ̈ . ܘܐܬܕܟܪ ܩܝܡܝ ܕܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ : ܘܒܝܬ
P:Gen [AB] . ܘܐܠܨܗ ܘܩܒܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܥܣܘ : ܢܫܩܘܠ ܘܢܐܙܠ : ܘܐܙܠ ܟܠ ܒܘܪܟܬܝ ܕܐܝܬܝܬ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܝ
P:Gen [AB] ܡܢ ܕܡܫܟܚ ܠܗ . ܘܢܦܩ ܩܐܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܝܬܒ ܒܐܪܥܐ ܟܠ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ . ܘܣܡ ܡܪܝܐ ܐܬܐ ܒܩܐܝܢ : ܕܠܐ ܢܩܛܠܝܘܗܝ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܚܢܘܟ ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ . ܘܫܦܪ ܟܠ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ ܟܠ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܬܘܒ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ : ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܛܘܦܢܐ ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ : ܘܥܡ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܝ ܥܡܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܘܦ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ . ܘܠܚܡܘܪ ܘܠܫܟܝܡ ܒܪܗ ܩܛܠܘ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ : ܟܠ ܕܕܝܢܐ : ܓܒܪ ܚܪܒܗ : ܘܥܠܘ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܒܫܠܝܐ : ܘܩܛܠܘ
P:Gen [AB] ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܡܢ ܟܠ ܕܒܝܒܫܐ : ܡܝܬܘ . ܟܠ : ܘܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .