simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܘܡܐ ܕܐܫܬܠܡ ܐܫܡܥ ܩܠܐ ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ . ܩܠܐ ܚܪܬܐ ܩܥ̣ܐ ܟܠ ܡܠܝܠܐ̈ ܐܦ ܫܬܝܩܐ̈ . ܬܪܬܝܢ ܘܥܣܪ ܫܥܐ̈ ܐܓܪ ܫܠܝܐ ܥܠ
Nars:memCreat ܘܡܬܗܐ ܗ̣ܘܐ ܠܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ ܕܢܠܦ ܚܝܠܗ ²²ܠܡܠܝܠܐ̈ . ܟܠ ܡܬܩܢ ܟܠ . ܒܗܠܝܢ ܦܘܪܣܐ̈ ܚ̇ܐܪ ܗ̣ܘܐ ܒܪܘܝܐ ܟܕ ܡܬܩܢ
Nars:memCreat ܘܢܚܘ ܡܢ ܩܢܛܐ ܘܡܢ ܥܘܩܒܐ ܕܥܠ ܟܣܝܘܬܗ . ܒܗܘܝ ܚܪܫܐ ܚܪܘ ܟܠ ܚܝܠ ܟܣܝܘܬܗ . 85ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܚܙܘ ܪܘܚܢܐ̈ ܠܟܣܐ ܡܢ
Nars:memCreat ܘܩܡ ܟܠܡܕܡ ܥܠ ܠܐ ܡܕܡ ܟܕ ܠܝܬ ܡܕܡ . ܡܬ̣ܚ ܠܫܡܝܐ ܒܕܡܘܬ ܟܠ ܕܦܩ̣ܕ ܘܗ̣ܘܐ . ܦܩ̣ܕ ܡ̣ܢ ܫܠܝܐ ܪܡܙܐ ܟܣܝܐ ܕܫܠܝܛ ܥܠ
Nars:memCreat ܚܟܡܬܐ̈ 30ܘܥܒܕܗ ܡܪܐ ܕܚܐܪܘܬܗ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܢܬ̇ܕܒܪ . ܟܠ ܥܦܪܢܐ ܘܢܛܥܐ ܟܝܢܗ ܬܚܘܒܐ . ܐܣܢ ܣ̣ܡ ܒܗ ܥܒܘܕܐ ܒܬܘܩܢܗ
Nars:memCreat ܚܣܝܢ ܕܒܪܫܝܬ ܡܬܡܠܠ ܗܘܐ ܘܠܟܝܢܐ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܒܚܘܒܐ ܟܠ ܕܟܠܗܝܢ ܡܬܩܢ ܗܘܝܘ ܕܐܩܝܡ ܟܢܫܝܗܘܢ̈ . ܐܝܘ ܩܠܐ ܕܡ̣ܢ
Nars:memCreat ܚܫܝܢ̈ ܘܚܫ̇ܬ ܣܓܝ ܕܠܡܟܝܢܢܗܘܢ ܡܚܫܝܢ ܣܟܠܐ̈ . ܒܚܫܐ ܟܠ ܫܪܒܗ ܒܫܪܒܐ ܕܫܡܝܢܐ̈ . ܠܫܡܝܢܐ̈ ܚ̇ܙܝܬ ܕܡܥܠܝܢ ܡܢ
Nars:memCreat ܛܟܣ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܕܢܘܕܥ ܕܐܦ ܬܘܩܢܗ ܒܛܟܣܐ ܡܛܟܣ . ܥܡ ܟܠ ܒܪܝܬܐ ²0ܒܠܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܛܟܣܐ . 27ܠܘ ܕܒܨܝܪ ܗ̣ܘܐ ܕܢܛܟܣ
Nars:memCreat ܝܘܡ ܘܫܪܝܪܐ ܠܗܘܢ ܕܡܩ̇ܒܠܝܢ ܠܗ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܡܛܠ ܟܠ ܣܒܪܐ ܕܡܛܝܒ ܠܗ . ܒܣܒܪܐ ܛܒܐ ܕܦܘܪܩܢ ܚܝܝܢ̈ ܡܣܟܝܢ
Nars:memCreat ܝܘܡܝܢ̈ . ܚܕ ܗ̣ܘ ܝܘܡܐ ܕܪܕܐ ²²ܒܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܘܥܡܗ ܟܠ ܥܠܡܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ 31ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܕ ܗ̣ܘ ܝܘܡܐ ܕܗ̇ܦܟ ܥܠ
Nars:memCreat ܟܕ ܠܐ ܡܫ̇ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܕܘܟܬܗܘܢ . 145ܥܒ̇ܪ ܚܝܠܐ ܟܠ ܚܝܠܐ̈ ܬܪܝܢ ܒܐܣܦܝܪܐ ܟܕ ܠܐ ܚ̇ܙܩܝܢ ܘܫ̇ܪܝܢ ܨܝܕ
Nars:memCreat ܟܕ ܬܩܢ ܟܠ 23ܘܒܗܝܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܝܢܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܐܦ ܫܬܝܩܐ̈ . ܟܠ ܕܢܓܠܐ ܕܐܝܟܢ ܐܡ̣ܪ ܘܩܡ ܟܠܡܕܡ . ܫܠܝܐ ܪܒܐ ܪܡܐ ܗܘ̣ܐ ܥܠ
Nars:memCreat ܟܘܟܒܐ ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܕ ܐܝܬ ܥܡܗ . ܡܢܘ ܝ̇ܕܥ ܕܢܚܘܪ ܫܦܝܪ ܟܠ . 43ܡܢܘ ܣ̇ܦܩ ܕܢܡܢܐ ⁵¹ܟܘܟܒܐ̈ ܘܡܢܝܢ ܐܢܫܐ ܕܗܐ
Nars:memCreat ܠܗ ܬܘܕܝܬܐ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܀ . XܥܠX -- ³⁷ܢܩܠܝX³⁶ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܟܠ ܕܢܦܫܐ ܢܘܕܐ ܠܗ ܠܥܒܘܕܐ ܥܠ ܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܕܡܛܠܬܢ ܬܩܢ
Nars:memCreat ܠܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܥ̇ܒܕ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܘܡ̇ܬܕܡܐ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܘܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܩܢ ܠܗ ܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ܕܐܝܬܝ
Nars:memCreat ܠܘ ܟܕ ܩܥܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܩܠܗ ܠܐ ܕܡ̇ܐ ܗ̣ܘܐ ܠܩܠܐ ܓܫܝܡܐ . ܟܠ ܫܡܥܘܗܝ ܐܝ̣ܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܫܡܥܘ ܟܕ ܩܥ̇ܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܫܡܥ
Nars:memCreat ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܚܝܠ ܪܒܘܬܗ ܪܡ̣ܙ ܠܪܦܝܐ̈ ܕܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܥܡ ܟܠ ܚܝܠ ܒܪܘܝܐ ܗܘ̣ ܕܢ̇ܛܪ ܡܝܐ̈ ܒܡܝܐ̈ ܪܦܝܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ
Nars:memCreat ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܘܕܨܒ̣ܐ ܒܚܘܒܗ ܗ̣ܘܐ ܟܠܡܕܡ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܗ̣ܘ ܟܠ ܠܝܬ ܐܢܘܢ ܬܩܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܟܕ ܬܩܢ
Nars:memCreat ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܩܠܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܙܘܥܐ ܕܒܗܘܢ ܐܫܡܥ ܐܢܘܢ ܘܐܥܝܪ ܟܠ ܩܠܐ ܚܟܡ ܐܢܘܢ ܠܩܢܝܝ̈ ܡܠܬܐ 24ܕܢܗܘܘܢ ܝܕܥܝܢ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ
Nars:memCreat ܡܐ ܕܗ̣ܘܐ . | ܠܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܬ̣ܚ ܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܣܝܪܐ ܟܠ ܗܘ̣ܬ ܠܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ ܟܠ ܕܒܚܕ ܪܡܙܐ ܢܨܒܬ ܢܥܒܕ