simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܕܚܕ ܒܪܘܝܐ ܒ̣ܪܐ ܟܠ ܡܕܡ . ܟܕܢܘ
Nars:memCreat ܐܠܦ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ ܟܠ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ
Nars:memCreat ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܕܚܝܠ ܟܠ ܡܫܟܚ . I
Nars:memCreat ܢܣܒܪ ܠܗ ܕܚܝܠ ܟܠ ܡܫܟܚ ܐܝܟ ܒܪܘܝܐ
Nars:memCreat ܕܐܕܡ ܕܚ̣ܙܝܗܝ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܡܬ̇ܝܩܪ . ܕܠܚܬ̣ܗ
Nars:memCreat ܬܘܩܢܗ ܕܡܪܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܡܬܚܬ̣ ܘܠܗ ܐܫܬܥܒܕܘ
Nars:memCreat ܒܗܘܢ ܒܡܠܝܠܐ̈ ܡܕܒܪ ܟܠ ܡܬܩܢ ܟܠܐ 90ܘܠܝܬ
Nars:memCreat ܕܟܠ ܚܟܡܬܐ̈ ܕܝ̇ܕܥ ܟܠ ܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܕܟܕ
Nars:memCreat ܥܘܬܪܐ ܕܚܟܝܡܘܬܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܘܡܩܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ
Nars:memCreat ܕܡܕܒܪ ܟܠ . ܟܠ ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ
Nars:memCreat ܕܣ̇ܡܬܟ ܡܪܐ ܥܠ ܟܠ ܩܢܝܢܝ̈ . ³⁷
Nars:memCreat ܘܡܫܥܒܕ ܠܫܘܠܛܢܝܗܘܢ̈ ܘܥܡ ܟܠ ܪܗܛܝܢ ܘܠܟܠ ܢܛܪܝܢ
Nars:memCreat ܢܘܕܐ ܠܚܝܠܐ ܕܐܬܩܢ ܟܠ ܪܟܡܐ ܪܚܡܗ ܠܟܝܢܢ