simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܩܢܝܢܝ̈ . ³⁷ ܒܝܕ ܢܥܡܬܐ̈ ܪܥܘܡܬܐ̈ ܒܥܝܗܝ ܠܐܒܝܕܐ ܟܠ ܨܠܡܐ ܓܠܝܐ ܡܒܕܩ ܟܣܝܘܬܝ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܝܪܬܐ ܕܣ̇ܡܬܟ ܡܪܐ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܘܥܡ ܟܠܡܕܡ ܐܫܘܝ ܐܢܘܢ ܒܥܒܘܕܘܬܐ . ܥܒܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܟܠ ܘܫܘܒܚܐ ܕܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ . 28ܒܪܡܙܐ ܙܥܘܪܐ ܐܡ̣ܪ ܘܗܘܘ ܐܝܟ
Nars:memCreat . ܡܝܩܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܓܒܝܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܒܐܝܕܐ ܘܦܘܡܐ ܟܠ ܕܟܝܢܝ ܟܣܝܐ ܘܒܗ ܡܠܦ ܐܢܐ ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܫܘܠܛܢܝ ܕܥܠ
Nars:memCreat ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ⁴ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܟܝܢܐ ܟܠ ܕܟܡܐ ܩܕܝܡ ܠܒܪܫܝܬ ܘܠܝܬ³ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܕܩܕܡ
Nars:memCreat ܐܝܟ ܕܠܡܪܐ . XXXXXXXܒܫܡܝ X -- ²³ܫܢܬܐ ܪܫܠܝܐ : ܟܠ ܐܢܘܢ ܒܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܦ̣ܩ ܘܝܠܦ ܚܝܠܐ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
Nars:memCreat ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܒܐܝܕܐ ܘܦܘܡܐ ܓܒ̇ܠ ܐܢܐ ܠܗ ܘܢ̇ܦܚ ܐܢܐ ܒܗ . ܟܠ ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܫܘܠܛܢܝ ܕܥܠ ܟܠ . ܡܝܩܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܓܒܝܠܘܬܗ ܡܢ
Nars:memCreat 20ܠܟ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܐܝܙܓܕܐ ܘܡܨܥܝܐ ܕܬܠܦ ܐܢܘܢ . ܒܐܝܕܝܟ̈ ܟܠ ܘܟܠ ܕܒܗܘܢ . ܘܕܠܐ ܡܦܣܝܢ ܡܝܘܬܐ̈ ܕܡܪܘܬܝ ܫܠܝܛܐ ܥܠ
Nars:memCreat ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ ܘܡܫܥܒܕ ܠܫܘܠܛܢܝܗܘܢ̈ ܘܥܡ ܟܠ ܪܗܛܝܢ ܘܠܟܠ ܟܠ ܠܐ ܡܓܫܡܬܐ 130ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪ ܟܠ .
Nars:memCreat ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ ܥܘܫܢܐ ܕܚܝܠܗ ܒܥܒܕ ܟܠ ܡܢܗ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠܡܐ ܕܒܗܘܢ . ܠܒܪ ܡܢ ܟܠܐ ܘܠܓܘ ܡܢ
Nars:memCreat ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܘܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠܡܐ ܕܒܗܘܢ . ܟܠ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܟܣܝܐ ܒܩܠܗ ܕܩܠܐ . ܒܩܠܐ ܐܠܦ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ
Nars:memCreat ܕܥܒ̣ܕ ܐܫܬܡܠܝ ܚܘܐ ܒܠܚܘܕ ܢ . ܣܝܪܐ ܡܥܕܪܢܐ ܕܬܗܘܐ ܠܐܕܡ ܟܠ ܕܚܝܐ̈ ܘܥܒܕܗ ܚܝܐ ܘܡܠܝܠܐ . ܚ̣ܙܐ ܠܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܗܐ
Nars:memCreat ܕܒ̣ܪܐ ܘܐܢ ܡܬܓܠܝܐ ܛܥܝܢ ܐܢܫܐ̈ ⁹ܒܫܒܝܚܘܬܗ̇ . ܒܛܘܥܝܝ ܟܠ ܟܣܝ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܚܙܝܐ̈ . ܠܫܒܝܚܘܬܗܘܢ ܚ̣ܙܐ ܕܫܒܝܚܐ ܡܢ
Nars:memCreat ܥܘܡܩܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ ܛܟܣܐ ܬܩܢܐ ܕܒܪܘܝܘܬܗ . ܪܘܝܚ ܟܠ ܡܬܒܥܝܐ ܕܢܒܥܝܘܗܝ ܫܦܝܪ . ܥܡܝܩ ܥܘܬܪܐ ܕܚܟܝܡܘܬܗ ܡ̣ܢ
Nars:memCreat . ܐܝܘ ܩܠܐ ܕܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝ ܢܘܗܪܐ ܠܗܘܝܐ ܐܝܘ ܢܘܗܪܐ ܟܠ ܕܝܘܠܦܢܐ⁸ ܘܐܫ̣ܡܥ ܩܠܐ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܡ̇ܢܗܪ
Nars:memCreat ܘܓܠܐ ܚܝܠܐ ܕܣܥܘܪܘܬܗ̇ . 155ܐܝܟܢ ܩܢܝܐ ܐܦ ܗ̣ܝ ܚܝܠܐ̈ ܟܠ ܕܝܠܢ . ܢܚܘܐ ܕܐܝܟܢ ܫܪܝܐ ܢܦܫܐ ܒܓܘ ܗܕܡ̇ܐ ܘܟܣܝܐ ܡܢ
Nars:memCreat ܕܗܘ̣ܐ ܘܒܬܘܩܢܐ ܕܨܠܡܗ ܕܐܕܡ ܫܚܠܦ ܩܠܐ . ܬܘ ܠܡ ܢܥܒܕ ܟܠ ܕܟܠܡX ܕܗܘ̣ܐ ܪܟܒ ܐܢܫܐ . ܚܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܫܡܥ ܟܣܝܐ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܝ̇ܕܥ ܟܠܐ ܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܕܚܘܝ ܚܡܬܗ ܒܓܙܪ ܕܝܢܗ ܐܝܟ ܠܐ ܟܠ ܬܗܘܐ ܕܫ̣ܪܝܬ ܡܠܝ̈ ܢܫܪܐ ܡܘܬܐ ܫܘܠܛܢ ܚܝܝܟ̈ . ܐܘ ܝ̇ܕܥ
Nars:memCreat 23ܘܒܗܝܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܝܢܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܐܦ ܫܬܝܩܐ̈ . ܬܪܬܝܢ ܟܠ ܐܡ̣ܪ ܘܩܡ ܟܠܡܕܡ . ܫܠܝܐ ܪܒܐ ܪܡܐ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܟܕ ܬܩܢ
Nars:memCreat ܓܢܣܢܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܢܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܛܒܥܐ ܕܡܠܬܗ ܟܠ ܘܚܘܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܝܠܕܬ ܚܝܐ̈ . 185ܟܢܫ ܨܐܕܘܗܝ
Nars:memCreat ܕܒܚܕ ܪܡܙܐ ܢܨܒܬ ܢܥܒܕ ܟܠ ܡܐ ܕܗ̣ܘܐ . | ܠܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܠ ܓܡ̇ܪ ܟܠ . 425ܠܐ ܥܣܩܐ ܗܘ̣ܬ ܠܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ