simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܡܕܡ . ܟܕܢܘ ܩܠܝܗܘܢ̈ ܒܚܘܒܐ ܫܠܡܐ ܘܣܓܕܘ ܩܘܕܡܘܗܝ ܟܠ ܩܠܐ ܕܡܠܠ ܒܪܫܝܬ ܒܐܪܥܐ ܘܐܠܦܐܢܘܢ ܕܚܕ ܒܪܘܝܐ ܒ̣ܪܐ
Nars:memCreat ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܘܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠܡܐ ܕܒܗܘܢ . ܟܠ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܟܣܝܐ ܒܩܠܗ ܕܩܠܐ . ܒܩܠܐ ܐܠܦ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ
Nars:memCreat ܡܫܟܚ . I ܐܘ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܥܒܕܬ̣ ܡܕܡ ܐܘ ܦܘܩܕܢܐ ܟܠ ܫܒܚ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܫܦܝܪ ܥܒ̣ܕܗ ܘܐܣܗܕ ܩܠܗ ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܕܚܝܠ
Nars:memCreat ܡܫܟܚ ܐܝܟ ܒܪܘܝܐ . ܥܡ ܪܘܚܢܐ̈ ܥܛܝܦܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܒܪܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ . ܒܗܕܐ ܬܢܘܝ ܟܣܝ ܫܪܒܗ ܕܐܟ̇ܠܩܪܨܐ 33ܕܠܐ ܢܣܒܪ ܠܗ ܕܚܝܠ
Nars:memCreat ܡܬ̇ܝܩܪ . ܕܠܚܬ̣ܗ ܡܪܬܗ ܠܚܣܡܐ ܘܗ̣ܘܐ ܟܠܗ ܕܠܩܘܒܠܐ ܟܠ ܘܠܐ ܐܬܪܐ ܠܡܪܝܪܘܬܗ ܐܠܐ ܪܒܘܬܗ ܕܐܕܡ ܕܚ̣ܙܝܗܝ ܕܡ̣ܢ
Nars:memCreat ܡܬܚܬ̣ ܘܠܗ ܐܫܬܥܒܕܘ ܟܠ ܕܗܘܘ . ܒܗ ܐܣܝܪܝܢ ܫܘܝܐܝܬ ܚܝܐ̈ ܟܠ . ܬܗܪܐ ܗ̣ܘ ܨܠܡܗ ܕܒܪܘܝܐ ܕܟܡܐ ܡܝܬܪ ܬܘܩܢܗ ܕܡܪܘܬܗ ܥܠ
Nars:memCreat ܡܬܩܢ ܟܠܐ 90ܘܠܝܬ ¹³ܒܥܒܝܕܐ̈ ܕܠܘ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܫܠܡ ܟܠ ܠܒܪܝܪܘܬܗ ܒܥܪܝܡܘܬܗܘܢ . ܒܗܘܢ ܒܡܠܝܠܐ̈ ܡܕܒܪ
Nars:memCreat ܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܕܟܕ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܠܬܘܩܢܗ ܣܐܡ ܠܗ ܐܝܟ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܪܝܢ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ . ܐܘ ܢܒܥܐ ܕܟܠ ܚܟܡܬܐ̈ ܕܝ̇ܕܥ
Nars:memCreat ܥܘܡܩܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ ܛܟܣܐ ܬܩܢܐ ܕܒܪܘܝܘܬܗ . ܪܘܝܚ ܟܠ ܡܬܒܥܝܐ ܕܢܒܥܝܘܗܝ ܫܦܝܪ . ܥܡܝܩ ܥܘܬܪܐ ܕܚܟܝܡܘܬܗ ܡ̣ܢ
Nars:memCreat ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ ܘܡܫܥܒܕ ܠܫܘܠܛܢܝܗܘܢ̈ ܘܥܡ ܟܠ ܪܗܛܝܢ ܘܠܟܠ ܟܠ ܠܐ ܡܓܫܡܬܐ 130ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪ ܟܠ .
Nars:memCreat ܩܢܝܢܝ̈ . ³⁷ ܒܝܕ ܢܥܡܬܐ̈ ܪܥܘܡܬܐ̈ ܒܥܝܗܝ ܠܐܒܝܕܐ ܟܠ ܨܠܡܐ ܓܠܝܐ ܡܒܕܩ ܟܣܝܘܬܝ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܝܪܬܐ ܕܣ̇ܡܬܟ ܡܪܐ ܥܠ
Nars:memCreat ܪܗܛܝܢ ܘܠܟܠ ܢܛܪܝܢ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ̈ . ܒܡܢܘܬܐ̈ ܟܠ ܕܡܕܒܪ ܟܠ . ܟܠ ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ ܘܡܫܥܒܕ ܠܫܘܠܛܢܝܗܘܢ̈ ܘܥܡ
Nars:memCreat ܪܟܡܐ ܪܚܡܗ ܠܟܝܢܢ ܀ ܥ . ܠ ܬܘܩܢܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܬܗܪܐ ܪܒܐ ܡܠܐ ܟܠ ܒܝܕܥܬܐ ܕܡܢܘ ܠܗܠܝܢ ܐܝܬܝ ܠܢ ܢܘܕܐ ܠܚܝܠܐ ܕܐܬܩܢ