simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܕܒܚܕ ܪܡܙܐ ܢܨܒܬ ܢܥܒܕ ܟܠ ܡܐ ܕܗ̣ܘܐ . | ܠܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܠ ܓܡ̇ܪ ܟܠ . 425ܠܐ ܥܣܩܐ ܗܘ̣ܬ ܠܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ
Nars:memCreat ܕܒܛܟܣܝܗܘܢ̈ ܢܛܟܣ ܥܠܡܐ ܒܥܪܝܪܝܐ . ܠܛܘܟܣ ܥܠܡܐ ܛܟܣ ܟܠ ܫܦܝܪ ܒܛܘܟܣܝܗܘܢ̈ . ܒܛܟܣܐ ܦܐܝܐ ܛܟܣ ܐܢܘܢ ܗ̇ܘ ܡܬܩܢ
Nars:memCreat ܕܒܟܠ ܫܠܝܛ ܨܒܝܢܗ¹⁴ ܕܡܢ ܡܕܡ ܘܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܟܠ ܕܠܐ ܥܒ̇ܪ ܠܪܗܛܐ ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ . 17ܐܝܘ ܐܘܡܢܐ ܡܨܒܬ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ . ܘܐܠܐ ܠܡܢܘ ܩ̇ܪܐ ܗ̣ܘܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܥܡ ܪܒܘܬܗ ܟܠ ܘܪܘܚ ܩܘܕܫܐ 26ܒܨܠܡܗ ²⁴ܕܐܕܡ ܐ̇ܬܝܩܪ ܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ . ܛܢܢܐ ܫܓܪܗ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܒܕܡܘܬ ܢܘܪܐ 23ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܟܠ ܢܦܫܗ ܘܚܫ̣ܟ ܡܢܫܠܝ ܕܚܙܝܗܝ ܠܐܕܡ ܕܥܒܝܕ ܡܪܐ ²⁹ܥܠ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܟܠ . 12ܬܘ ܠܡ ܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܦ ܒܕܡܘܬܢ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܕܕܠܡܐ ܢܪܢܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܚܝܠܐ ܐܚܪܢܐ . ܒܐܕܡ ܨܠܡܗ ܟܠ ܘܪܘܚܐ ܗ̣ܘܐ ܟܠܡܕܡ . ܟܣܝܗ ܠܐܪܙܐ ܕܒܘܕܩ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܕܡܛܠܬܗ ܐܬܬܩܢ . ܐܝܘ ܐܘܡܢܐ ܟܡܐ ܚܟܝܡ ܐܝܘ ܛܒܐ ܟܠ 23ܢܥܒܕ ܠܡ ܐܢܫܐ ܡܠܝܠܐ ܒܨܠܡܢ ܕܝܠܢ ܘܕܡܘܬܢ ܘܢܫܬܠܛ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܕܥܘܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܚ̇ܫܚ ܗ̣ܘܐ ܠܡܠܝܠܐ̈ ܒܫܘܠܡ ܟܠ ܢܣܬܝܛ ܡܢ ܢܘܪܐ . ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܬܘܒ ¹¹ܒܪܘܝܐ ܥܕܠܐ ܢܒܪܐ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܘܒܫܘܠܡܐ ܕܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܩܠܐ ܚܕܬܐ ܐܬܡܠܠ . 23ܢܥܒܕ ܟܠ ܕܫܦܝܪ ܡܢܗ ܐܬܬܩܢ . ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܫܘܝܘܬܐ ܕܚܕ ܩܠܐ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܘܚܝܠ ܐܢܘܢ ܪܡܙܐ ܕܚܝܠܗ ܠܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ . ܟܠ ܐܢܘܢ ܐܦܛܪܘܦܐ̈ ܕܡܝܘܬܘܬܐ . ܩܢܘ ܫܘܠܛܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܘܥܡ ܟܠܡܕܡ ܐܫܘܝ ܐܢܘܢ ܒܥܒܘܕܘܬܐ . ܥܒܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܟܠ ܘܫܘܒܚܐ ܕܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ . 28ܒܪܡܙܐ ܙܥܘܪܐ ܐܡ̣ܪ ܘܗܘܘ ܐܝܟ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܠܡܦܪܥ ܫܘܒܚܐ 48ܠܗ̇ܘ ܒܪܘܝܐ ܕܚܘܝ ܚܘܒܗ ܠܘܬ ܟܠ ܨܒܝܢܗ ܘܒܪܘܟܒܗ ܐܣܪ ܚܘܒܐ ܕܟܠ ܡܐ ܕܗ̣ܘܐ . ܚܝܒ ܐܕܡ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܡ̣ܥܗܕ ܥܗܕܗ ܒܟܬܝܒܬܗ̈ . ܠܡ̇ܢ ܟܝ ܚܦܝܗ ܠܫܪܒܐ ܟܠ ܐܢܘܢ . 175ܠܡ̇ܢ ܟܝ ܐܗܡܝ ܡܢ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܡܥܗܕ ܟܠܐ ܕܗܐ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܡܢܗ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܨܠܡܗ ܕܐܕܡ . ܒ̣ܪܐ ܠܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܟܠ . 85ܒܥܘܡܪܐ ܕܥܕܢ ܣܡ ܐܢܘܢ ܠܦܫܝܛܐ̈ ܘܝܩܪ ܐܢܘܢ ܘܫܥܒܕ
Nars:memCreat ܕܗܘ̣ܐ ܕܢܐܠܦ ܡܪܘܬܝ . 155ܒܗ ܓ̇ܠܐ ܐܢܐ ܥܠ ܐܝܬܘܬܐ ܟܠ . ܘܢܗܘܐ ܨܠܡܐ ܒܝܕ ܓܠܝܘܬܗ ܡܟܪܙ ܟܣܝܘܬܝ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܗܘ̣ܐ ܘܒܬܘܩܢܐ ܕܨܠܡܗ ܕܐܕܡ ܫܚܠܦ ܩܠܐ . ܬܘ ܠܡ ܢܥܒܕ ܟܠ ܕܟܠܡX ܕܗܘ̣ܐ ܪܟܒ ܐܢܫܐ . ܚܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܫܡܥ ܟܣܝܐ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܗܘܘ . ܒܗ ܐܣܝܪܝܢ ܫܘܝܐܝܬ ܚܝܐ̈ ܚܪܫܐ̈ ܘܡܠܝܠܐ̈ ܟܠ ܕܟܡܐ ܡܝܬܪ ܬܘܩܢܗ ܕܡܪܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܡܬܚܬ̣ ܘܠܗ ܐܫܬܥܒܕܘ
Nars:memCreat ܕܗܘܘ ܐܝܟ ܒܪܘܝܐ ܒܒܪܝܬܗ . ܐܠܐ ܫܥܒܕ ¹²ܠܐܝܩܪܗ ܫܡܝܢܐ̈ ܟܠ ܐܝܟ ܡܪܐ ܒܐܪܥܐ ܘܩ̣ܪܝܗܝ ܨܠܡܐ ܕܟܣܝܘܬܗ ܘܡ̇ܬܝܩܪ ܡ̣ܢ
Nars:memCreat ܕܝ̇ܕܥ ܟܠܐ ܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܕܚܘܝ ܚܡܬܗ ܒܓܙܪ ܕܝܢܗ ܐܝܟ ܠܐ ܟܠ ܬܗܘܐ ܕܫ̣ܪܝܬ ܡܠܝ̈ ܢܫܪܐ ܡܘܬܐ ܫܘܠܛܢ ܚܝܝܟ̈ . ܐܘ ܝ̇ܕܥ