simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܐܢܘܢ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܟܠ 32ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܡܕܡ ܕܪܡ
Nars:memCreat ܪܘܚܢܐ̈ . 215ܒܝܕܥܬܐ ܟܠ ²¹ܣܥ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ
Nars:memCreat ܐܡܪ ܕܗܘܘ ܥܡ ܟܠ ܐܘ ܒܬܪ ܟܠ
Nars:memCreat . ܟܝܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܚܝܕ ܢܘܡܐ̈ ⁶ܒܪܘܡܐ
Nars:memCreat ܚܝܠܐ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܐܝܟ ܕܠܡܪܐ .
Nars:memCreat . 8ܕܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܟܠ ܐܝܟܢ ܗ̇ܘܐ ܥܕܠܐ
Nars:memCreat ܟܠܐ ܘܠܓܘ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ
Nars:memCreat ܚܝܠܐ ܕܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܒ̣ܪܐ ܟܠܡܕܡ ܘܒܫܘܠܡܐ
Nars:memCreat . ܒܗ ܡܣܝܟ ܟܠ ܒܕ ܣ̇ܦܩ ܗ̣ܘ
Nars:memCreat ܘܠܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ . ܕܠܝܬ
Nars:memCreat ܡܐ ⁴⁶ܕܟܣܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܘܗܢܘ ܬܗܪܐ
Nars:memCreat ܚܝܘܬܐ̈ ܘܝܠܕܬ̣ ܐܪܥܐ ܟܠ ܓܢܣܝܢ̈ ܘܒܬܘܩܢܐ̈ ܫܬܝܩܐ̈
Nars:memCreat . 185ܟܢܫ ܨܐܕܘܗܝ ܟܠ ܓܢܣܢܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܒܐܪܥܐ
Nars:memCreat ܗ̣ܘܬ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܐܝܟܢ ܫܪܝ ܒܒܪܝܬܐ̈
Nars:memCreat ܒܟܝܢܐ ܕܐܫܠܛܗ ܥܠ ܟܠ ܕܐܬ̣ܩܢ ܐܝܟ ܒܪܘܝܐ
Nars:memCreat ܠܗ ܠܓܒܝܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܒܐܝܕܐ ܘܦܘܡܐ
Nars:memCreat ܠܝܛܐ ܬܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܪܚ̇ܫ ܒܐܪܥܐ
Nars:memCreat ܕܢܘܕܐ ܠܒܪܘܝܐ ܥܠ ܟܠ ܕܒ̣ܪܐ . ܕܫܪܝ
Nars:memCreat ܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܥܠ ܟܠ ܕܒ̣ܪܐ 37ܕܢܗܘܘܢ ܝܕܥܝܢ
Nars:memCreat ܚ̣ܙܐ ܕܫܒܝܚܐ ܡܢ ܟܠ ܕܒ̣ܪܐ ܘܐܢ ܡܬܓܠܝܐ