simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat 32ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܡܕܡ ܕܪܡ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܕܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ . ܐܝܘ ܟܠ ܠܗ ܒܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ . ܐܘ ܠܥܒܝܕܐ̈ ܕܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ
Nars:memCreat ²¹ܣܥ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܝܕܘܥܐ ܕܟܠ ܝ̇ܕܥ ܘܡܢ ܡܕܡ ܘܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠ ܡܠܬܐ ܘܗܘܬ ܩܥܘ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܪܘܚܢܐ̈ . 215ܒܝܕܥܬܐ
Nars:memCreat ܐܘ ܒܬܪ ܟܠ 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܗ̣ܘܐ ܒܚܪܬܐ . ܟܠ ܩܘܕܡܝܢ ܐܝܟ ܕܓܠ̣ܐ ܠܢ ܥܠ ܬܘܩܢܢ . ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܐܡܪ ܕܗܘܘ ܥܡ
Nars:memCreat ܐܚܝܕ ܢܘܡܐ̈ ⁶ܒܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܘܠܓܘ ܡܢܗ ܚܒܝܫ ܟܠܡܕܡ ܟܠ ܘܠܝܬ ܒܥܒܝܕܐ̈ ܕܣ̇ܦܩ ܗܘܢܗ ܕܢܐܡܪ ܕܟܡܐ ܗ̣ܘ . ܟܝܢܐ ܕܥܠ
Nars:memCreat ܐܝܟ ܕܠܡܪܐ . XXXXXXXܒܫܡܝ X -- ²³ܫܢܬܐ ܪܫܠܝܐ : ܟܠ ܐܢܘܢ ܒܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܦ̣ܩ ܘܝܠܦ ܚܝܠܐ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
Nars:memCreat ܐܝܟܢ ܗ̇ܘܐ ܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܥܝܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܘܫܡܝܢܐ̈ ܡܟܪܢ ܐܢܐ ܟܠ ܕܒܠܘܚܐ̈ ܟܬܝܒܐ ¹¹ܒܡܕܥܝ ܘܠܐ ܡܬܠܚܝܐ . 8ܕܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ
Nars:memCreat ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ ܥܘܫܢܐ ܕܚܝܠܗ ܒܥܒܕ ܟܠ ܡܢܗ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠܡܐ ܕܒܗܘܢ . ܠܒܪ ܡܢ ܟܠܐ ܘܠܓܘ ܡܢ
Nars:memCreat ܒ̣ܪܐ ܟܠܡܕܡ ܘܒܫܘܠܡܐ ܕܟܠܡX ܕܗܘ̣ܐ ܪܟܒ ܐܢܫܐ . ܚܕܐ ܒܪܬ ܟܠ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܕܐ ܫܘܝܘܬܐ . 14ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܕܟܣܐ ܡܢ
Nars:memCreat ܒܕ ܣ̇ܦܩ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ ܠܟܠܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܣܟܐ ܕܡܣܝܟ ܠܗ̇ ܟܠ ܘܠܦܘܩܕܢܗ ܡܫܡܫܝܢ ܐܝܬܝܐ̈ ³⁶ܕܒܝܬ ܒܪ ܕܝܨ ܢ . ܒܗ ܡܣܝܟ
Nars:memCreat ܒܪܝܢ̈ . ܕܠܝܬ ܒܝܬ ܐܒܐ ܠܒܪܐ ¹²ܘܪܘܚܐ ܛܘܪܐ ܘܪܡܙܐ ܐܠܘ ܟܠ ܐܢܫܐ̈ ܘܪܘܚܢܝܐ̈ . ܠܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܘܠܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ
Nars:memCreat ܒܪܝܢ̈ ܘܗܢܘ ܬܗܪܐ ܕܟܡܐ ܕܟܣܝܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ . ܟܠ ܒܥܬܐ ܕܗ̇ܝ ܟܣܝܘܬܐ . ܟܣܝܐ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ⁴⁶ܕܟܣܝܐ ܡ̣ܢ
Nars:memCreat ܓܢܣܝܢ̈ ܘܒܬܘܩܢܐ̈ ܫܬܝܩܐ̈ ܚܟܡ ܣܓܝ ܠܡܠܝܠܐ̈ . ܥ̣ܒܕ ܟܠ ܪܐܪܥܐ ܝܒܪ³¹ ܐܪܚܫܘ ܡܝܐ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܝܠܕܬ̣ ܐܪܥܐ
Nars:memCreat ܓܢܣܢܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܢܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܛܒܥܐ ܕܡܠܬܗ ܟܠ ܘܚܘܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܝܠܕܬ ܚܝܐ̈ . 185ܟܢܫ ܨܐܕܘܗܝ
Nars:memCreat ܕܐܝܟܢ ܫܪܝ ܒܒܪܝܬܐ̈ ܘܒܚܝܠܐ ܕܡ̇ܢ ܐܬܬܩܢܘ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܟܠ ܪܒܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕܐܡܬܝ ܫܪܝ ܒܥ̇ܒܕܐ . ܟܣܝܐ ܗ̣ܘܬ ܗܕܐ ܡ̣ܢ
Nars:memCreat ܕܐܬ̣ܩܢ ܐܝܟ ܒܪܘܝܐ ܥܠ ܕܝܠܗ . XXXܕܡܬܩܢ X -- ܟܠ . ܕܡ̇ܐ ܨܠܡܗ ܠܒܪܘܝܐ ܠܗ ܒܫܡܐ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܕܐܫܠܛܗ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܒܐܝܕܐ ܘܦܘܡܐ ܓܒ̇ܠ ܐܢܐ ܠܗ ܘܢ̇ܦܚ ܐܢܐ ܒܗ . ܟܠ ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܫܘܠܛܢܝ ܕܥܠ ܟܠ . ܡܝܩܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܓܒܝܠܘܬܗ ܡܢ
Nars:memCreat ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܪܚ̇ܫ ܒܐܪܥܐ ܘܢܒܛܠ ܪܗܛܐ ܕܩܠܝܠܘܬܟ ܕܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܘܦܟ̣ܪ ܘܫܕܝܗܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܒܝܕ ܠܘܛܬܐ̈ . ܠܝܛܐ ܬܗܘܐ ܡܢ
Nars:memCreat ܕܒ̣ܪܐ . ܕܫܪܝ ܒܪܫܝܬ ܒܒܪܝܬܐ ܗܕܐ ܫܡܥܢܢ ܡ̣ܢ ܡܘܫܐ ܟܠ ܠܥ̇ܒܕ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܚܝܒ ܗ̣ܘ ܥܒܝܕܐ ܕܢܘܕܐ ܠܒܪܘܝܐ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܒ̣ܪܐ 37ܕܢܗܘܘܢ ܝܕܥܝܢ ܠܡܕܒܪܘ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܟܠ ܐܢܘܢ ܠܡܛܪ ܛܟܣܐ ܕܥܒܘܕܘܬܗ . ܐܝܟ ܫܠܝܛܐ̈ ܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܥܠ
Nars:memCreat ܕܒ̣ܪܐ ܘܐܢ ܡܬܓܠܝܐ ܛܥܝܢ ܐܢܫܐ̈ ⁹ܒܫܒܝܚܘܬܗ̇ . ܒܛܘܥܝܝ ܟܠ ܟܣܝ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܚܙܝܐ̈ . ܠܫܒܝܚܘܬܗܘܢ ܚ̣ܙܐ ܕܫܒܝܚܐ ܡܢ