simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat 23ܘܒܗܝܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܝܢܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܐܦ ܫܬܝܩܐ̈ . ܬܪܬܝܢ ܟܠ ܐܡ̣ܪ ܘܩܡ ܟܠܡܕܡ . ܫܠܝܐ ܪܒܐ ܪܡܐ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܟܕ ܬܩܢ
Nars:memCreat ܕܐܝܟܢ ܫܪܝ ܒܒܪܝܬܐ̈ ܘܒܚܝܠܐ ܕܡ̇ܢ ܐܬܬܩܢܘ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܟܠ ܪܒܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕܐܡܬܝ ܫܪܝ ܒܥ̇ܒܕܐ . ܟܣܝܐ ܗ̣ܘܬ ܗܕܐ ܡ̣ܢ
Nars:memCreat . 425ܠܐ ܥܣܩܐ ܗܘ̣ܬ ܠܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ ܟܠ ܕܒܚܕ ܟܠ ܐܬܩܢ ܟܠܐ ܡܬܩܢ ܟܠܐ ܘܒܫܒܝܥܝܐ ܢܚ ܡ̣ܢ ܥܡܠܗ ܗ̇ܘ ܓܡ̇ܪ
Nars:memCreat ܕܝܕܥܬܗ ܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܕܥܕܠܐ ܢܫܪܐ ܒܥ̇ܒܕܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܠܐܪܥܐ ܠܚܫܚܬܗ̇ ܘܦܠܓܐ ܠܚܨܗ ܕܪܩܝܥܐ . ܐܝܘ ܐܘܡܢܐ ܡܬܩܢ
Nars:memCreat ܡܬ̇ܝܩܪ . ܕܠܚܬ̣ܗ ܡܪܬܗ ܠܚܣܡܐ ܘܗ̣ܘܐ ܟܠܗ ܕܠܩܘܒܠܐ ܟܠ ܘܠܐ ܐܬܪܐ ܠܡܪܝܪܘܬܗ ܐܠܐ ܪܒܘܬܗ ܕܐܕܡ ܕܚ̣ܙܝܗܝ ܕܡ̣ܢ
Nars:memCreat ܐܝܟܢ ܗ̇ܘܐ ܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܥܝܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܘܫܡܝܢܐ̈ ܡܟܪܢ ܐܢܐ ܟܠ ܕܒܠܘܚܐ̈ ܟܬܝܒܐ ¹¹ܒܡܕܥܝ ܘܠܐ ܡܬܠܚܝܐ . 8ܕܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ
Nars:memCreat ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܚܝܠ ܪܒܘܬܗ ܪܡ̣ܙ ܠܪܦܝܐ̈ ܕܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܥܡ ܟܠ ܚܝܠ ܒܪܘܝܐ ܗܘ̣ ܕܢ̇ܛܪ ܡܝܐ̈ ܒܡܝܐ̈ ܪܦܝܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ
Nars:memCreat ܠܗ ܬܘܕܝܬܐ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܀ . XܥܠX -- ³⁷ܢܩܠܝX³⁶ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܟܠ ܕܢܦܫܐ ܢܘܕܐ ܠܗ ܠܥܒܘܕܐ ܥܠ ܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܕܡܛܠܬܢ ܬܩܢ
Nars:memCreat . ܟܠ ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ ܘܡܫܥܒܕ ܠܫܘܠܛܢܝܗܘܢ̈ ܘܥܡ ܟܠ ܪܗܛܝܢ ܟܠ ܠܐܐܪ ܠܐ ܡܓܫܡܬܐ 130ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪ
Nars:memCreat ܓܢܣܢܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܢܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܛܒܥܐ ܕܡܠܬܗ ܟܠ ܘܚܘܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܝܠܕܬ ܚܝܐ̈ . 185ܟܢܫ ܨܐܕܘܗܝ
Nars:memCreat ܝܘܡ ܘܫܪܝܪܐ ܠܗܘܢ ܕܡܩ̇ܒܠܝܢ ܠܗ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܡܛܠ ܟܠ ܣܒܪܐ ܕܡܛܝܒ ܠܗ . ܒܣܒܪܐ ܛܒܐ ܕܦܘܪܩܢ ܚܝܝܢ̈ ܡܣܟܝܢ
Nars:memCreat ܪܗܛܝܢ ܘܠܟܠ ܢܛܪܝܢ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ̈ . ܒܡܢܘܬܐ̈ ܟܠ ܕܡܕܒܪ ܟܠ . ܟܠ ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ ܘܡܫܥܒܕ ܠܫܘܠܛܢܝܗܘܢ̈ ܘܥܡ
Nars:memCreat . ܠܗܘܢ ܡ̇ܠܦ ܗܘ̣ܐ ܟܕ ܒ̇ܪܐ ܗܘ̣ܐ ܢܘܗܪܐ ܦܐܝܐ X 430ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܣܝܪܐ ܕܢܠܦ ܚܝܠܗ ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ . ܛܢܢܐ ܫܓܪܗ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܒܕܡܘܬ ܢܘܪܐ 23ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܟܠ ܢܦܫܗ ܘܚܫ̣ܟ ܡܢܫܠܝ ܕܚܙܝܗܝ ܠܐܕܡ ܕܥܒܝܕ ܡܪܐ ²⁹ܥܠ
Nars:memCreat 1ܘܥܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܒܗܘܢ ܚ̇ܐܪ ܗܘ̣ܐ . ܩܕܝܡ ܟܠ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . ܒܬܪܝܢ ܥܘܡܪܐ̈ ܡܬܒ̇ܩܐ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܘ ܝܪ . ܥ
Nars:memCreat ܡܬܩܢ ܟܠܐ 90ܘܠܝܬ ¹³ܒܥܒܝܕܐ̈ ܕܠܘ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܫܠܡ ܟܠ ܠܒܪܝܪܘܬܗ ܒܥܪܝܡܘܬܗܘܢ . ܒܗܘܢ ܒܡܠܝܠܐ̈ ܡܕܒܪ
Nars:memCreat ܕܒ̣ܪܐ ܘܐܢ ܡܬܓܠܝܐ ܛܥܝܢ ܐܢܫܐ̈ ⁹ܒܫܒܝܚܘܬܗ̇ . ܒܛܘܥܝܝ ܟܠ ܟܣܝ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܚܙܝܐ̈ . ܠܫܒܝܚܘܬܗܘܢ ܚ̣ܙܐ ܕܫܒܝܚܐ ܡܢ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ . ܘܐܠܐ ܠܡܢܘ ܩ̇ܪܐ ܗ̣ܘܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܥܡ ܪܒܘܬܗ ܟܠ ܘܪܘܚ ܩܘܕܫܐ 26ܒܨܠܡܗ ²⁴ܕܐܕܡ ܐ̇ܬܝܩܪ ܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ
Nars:memCreat ܐܚܝܕ ܢܘܡܐ̈ ⁶ܒܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܘܠܓܘ ܡܢܗ ܚܒܝܫ ܟܠܡܕܡ ܟܠ ܘܠܝܬ ܒܥܒܝܕܐ̈ ܕܣ̇ܦܩ ܗܘܢܗ ܕܢܐܡܪ ܕܟܡܐ ܗ̣ܘ . ܟܝܢܐ ܕܥܠ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܡܢܗ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܨܠܡܗ ܕܐܕܡ . ܒ̣ܪܐ ܠܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܟܠ . 85ܒܥܘܡܪܐ ܕܥܕܢ ܣܡ ܐܢܘܢ ܠܦܫܝܛܐ̈ ܘܝܩܪ ܐܢܘܢ ܘܫܥܒܕ