simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat . ܬܡܝܗ ܐܓܘܢܐ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܒܗ ܠܐ ܚܫܘܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܟܠ ܪܡܝܢ ܒܐܓܘܢܐ ܗܐ ܡܢ ܕܗܘܘ ܘܠܙܟܘܬܐ ܕܒܫܘܠܡܐ ܡܣܟܝܢ ܥܡ
Nars:memCreat ܓܢܣܢܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܢܪܡܐ ܥܠܝܗܘܢ ܛܒܥܐ ܕܡܠܬܗ ܟܠ ܘܚܘܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܝܠܕܬ ܚܝܐ̈ . 185ܟܢܫ ܨܐܕܘܗܝ
Nars:memCreat ܟܕ ܠܐ ܡܫ̇ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܕܘܟܬܗܘܢ . 145ܥܒ̇ܪ ܚܝܠܐ ܟܠ ܚܝܠܐ̈ ܬܪܝܢ ܒܐܣܦܝܪܐ ܟܕ ܠܐ ܚ̇ܙܩܝܢ ܘܫ̇ܪܝܢ ܨܝܕ
Nars:memCreat . ܐܝܟܢ ܒܗ̇ ܗ̣ܝ ܘܠܒܪ ܡܢܗ ܒܥܬܐ ܟܠܗ̇ ܘܟܡܐ ܕܢܒܥܐ ܠܐ ܟܠ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ 16ܘܠܐ ܡܬܪܚܩܐ ܠܐ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܗ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܨܝܕ
Nars:memCreat ܘܠܗܠ ܡ̣ܢ ܟܠ 180ܘܟܕ ܫܦܪܬ̣ ܠܗ ܗ̣ܘܐ ܠܐ ܡܕܡ ܪܒܐ . ܥܡ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܟܠܡܕܡ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܩܕܡ
Nars:memCreat . ܚ̇ܙܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ ܬܘܩܢܗ ܡܠܐܟܐ̈ ܘܡܬܒܩܝܢ ܒܗ ܘܡܐ ܟܠ ܕܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܠܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܫܠܡ
Nars:memCreat ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܘܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠܡܐ ܕܒܗܘܢ . ܟܠ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܟܣܝܐ ܒܩܠܗ ܕܩܠܐ . ܒܩܠܐ ܐܠܦ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ
Nars:memCreat ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܩܠܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܙܘܥܐ ܕܒܗܘܢ ܐܫܡܥ ܐܢܘܢ ܘܐܥܝܪ ܟܠ ܩܠܐ ܚܟܡ ܐܢܘܢ ܠܩܢܝܝ̈ ܡܠܬܐ 24ܕܢܗܘܘܢ ܝܕܥܝܢ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ
Nars:memCreat . ܠܗܘܢ ܡ̇ܠܦ ܗܘ̣ܐ ܟܕ ܒ̇ܪܐ ܗܘ̣ܐ ܢܘܗܪܐ ܦܐܝܐ X 430ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܣܝܪܐ ܕܢܠܦ ܚܝܠܗ ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ
Nars:memCreat ܠܗ ܬܘܕܝܬܐ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܀ . XܥܠX -- ³⁷ܢܩܠܝX³⁶ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܟܠ ܕܢܦܫܐ ܢܘܕܐ ܠܗ ܠܥܒܘܕܐ ܥܠ ܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܕܡܛܠܬܢ ܬܩܢ
Nars:memCreat 23ܘܒܗܝܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܝܢܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܐܦ ܫܬܝܩܐ̈ . ܬܪܬܝܢ ܟܠ ܐܡ̣ܪ ܘܩܡ ܟܠܡܕܡ . ܫܠܝܐ ܪܒܐ ܪܡܐ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܟܕ ܬܩܢ
Nars:memCreat ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܘܕܨܒ̣ܐ ܒܚܘܒܗ ܗ̣ܘܐ ܟܠܡܕܡ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܗ̣ܘ ܟܠ ܠܝܬ ܐܢܘܢ ܬܩܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܟܕ ܬܩܢ
Nars:memCreat ܘܝܗ̣ܒ ܚܝܘܬܐ ܒܡܠܝܠܐ̈ . 3ܥܘܬܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܨܒܝܢܗ ܘܓܙܗ ܟܠ ܗ̣ܘ ܕܡܠܐ ܚܝܐ̈ ܕܩܢܐ ܗ̣ܘ ܚܝܐ̈ ܒܟܝܢܗ ܘܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܬܩܢ