simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܡ̣ܥܗܕ ܥܗܕܗ ܒܟܬܝܒܬܗ̈ . ܠܡ̇ܢ ܟܝ ܚܦܝܗ ܠܫܪܒܐ ܟܠ ܐܢܘܢ . 175ܠܡ̇ܢ ܟܝ ܐܗܡܝ ܡܢ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܡܥܗܕ ܟܠܐ ܕܗܐ
Nars:memCreat ܡܫܟܚ ܐܝܟ ܒܪܘܝܐ . ܥܡ ܪܘܚܢܐ̈ ܥܛܝܦܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܒܪܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ . ܒܗܕܐ ܬܢܘܝ ܟܣܝ ܫܪܒܗ ܕܐܟ̇ܠܩܪܨܐ 33ܕܠܐ ܢܣܒܪ ܠܗ ܕܚܝܠ
Nars:memCreat ܡܫܟܚ . I ܐܘ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܥܒܕܬ̣ ܡܕܡ ܐܘ ܦܘܩܕܢܐ ܟܠ ܫܒܚ ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܫܦܝܪ ܥܒ̣ܕܗ ܘܐܣܗܕ ܩܠܗ ܥܠ ܪܒܘܬܗ ܕܚܝܠ
Nars:memCreat ܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܕܟܕ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܠܬܘܩܢܗ ܣܐܡ ܠܗ ܐܝܟ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܟܠ ܡܐ ܕܥܒܪܝܢ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ . ܐܘ ܢܒܥܐ ܕܟܠ ܚܟܡܬܐ̈ ܕܝ̇ܕܥ
Nars:memCreat ܡܬ̇ܝܩܪ . ܕܠܚܬ̣ܗ ܡܪܬܗ ܠܚܣܡܐ ܘܗ̣ܘܐ ܟܠܗ ܕܠܩܘܒܠܐ ܟܠ ܘܠܐ ܐܬܪܐ ܠܡܪܝܪܘܬܗ ܐܠܐ ܪܒܘܬܗ ܕܐܕܡ ܕܚ̣ܙܝܗܝ ܕܡ̣ܢ
Nars:memCreat ܚܣܝܢ ܕܒܪܫܝܬ ܡܬܡܠܠ ܗܘܐ ܘܠܟܝܢܐ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܒܚܘܒܐ ܟܠ ܕܟܠܗܝܢ ܡܬܩܢ ܗܘܝܘ ܕܐܩܝܡ ܟܢܫܝܗܘܢ̈ . ܐܝܘ ܩܠܐ ܕܡ̣ܢ
Nars:memCreat . ܟܠ ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ ܘܡܫܥܒܕ ܠܫܘܠܛܢܝܗܘܢ̈ ܘܥܡ ܟܠ ܪܗܛܝܢ ܟܠ ܠܐܐܪ ܠܐ ܡܓܫܡܬܐ 130ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪ
Nars:memCreat ܘܒܗ ܢܬܟܣܘܢ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܘܟܠ ܡܐ ܕܒܗܘܢ . ܫܠ̣ܡ ܣܘܥܪܢܐ ܟܠ ܪܡܙܗ ܒܟܠ ܡܐ ܕܥܒ̣ܕ . ܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܢܚܬܐ ܦܐܝܐ ܕܡܨܒܬ
Nars:memCreat ܛܟܣ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܕܢܘܕܥ ܕܐܦ ܬܘܩܢܗ ܒܛܟܣܐ ܡܛܟܣ . ܥܡ ܟܠ ܒܪܝܬܐ ²0ܒܠܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܛܟܣܐ . 27ܠܘ ܕܒܨܝܪ ܗ̣ܘܐ ܕܢܛܟܣ
Nars:memCreat 32ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܡܕܡ ܕܪܡ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܕܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ . ܐܝܘ ܟܠ ܠܗ ܒܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ . ܐܘ ܠܥܒܝܕܐ̈ ܕܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ
Nars:memCreat . ܒܛܟܣܐ ܕܪܘܚܐ ܩܢܝܐ ܚܝܠܐ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܘܫܪܝܐ ܒܓܘܗ̇ ܟܠ ܠܘ ܒܦܣܩܐ ܢ̇ܦܩ ܡܢܗ . ܘܠܐ ܡܬܥܘܟܐ ܩܠܝܠܘܬܗ ܒܡܬܚܐ ܕܥܠ
Nars:memCreat ܒܪܝܢ̈ . ܕܠܝܬ ܒܝܬ ܐܒܐ ܠܒܪܐ ¹²ܘܪܘܚܐ ܛܘܪܐ ܘܪܡܙܐ ܐܠܘ ܟܠ ܐܢܫܐ̈ ܘܪܘܚܢܝܐ̈ . ܠܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܘܠܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ
Nars:memCreat ܐܚܝܕ ܢܘܡܐ̈ ⁶ܒܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܘܠܓܘ ܡܢܗ ܚܒܝܫ ܟܠܡܕܡ ܟܠ ܘܠܝܬ ܒܥܒܝܕܐ̈ ܕܣ̇ܦܩ ܗܘܢܗ ܕܢܐܡܪ ܕܟܡܐ ܗ̣ܘ . ܟܝܢܐ ܕܥܠ
Nars:memCreat . ܡܝܩܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܓܒܝܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܕܒ̇ܪܝܬ ܕܒܐܝܕܐ ܘܦܘܡܐ ܟܠ ܕܟܝܢܝ ܟܣܝܐ ܘܒܗ ܡܠܦ ܐܢܐ ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܫܘܠܛܢܝ ܕܥܠ
Nars:memCreat ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ⁴ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܟܝܢܐ ܟܠ ܕܟܡܐ ܩܕܝܡ ܠܒܪܫܝܬ ܘܠܝܬ³ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܕܩܕܡ
Nars:memCreat ܐܝܟܢ ܗ̇ܘܐ ܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܥܝܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܘܫܡܝܢܐ̈ ܡܟܪܢ ܐܢܐ ܟܠ ܕܒܠܘܚܐ̈ ܟܬܝܒܐ ¹¹ܒܡܕܥܝ ܘܠܐ ܡܬܠܚܝܐ . 8ܕܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ
Nars:memCreat . ܦܪܝܣ ܚܘܒܗ ܥܠ ܒܪܝܬܗ̈ ܘܣܥ̇ܪ ܟܠܝܘܡ ܩܢܝܢܘܗܝ̈ ܘܢ̇ܛܪ ܟܠ ܚܘܫܒܗ ܘܟܕ ܠܐ ܫܐܠܘܗܝ ܢܣܘܒܐ̈ ܦܬ̣ܚ ܣܝܡܬܗ̈ ܘܐܥ̣ܬܪ
Nars:memCreat ܕܥܒ̣ܕ ܐܫܬܡܠܝ ܚܘܐ ܒܠܚܘܕ ܢ . ܣܝܪܐ ܡܥܕܪܢܐ ܕܬܗܘܐ ܠܐܕܡ ܟܠ ܕܚܝܐ̈ ܘܥܒܕܗ ܚܝܐ ܘܡܠܝܠܐ . ܚ̣ܙܐ ܠܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܗܐ
Nars:memCreat ܕܡ̇ܢ ܟܝ ܨܒܬ ܗܘܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܕܟܠܡܕܡ . ܪܒܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܩܠ ܟܠ ܟܕ ܠܝܬ ܐܢܘܢ . ܒܙܘܥܐ̈ ܕܒܗܘܢ ܡܬܪܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠ
Nars:memCreat ܪܗܛܝܢ ܘܠܟܠ ܢܛܪܝܢ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ̈ . ܒܡܢܘܬܐ̈ ܟܠ ܕܡܕܒܪ ܟܠ . ܟܠ ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ ܘܡܫܥܒܕ ܠܫܘܠܛܢܝܗܘܢ̈ ܘܥܡ