simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܕܡܕܒܪ ܟܠ . ܟܠ ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ
Nars:memCreat ܪܘܚܢܐ̈ . 215ܒܝܕܥܬܐ ܟܠ ²¹ܣܥ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ
Nars:memCreat ܕܥܒܝܕ ܡܪܐ ²⁹ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ . ܛܢܢܐ
Nars:memCreat ܛܥܝܐ ܕܗܘܠܐ ³²ܒܪܬ̣ ܟܠ . ܕܓܠ ܒܕܝܐ
Nars:memCreat ܐܡ̣ܪ ܘܗܘܘ ܐܝܟ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܘܥܡ ܟܠܡܕܡ
Nars:memCreat ܘܝܪܚܐ̈ ܚܒܝܫܝܢ ܐܝܟ ܟܠ ܘܠܐ ܡܣܬܢܩܝܢ ܥܠ
Nars:memCreat ܚܝܘܬܐ̈ ܘܝܠܕܬ̣ ܐܪܥܐ ܟܠ ܓܢܣܝܢ̈ ܘܒܬܘܩܢܐ̈ ܫܬܝܩܐ̈
Nars:memCreat ܡܬܚܬ̣ ܘܠܗ ܐܫܬܥܒܕܘ ܟܠ ܕܗܘܘ . ܒܗ
Nars:memCreat ܕܚܕ ܒܪܘܝܐ ܒ̣ܪܐ ܟܠ ܡܕܡ . ܟܕܢܘ
Nars:memCreat ܒܗ ܥܒܘܕܐ ܒܬܘܩܢܗ ܟܠ ܚܟܡܬܐ̈ 30ܘܥܒܕܗ ܡܪܐ
Nars:memCreat ܟܠ ܐܘ ܒܬܪ ܟܠ 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ ܕܐܡܪ
Nars:memCreat ܥܡܠܗ ܗ̇ܘ ܓܡ̇ܪ ܟܠ . 425ܠܐ ܥܣܩܐ
Nars:memCreat ܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ܕܐܝܬܝ ܟܠ ܠܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܠܐ
Nars:memCreat ܢܘܕܐ ܠܚܝܠܐ ܕܐܬܩܢ ܟܠ ܪܟܡܐ ܪܚܡܗ ܠܟܝܢܢ
Nars:memCreat ܢܐܡܪ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣-ܪܐ ܟܠ ܗ̣ܘ ܡܪܗܛ ܠܗ
Nars:memCreat ܒܝܕܥܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ ܟܠ 29ܘܠܓܠܝܐ ܐܝܬܝ ܐܢܝܢ
Nars:memCreat ܚܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ ܟܠ ܕܒܚܕ ܪܡܙܐ ܢܨܒܬ
Nars:memCreat . ܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ ܟܠ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ
Nars:memCreat ܐ̇ܬܝܩܪ ܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ . ܘܐܠܐ
Nars:memCreat ܘܡܢܝܢ ܐܢܫܐ ܕܗܐ ܟܠ ܟܘܟܒܐ ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ