simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ . 185ܠܡ̇ܢ ܠܐ
Nars:memCreat ܥܡܠܗ ܗ̇ܘ ܓܡ̇ܪ ܟܠ . 425ܠܐ ܥܣܩܐ
Nars:memCreat ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܡ̇ܢܗܪ ܟܠ . ܐܝܘ ܩܠܐ
Nars:memCreat ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܨܝܕ ܟܠ . ܐܝܟܢ ܒܗ̇
Nars:memCreat ܫܘܒܚܐ ܠܚܝܠܐ ܡܬܩܢ ܟܠ . ܒܗܠܝܢ ܦܘܪܣܐ̈
Nars:memCreat ܩܠܝܠܘܬܗ ܒܡܬܚܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܒܛܟܣܐ ܕܪܘܚܐ
Nars:memCreat ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܟܠ . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ
Nars:memCreat ܛܥܝܐ ܕܗܘܠܐ ³²ܒܪܬ̣ ܟܠ . ܕܓܠ ܒܕܝܐ
Nars:memCreat ܠܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܫܠܡ ܟܠ . ܚ̇ܙܝܢ ܗ̣ܘܘ
Nars:memCreat ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪ ܟܠ . ܟܠ ܥܡ
Nars:memCreat ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ ܟܠ . ܠܗܘܢ ܡ̇ܠܦ
Nars:memCreat ܠܪܘܚܢܝܐ̈ ܫܘܠܛܢܝ ܕܥܠ ܟܠ . ܡܝܩܪ ܐܢܐ
Nars:memCreat ܦܬ̣ܚ ܣܝܡܬܗ̈ ܘܐܥ̣ܬܪ ܟܠ . ܦܪܝܣ ܚܘܒܗ
Nars:memCreat ܕܒܫܘܠܡܐ ܡܣܟܝܢ ܥܡ ܟܠ . ܬܡܝܗ ܐܓܘܢܐ
Nars:memCreat ܟܠ ܐܘ ܒܬܪ ܟܠ 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ ܕܐܡܪ
Nars:memCreat ܟܠ ܘܠܗܠ ܡ̣ܢ ܟܠ 180ܘܟܕ ܫܦܪܬ̣ ܠܗ
Nars:memCreat ܝܪ . ܥ ܟܠ 1ܘܥܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܫܡܝܐ
Nars:memCreat ܕܡܪܘܬܝ ܫܠܝܛܐ ܥܠ ܟܠ 20ܠܟ ܥܒ̇ܕ ܐܢܐ
Nars:memCreat ܟܠ ܟܕ ܬܩܢ ܟܠ 23ܘܒܗܝܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܝܢܐ̈
Nars:memCreat ܒܝܕܥܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ ܟܠ 29ܘܠܓܠܝܐ ܐܝܬܝ ܐܢܝܢ