simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܕܚܠܝܢ . X 8 X29ܢܥܪܘܩ ܗܟܝܠ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܡܠ̣ܝܢ ܟܠ ܡܕܡ ܠܗܘܢ ܕܚܠܬܐ ܘܩܢܛܐ ܡ̣X . ܘܡܥܝܢܝܢ ܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ . ܘܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܘܟ ܚܒܫܢ ܐܢܘܢ . ܒܚܪܥܘܬܗܘܢ ܕܒܟܠܙܒܢ ܠܘܩܒܠ ܫܪܪܐ ܟܠ X ²ܪܘܚܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܥܠܘܗܝ ܐܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܕܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܕ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 X X108ܓܒܝܢ̈ ܕܝܢ ܢܥܒܕܝܗ̇ |ܠܡܠܬܢ ܕܬܫܘܐ ܠܡܬܗܝܡܢܘ . ܟܠ ܠܗ ܠܫܡܘܥܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܪܚܩܘ ܡܢ ܪܘ ܓܙܐ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܡܢܐ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܟܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܥܒ̇ܪ . . ܐܝܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ . ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܢܣܥܘܪ ܘܢܐܡܕ̇ ܕܠܗܕܐ ܡܬܕܢܐ . ܕܟܕ ܕܟܝܢ ܚܢܢ ܟܠ ܬܥܝܪ ܒܢ . ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܥܕܪ ܦܐܪܐ ܕܐܚܪܝܬ ܡܢܗ̇ ܗܘܐ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܣ̇ܥܪ ܘܡܨ ܛܢܥ ܕܒܫܒܝܚܘܬܐ ܢܗܘܐ ܡܦܪ ܓܝܢ ܚܢܢ . X X ܟܠ X 1ܐܠܗܐ ܒܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܚܡܢܐ ܇ ܘܥܒ̇ܕ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܐܘ ܚܒܝܒܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܘܡܢܝܢ ܡܐܢܝ̈ ܐܘܡܢܬܗܘܢ . ܟܕ ܫܠܡܝܢ . ܘܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܟܠ ܐܢܐ ܕܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗܕܐ . ܨ ܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܠܡܫܐܠܘ ܐܢܘܢ . ܐܢ ܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܬܐ ܒܬܪܝ . ܠܘܩܕܡ ܗܟܝܠ̣ ܟܠ . ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܐܢ ܗܘ̣ ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܗܘܐ ܓܡܝܪܐ · ܙܒܢ
Chrys:ComJohn1 ܦܘܪܣܝܢ̈ ܛܒ . ܕܬܒܕܪܝܘܗܝ ܘܒܟܠ ܕܘܟ ܬܦܠܓܝܘܗܝ· ܠܐ ܓܝܪ ܟܠ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܙܗܝܪ ܐܢܬ ܒܗ . ܐܦ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܦܘܪܣܐ ܗܢܐ ¹⁴ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܒܗ ܗܘܐ . ܐܦ ܪܘܚܐ ܡܗܘܐ ܗܘ̣ܬ . ܬܘܣܦܬܐ ܗܕܐ ܣܡ . ܐܢܐ ܟܠ ܒܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘ̣ܐ . ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܐܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܕܫܘ . ܘܐܝܟ ܢܫܪܐ̈ ܩܠܝܠܐ̈ ܕܠܪܘܡܐ ܓܕܠܝܢ ܒܝܕ ܟܠ ܠܐ ܡܕܡ ܐܬܚܫܒܘ ܠܗܘܢ ܨ ܒܘܬܐ̈ ܐܢܫܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܠܥܠ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܫ ܡܬܪܕܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܒܝܫܐ̈ ܚܙܝܢ ܚܢܢ ܟܠ ܠܡܣܝܒܪܘ . ܗܠܝܢ ܕܐܣܝܘ ܠܝܬ ܠܗܝܢ . ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܠܡ ܠܐ ܗܘܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܓܝܪ ܗܕܐ ܡܝܬܪܐ . ܡܛܠ ܕܡܢܬܐ ܗܕܐ ܕܢܦܫܐ ܗܝ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܟܠ ܢܐܨ ܦ . ܐܠܐ ܐܦ ܒܒܝܬܗ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܥܕܬܐ ܢܗܪܘ ܓ . ܡܢ
Chrys:ComJohn1 . ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܕܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܗܘ̇ ܐܬܕܟܪ ܠܒܪܐ . ܟܠ ܦܪܘܩܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܬܘܒ ܕܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
Chrys:ComJohn1 ܝܘܡ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܦ ܬܫܢܝܩܐ ܐܝܬ ܘܡܣܡ X122 ܒܪܫܐ . ܡܢܐ ܐܝܬ ܟܠ ܗܝ̇ ܕܦܘܢܩܐ̈ . ܘܐܢ ܗܝ̇ ܕܟܣܦܐ . ܠܐ ܫܠܝܢ ܡܢ ܗܝ̇ |ܕܣܐܒܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܘܠܐ ܠܗ ܣܥ̣ܪ . ܐܦ ܓܝܪ ܡܫܬܘܬܐ ܥܒ̣ܕ ܘܦܬܘܪܐ ܐܬܩܢ . ܟܠ ܡܢ ܟܢܫܐ ܡܝܬܪܐ ܕܣܡܝܟܘܗܝ̈ . ܐܠܐ ܚܢܢ ܠܢܦܫܢ . ܗܘ̇ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܕܪܡ ܒܠܒܗ ܀ ܢܩܦܚ ܗܟܝܠ ܠܚܫܐ ܗܢܐ ܕܬܙܝܙܘܬܐ ܐܢ ܗܘ ܒܥܝܢܢ ܟܠ ܨ ܠܘܬܐ . ܘܐܢ ܙܕܩܬܐ̈ ܘܐܢ ܡܫ . ܡ ܐܚܪܝܢ ܢܕܝܕ ܗܘ ܠܡ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ |ܠܗ̇ ܡܠܬܐ ܚܫܚܬܗ̇ ⁶ܕܥܠ ܟܠܢܫ ܡܬܦܪܣܐ ܟܠ ܐܝܬ . ܠܘ ܕܠܐ ܒܘܠܝܬܐ ܡܠܦܢܘܬܐ XX X92ܡܦܬܟܝܢܢ . ⁵ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܬܪܨ ܬ . ܘܠܘܩܒܠ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܩܡܬ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܟܠ ܬܘܣܦܬܐ ܗܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܒܗܘ̇ ܦܬ ܓܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܩܪܝܬ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܕܬܫܬܘܐ ܠܗܘܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܗܟܢܐ ܪ̈ ܓܝܓܝܢ ܆ ܟܠ . ܘܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܢܦܫܟ |ܓܠ̇ܙ ܐܢܬ . ܟܕ ܙ̇ܕܩ ܠܡܣܥܪ