simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܫܡ ܕܡܫܬܡܗ ܂ ܘܠܝܬ ܠܗ ܕܡܘ ܒܥܒܝܕܐ̈ ܂ · X ܂ · ܐܠܗܐ ܡܢ̣ܘ ܟܠ ܐܘ̇ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܂ ܪܘܚܐ ܗܘ ܓܝܪ ܂ ܘܚܝܐ̈ ܘܢܘܗܪܐ ܂ ܘܠܥܠ ܝ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡ ܕܡܫܬܡܗ ܃ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܃ ܐܠܐ ܘܒܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܂ ܟܠ ܟܠܗܘܢ ܐܪܟܘܣ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ ܘܚܝܠܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡ ܕܡܫܬܡܗ ܝܝ ܕܡܢ ܫܡܗܐ̈ ܘܩܪܝܬܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܂ ܢܣܬܟܠ ܕܒܪ ܟܠ ܫܡܗܐ̈ ܡܘܕܥܢܐ̈ ܥܠ ܗ̇ܘ ܠܚܘܕܝܐ ܒܝܚܝܪ̈ ܘܬܗ ܕܠܥܠ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡ ܡܫܬܡܗ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܚܙܝܢܐ ܝ ܘܡܣܝܟܐ ܟܠ ܃ ܕܗܐ ܘܐܦ ܪܡܐ ܗܝ ܐ ܬܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܝܬܐ ܃ ܘܐܦ ܠܥܠ ·X ܝ · ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡܗܝܢ̈ ܂ · X ܘܡܟܝܠ ܒܟܠܗܝܢ ܢܬܗܦܟ ܠܗ ܛܟܣܐ ܘܢܗܘܐ ܟܠ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܪܢܫܐ ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ ܂ ܘ ܗܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡܗܝܢ̈ ܂ ܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ ܐܦܢ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܟܠ ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܕܒܗ ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ ܂ ܝ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡܗܝܢ̈ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܒܚܕܝܘܬ ܐ ܕܥܡ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ ܃ ܚܕ ܟܠ ܂ ܘܐܬܓܠܝ ܠܡ ܒܒܣܪ ܂ ܘܒܪܢܫܗ ܡܚܝܕܐ ܢܣܒ̣ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡܗܝܢ̈ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪܐ ܘܡܪ̤ܐ ܂ ܒܚܕ ܫܘܠܛܢܐ ܘܒܚܕܐ ܟܠ ܂ ܘܒܚܕܝܘܬ ܐ ܕܥܡܗ ܃ ܢܣܒܬ ܝ ܐܢܫܘܬܗ ܫܘܡܗܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡܗܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܢܫܘܬܗ ܃ ܟܠ ܃ ܕܒܪܗ ܕܥܠܝܐ ܢܬܩܪܐ ܂ ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܠܡ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܝ
Babai:BookUnion ܫܡܗܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܬܝܗܒ ܠܝ ܠܡ ܟܠ ܫܘܠܛܠܢ ܟܠ ܡܚܝܕܐܝܬ̣ ܟܠܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܂ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܠܡ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡܗܝܢ̈ ܂ ܘܚܕܘ̣ ܒܪܗ ܝ ܕܥܠܝܐ ܕܢܣܘܒܐ ܘܕܢܣܝܒܐ ܒܚܕ ܟܠ ܃ ܡܛܠ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܒܢܣܝܒܘܬ ܦܪܨܘܦܐ ܘܫܘܡܗܐ ܕܝܪܬ ܠܥܠ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡܗܝܢ̈ ܃ ܒܚܕܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܟܠ ܒܗ ܡܚܝܕܐܝܬ ܂ ܘܒܪܢܫܐ ܕܐܬܐܠܗ ܕܢܣ̣ܒ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡܗܝܢ̈ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܘܫܝܢܟܘܢ ܠܡ ܗܫܐ ܒܦܓܪܐ ܕܒܣܪܗ ܟܠ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܠܗX ܐܣܓܝ ܪܡܪܡܗ ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡܗܝܢ̈ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܐܕܡ ܓܝܪ ܥܦܪܢܐ ܚܒܠܗ ܠܨܠܡܐ ܒܥܒܪ ܟܠ ܂ ܘܐ ܟ ܕܐܡ̣ܪ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܃ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܡܗܝܢ̈ ܡܚܝܕܐܝܬ ܠܘ ܒܪܚܝܩܘܬܐ ܃ ܐܠܐ ܝ ܂ ܐܝܟ ܛܣܐ ܟܠ ܂ ܘܠܘ ܒܙܢܐ ܕܪܘܟܒܐ ܂ ܢܣܒܬ ܐܢܫܘܬܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܆ ܙ Xܝ ܂ ܡܢ
Babai:BookUnion ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܒܕܡܐ ܕܠܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܚܝܒ ܗܘܐ ܃ ܕܙܒܢܬܐ̈ ܟܠ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܃ ܘܥܐ̇ܠ
Babai:BookUnion ܬܗܪܝܢ̈ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܝܝ ܗܠܝܢ ܗܕܐ ܬܗܝܪܬܐ ܘܣܓܝܕܬܐ ܂ ܟܠ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܒܐܘܡܢܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ