simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܦܪܘܣ ܗܘܝܐ ܙܕܩ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܩܕܝܡ ܂ ܘܐܢ ܐܠܗܐ ܢܬܗܝܡܢ ܕܗܘ̣ܐ ܟܠ ܕܠܚܡܐ ܕܬܬܐܡܪ ܐܦ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܂ ܠܡܘܠܕܐ ܓܝܪ ܡܢ
JacSer:memHomCreat ܀ ܐܪܩܥܐ ܕܢܦܠܘ ܐܝܟ ܚܕ ܩ̇ܝܡܝܢ ܐܝܚܝܕܐܝܬ : ܕܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܒܫܘܒܚܐ ܐܬ̇ܝܢ : ܡܢ ܐܒܕܢܐ ܒܚܝܠܗ ܪܒܐ ܕܗܪ ܡܫܟ̣ܝܝ
Cyr:ComLuke ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܂ XX ܦܐܝܐ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܦܩ ܦܥܠܐ̇̈ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܚܘܝ ܟܠ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ̣ ܘܐܘܡܢܐ ܂ ܐ Xܠܐ̣ ܘܐܝܟܢܐ ܟܕ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕܐ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܕܒܠܚܘܕ ⁵ ܥܠ ܗܢܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܪܝܡ ܟܠ ܐܬ̇ܟܢܝ ܆ ܘܠܐ̇ ܕܡܫܟܚ ܕܢܦܪܘܩ ܠܥܡܗ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܇ ܐܘ
JulRom ܐܠܗܐܼ̈ . ܕܠܡܐ ܬܐܙܠ ܒܠܒܟ ܟܪܝܘܬܗܿ ܕܢܨܝܒܝܢ ܐܠܐ ܟܠ ܟܠ ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܟ ܘܒܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܗܿ ܕܫܡܝܐ ܕܡܡܠܟ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ
SevAnt:madHym . ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ . ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܠ ܕܝܠܟ . ܡܪܝܐ ܥܒ̇ܘܕ ܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܫܡ̇ܝܢܐ . ܐܠܘܐ ܐܒܐ ܐܚ̣ܝܕ
DidascApost : ܘܒܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ : ܕܠܗܘܢ XX⁸ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ : ܠܥܠܡ ܟܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚ ܐ : ܘܒܐܠܗܐ XX⁶ܐܒܘܗܝ XX⁷ܡܪܝܐ X ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
SevAnt:CathHom ܒܣܪܐ ܦܘܪܩܢܗ ܕܐܠܗܐẌ ܠܟܠ ¹ܗ̇ܘ ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠ ܠܬܪܝܨܘܬܐ ܆ ܘܗܠܝܢ ܐ ܠܐܘܪܝܝܬܐ̈ ܫ̣ܦܝܬܐ̈ ܆ ܘܢܚܙܐ
P:Rev [AB] . ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܕܢܣܒܬ ܒܚܝܠܟ ܪܒܐ ܘܐܡܠܟܬ . ܟܠ ܘܣܓܕܘ ܠܐܠܗܐ ܠܡܐܡܪ ܆ ܡܘܕܝܢܢ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
Eph:madNativ ܚܡܪܢܝܢ̈ ܘܐܪܙܐ ܕܒܓܘܗ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ 95ܚܕ ܠܚܡܐ ܕܩܨܐ ܠܐ ܟܠ ܗܘ̣ܐ ܫܩܝܗ ܪܒ ܗ̣ܘ ܛܒ ܚܝܠܗ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟ 94ܟܣܐ ܕܡܩܒܠ
Eph:memHom ܒܪܝܢ̈ XX 4ܘܐܬܐ ܕܢܒܥܐ ܢܦܫܬܢ̈ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܪܦܝܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܟܠ ܚܒܝܒܢ ܠܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܡܢ ܪܘܚܬܐ̈ ܘܢܦܫܬܐ̈ ܫܒܩ ܒܪܘܝܐ
P:Sam [AB] ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܝܢܐ ܘܬܒܥܬܐ ܘܡܙܟܐ ܗܘܝܬ ܠܗ . ܘܡܐ ܕܩܐܡ ܟܠ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܢ ܕܝܢ ܥܒܕܢܝ ܕܝܢܐ ܒܐܪܥܐ : ܘܠܘܬܝ ܕܝܢ ܐܬܐ
JnDalya:Epist . ܘܦܪܕܬ̇ ܫ̣ܢܬ ܗ ܘܒܥ̣ܝܪܘܬܐ ܕܠܥܠܡ ܢܩ̇ܘܐ ¹⁴ܠܘܬ ܝ . ܟܠ ܘܐܬ ܬܥ̣ܝܪ ܡܢ ܫ̣ܢܬ ܗ ܘܨ̣ ܬ ܗ̇ ¹²ܕܒܣ̣ܡܬ̇ ܝ ¹ܠܗ ܡܢ
SermHolyWeek ܕܩܢܐ ܡܪܗ̇ ܕܝܠܗ̇ X2ܘܗܝ ܫܠܝܛܐ ܥܠ ܓܙܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ̈ ܟܠ ܒܫܡܝܐ ܩܠܝܕܐ̈ ܝܗܒ ܠܗ̇ ܡܟܘܪܐ ܕܬܪܥܝ̈ ܪܘܡܐ X ܘܕܥܘܡܩܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗ ܂ ܘܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܡܪܟܒ ܗܟܢ ܦܐܝܐ ܟܠ ܕܒܗ̇ ܂ ܠܒܣܪܐ ܕܦܓܪܝܢ̈ ܠܚ̇ܡܝܢ ܂ ܠܢܦܫܐ ܕܝܢ ܘܠܐ
MiaphysiteDocs ܢܗܘܐ̇ ܂ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܢ ܘܠܒܝܫܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܂ ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܟܪܘܙܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܥܕܬܐ ܡܠܦ ܃ ܕܠܟܠܢܫ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܟܬ̣ܒ ܕܝܢ̣ ܗܟܢܐ ܂ XܘXܝXܣ· ܘܠܗܕܐ ܩ̇ܕܡ ܗܘܐ ܡܘܕܥ ܠܢ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܠܗܒ ܗܘܐ ܇ ܘܠܐ ܝܩ̇ܕ ܗܘܐ ܒܫܠܗܒܝܬܐ ܝ ܐܟ̣ܠܬ̇
SevAnt:LuqJul ܟ̇ܐܒ ܟܘܘܪܗܢ ܒܥܡܐ . ܐܡܠܟܬ Xܗܟܝܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ̈ . ܘܡܟܪܙ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܘܡܐܣܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܗܘܐ̈ ܐܘ ܗ̇ܘܐ ܆ ܘܠܒܘܟ |ܚܕ ܡܪܐ ܕܥܠܡܐ̈ . 39 ܕܒܗ ܬܩܢܐ ܟܠ . 60 ܘܬܘܩܢܐ ܣܡܠܝܐ ܆ ܠܒܢܝ̈ ܚܫܟܐ ܪܫܝ̣ܥܐ̈ ܀ ܦ ܀ ܫܒܘܩ
Ps-Dion:ChronZuq ܨܒܘ ܘܟܠ ܫܐܠܢ̈ ܕܥܠܡXܐ ܃ ܘܐܢ ܢܓܕܫ ܘܢܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܐܢܫ ܟܠ ܬܪܥܐ̈ ܘܫܒܝܩܝܢܝ XX ܓXܐܙܐ̈ ܘ[ܡ̇ܠ̣ܝܢ ܒܬܐ̈