simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ⁹ܡܬܪܟܢ Xܡܛܠ ܗܕܐ ¹⁰ܠܫܐܠܬܢ̈ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ . ܕܝܬܝܪ ܢܫܬ ܟܠ ܕܠܘܬ ܚܘܫܒܐ̈ ܇ ܒܛܢܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ . 3ܘܐܦ ܐܠܗܐ Xܡܪܐ
JnDalya:Epist ⁹ܥܠܡܐ̈ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܘܗ̣ܘ ܣܦ̣ܝܩ ܡܢܗܘܢ . ²⁰ܡܢ ܕܠܒܪ ܆ ܟܠ ܆ ܗ̇ܝ X ¹ܕܐܢܫ ܗ̣ܘ ¹⁸ܒܗ ܢܒ̣ܥܐ ܚܝܘܗܝ̈ . ܢܗ̣ܘܐ ܕܡܠ̣ܝܢ
JnDalya:Epist ⁹⁰ܪܚ . . . ܡܘܗܝ ⁹¹ܐܡܝܢ ܝ . ⁸ ܝܛ ܕܬܫܥܣܪܐ̈ X ¹ܥܠ ܡܣܪ ܟܠ ⁸⁸ . ⁸⁷ܘܠܥܠܡ ܬܘܒ ⁸⁸ܠܐ ܡܣܬܡܝܐ . ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ⁸⁹ܡܢ