simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugGold&Wheat ܥܒܕܝܢ ܘܡܢܝ ܡܫܡܠܝܢ ܟܠ ܫܘܡܠܝܐ̈ ܚܛܬܐ ܟܗܢܐ̈
sugJoseph&Benjamin ܗܘܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ
sugJoseph&Mary ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܡܬܗܪ ܟܠ ܘܒܬܕܡܘܪܬܐ ܠܗ ܙܝܚܬ
sugMary&Magi ܥܠ ܥܠܡܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ ܟܠ ܡܫܬܡܥ ܡܪܝܡ ܒܐܝܢܐ
sugMary&Magi . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܟܝ ܕܪܡ
sugMary&Magi ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܟܝ ܘܠܗ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܡܪܝܡ
sugMary&Magi ܢܗܪܘ ܒܪܝܟ ܕܒܝܠܕܗ ܟܠ ܐܬܦܨܚ ܡܐܡܪܐ .
sugOurLord&John ܐܬܐ ܠܥܡܕܐ ܡܥܡܕ ܟܠ ܘܚܘܝ ܢܦܫܗ ܥܠ
sugOurLord&John ܗܘ ܒܙܘܦܟ ܡܚܘܪ ܟܠ ܡܪܢ ܒܥܝܬ ܘܫܦܪ
sugOurLord&John ܘܐܢܬ ܓܒܘܠܐ ܡܬܩܢ ܟܠ ܘܐܢܐ ܒܡܝܐ̈ ܠܡܢ
sugOurLord&John ܬܘܕܝ ܠܕܢܚܟ ܡܦܨܚ ܟܠ ܕܒܓܠܝܢܗ ܢܗܪܘ ܥܠܡܐ̈
sugOurLord&Synag ܙܡܪܝ̈ . ܘܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܡܠܟܐ
sugOurLord&Synag . ܘܥܡܡܐ̈ ܕܩܥܝܢ ܟܠ ܬܫܒܚܢ̈ ܒܩܠ ܐܘܫܥܢܐ̈
sugSinfulWom&Satan ܗܘ ܫܒܩ ܠܝ ܟܠ ܚܘܒܝ̈ ܠܣܛܢܐ ܡܪܝ
sugSoul&Body ܠܡܘܢ ܕܪܫܬ . ܟܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܢܟ ܢܒܥܝ̈
sugSoul&Body ܡܢ ܟܠܗܝܢ . ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܡܢܝ ܐܣܬܥܪܝ̈
sugSoul&Body ܐܕܢܚ ܩܘܫܬܟ ܒܚܪ ܟܠ ܘܗܒ ܠܝ ܟܠܝܠܐ
sugSoul&Body ܣܗܕ ܠܝ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܐ ܣܕܪܬ ܥܠܝ
sugSoul&Body ܦܓܪܐ ܛܡܝܪ ܒܟܝ ܟܠ ܬܘܟܐ ܘܥܝܛܐ ܘܪܘܫܥܐ
sugSoul&Body ܢܦܫܐ ܡܠܟܬܐ ܘܡܠܝܢ ܟܠ ܚܟܡܐ ܣܡܢܝ ܒܪܘܝܐ