simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܒܥܝܕܐ ܕܥܡܠܗ . ܟܠ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܡܕܥܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܪܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܛܐ ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܝX ܡܠܬܐ ܕܒܪܬ ܟܠ ܐ ܟ ܨܒܝܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܚܠ̣ܨ ܘܒ̣ܙܘ ܘܫܒ̣ܘ ܟܠ ܝ ܕܨܒܘ̣ ܘܗ̣ܦܟ
P:Luke [AB] ܐܢܬܘܢ ܀ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܬܐ ܠܘܬܝ
JacSer:memWomJesusMet ܚܝܐ̈ ܒܟ ܡܚܐ ܟܠ ܀ ܐܘ ܡܥܬܪ
JnDalya:Epist X⁹ܐܚ̣ܝܕ ܟܠ ܘܡ̇ܐܚܐ ܟܠ . ܟܕ ܦܐܝܘܬ
Eph:madCarNis ܗܝ ܗܕܐ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܐܡ̇ܪ ܒܝܫ̣ܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܠܥܦܝܦܘܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܟܠ ܡܥܠܢܐ ܣ̇ܟܪ ܆
P:Neh [AB] ܥܠ ܡܫܡܫܢܐ̈ : ܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ .
Eph:ComGen&Exd ܣ̇ܠܩ ܗ̣ܘܐ ܘܡܫܩܐ ܟܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܀
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܆ ܘܠܘX ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܫ̣ܘܝܘܬ ܫܡܗܐ̈
GanBus [XX 12]ܠܘ ܓܝܪ ܟܠ ܕܡܢ ܡܪ ܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܐܢܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܦܐܪܐ̈
IsaacNin:memColl . ܘܕܚܠܝܨܐܝܬ ܢܣ̇ܝܒܪ ܟܠ . Xܡ ܥ̇ܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܘܪܒܢܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ .
HistChurchEast ܇ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ
HomEpiph ܕܐܫܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܀ 130ܥܕܡܐ ܕܐ̇ܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܪܝܐ - ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܐܡܬܝ ܕܝܢ