simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memEstabCreat ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܟܠ ܥܕܢܝܢ̈ 22 410
JacSer:memSinWomLordForgav ܚܒܝܒܢ̈ ܠܗ ܠܡܚܣܐ ܟܠ ܚܒܝܒ ܓܘܫܡܐ ܡܐ
P:Jer [AB] ܐܠܐ ܡܢ ܕܒܪܐ ܟܠ ܗܘܝܘ ܡܢܬܗܘܢ :
P:Job [AB] ܓܝܪ ܚܟܡܬܐ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܘܡܕܡ
P:Job [AB] ܕܒܐܪܥܐ . ܘܬܚܝܬ ܟܠ ܫܡܝܐ ܚܙܐ .
P:Job [AB] ܘܐܘܣܦ ܡܪܝܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ
P:John [AB] ܐܬܐ ܥܒܕ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܐܡܪ
P:Josh [AB] : ܘܛܪܘ ܘܥܒܕܘ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܒܣܦܪܐ ܕܢܡܘܣܐ
P:Lev [AB] ܩܘܪܒܢܐ . ܟܠ ܕܟܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ
P:Luke [AB] ܐܢܬܘܢ ܀ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܬܐ ܠܘܬܝ
P:Luke [AB] ܡܚܘܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ
P:Matt [AB] . ܗܟܢܐ ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܂
SynOr : ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܩܛܝܪܐ ܘܥܨܝܢܐ ܬܬܚܪܪ
SynOr . ܘܡܟܝܠ ܘܠܗܠ ܟܠ ܡܪܗܛܐ̈ ܕܡܙܒܢܝܢ ܠܥܘܡܪܐ̈
SynOr ܘܕܝܠܗ ܟܠ ܘܒܐܝܕܗ ܟܠ ܘܠܘܬܗ ܟܠ :
SynOr ܠܡܪܝܐ ܆ ܐܦܠܐ ܟܠ ܢܢܚܬܝ̈ ܚܫܘܟܐ .
P:Neh [AB] ܥܠ ܡܫܡܫܢܐ̈ : ܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ .
P:Num [AB] ܒܝܘܡܐ ܕܫܡܥ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܢܦܩ ܡܢ
P:Phil-Phlm [AB] ܘܒܐܝܕܗ ܠܡܪܥܝܘ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ . ܘܫܝܢ
P:Phil-Phlm [AB] ܆ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܒܥܘܬܐ ܬܗܘܐ