simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܦXX ܕܝ̇ܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܘܡܝܬܐ̈ : 1ܘܒܒܘܚܪܢܗ ܥܬܝܕ ܟܠ ܒܨܬܗ̇ ܠܟܠܗܘܢ ܢX ܪܓܫܐ̈ ܘܙܘܥܝ̈ ܢܦܫܐ . ܡܪܐ ܗ̣ܘ ܕܥܠ
JnEph:EccHist ܣ̣ܘܥܪܢܐ̈ ܒ̇ܛܝܠܝܢ ܗܘܘ ܃ ܘܟܠ ܨ̣ܒܘܢ̈ ܕܟܠܗ̇ ܟܠ ܗܘܐ ܝ ܘܡܬ̇ܢܣܐ ܡܢ ܡ̇ܥܒܕܢܘܬ ܐ ܫܐܕܢܝܬܐ ܃ ܟܕ ܡܟܝܠ
JacSer:memJudgSolom ܐܢܫ ܥܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܥܒܕܝܟܝܢ̈ 230 ܐܡܪܐ ܐܡܗ ܕܥܘܠܐ ܚܝܐ ܟܠ ܠܡܢܐ ܫܓܫܬܝܢ̈ ܥܡܐ ܘܚܐܪܐ̈ ܥܡ ܪܝܫܢܐ̈ ܘܗܐ ܕܠܝܚ
SynWestSyr ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܐ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܦܪܢܣܘܗܝ ܠܣܘܥܪܢܐ . ܕܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܟܠ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܬܦܪܫܘܢ ܐܪܬܐܕܘܟܣܘ̈ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܥܡܐ ܆
Tim1:DisputCalMahdi . : XXX ܡܫܘܝܢ ܐܢܬܘܢ X . X0ܡܩܒXܝܬܘܢ : XXܩ ܡܩܒܝܢ ܟܠ ܠܘܬܗ ܠܫܡܝܐ : ܘܚܘܝ 20ܒܝܕ ܗܕܐ ܦܪܝܫܘܬܗ ܘܐܝܩܪܗ ܡ̣ܢ
P:2Chr [AB] ܕܒܠܒܗ̇ . ܘܓܠܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܟܠ ܡܕܡ : ܘܐܪܙ ܠܒܗ̇ . ܟܠ ܛܒ : ܘܛܒܥܐ̈ ܛܒܐ̈ . ܘܐܬܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܓܠܬ ܠܗ
IsaacAnt:memHom ܫܥܝܗܘܢ̈ . ‏ ‏ܒܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܨܒܝܢܟ : ܗܘ ܐܟܝܠ ܟܠ ܕܠܡܕܥܐ ܒܟܠ ܗܕܡ ܀ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܐܢܬ ܗܘ : ܡܕܒܪ ܐܢܬ
MiaphysiteDocs ܦܪܘܣ ܕܝܢ̣ ܂ ܘܠܐ ܝX ܦܘܡܐ ܗܕܡܐ̣ ܂ ܘܠܐ ܪܘܚܐ ܢܫܡܬܐ ܟܠ ܢܦ̣ܩ ܠܘ ܝܠܝܕܐܝܬ ܐܝܟ ܒܪܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܪܘܚܐ ܕܦܘܡܗ ܂ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܫܡܗܝܢ̈ ܆ ܠܚܘܕܐܝܬ ܡܕܝܢ ܥܠ ܠܗܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܘܠܝܬ ܒܗܝܢ ܟܠ ܝ̇ܗܫ ܦܬܓܡܐ ܚܠܦ ܢܦܫܗ ܇ ܐܘ ܬܝܗܒ ܠܝܫܘܥ ܫܡܐ ܕܡܥܠܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܪܫܝܥܐ ܐܘ ܗXܝX : XܝܩẌ ܡ̇ܢ ܝܘܪܕXܢ ܟܕ ܩ̣̇ܒܠ ܠܡܝܐ ܟܠ ܝܫܘXX ܡXܠ ܗXܝܠ Xܠܕܚ̣X ܒܪܢ̣ܫܐ ܕܝܠܟܘܢ̇ ܗ̇ܝ . ܕܛܒ ܡܢ
P:Ps [AB] ܝܘܡ : ܘܒܙܕܝܩܘܬܟ ܢܬܬܪܝܡܘܢ .     ܡܛܠ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܟܠ : ܡܪܝܐ ܒܢܘܗܪܐ ܕܐܦܝܟ̈ ܢܗܠܟܘܢ . ܘܒܫܡܟ ܢܕܘܨܘܢ
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢܢ : ܕܠܗܕܐ ܛܒܬܐ ܢܣܒܝܗ̇ ܒܩܢܘܡܗ . ܐܢ ܐܬܕܟܪܬ ܟܠ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܐ ܕܢܕܥ ܇ ܐܢ ܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܠܐ . ܚܝܒ ܓܝܪ
P:ProvQohSong [AB] ܐܒܢܝܢ̈ ܚܕܬܝܢ ܘܥܬܝܩܝܢ : ܕܕܝ : ܢܛܪܬ ܠܟ . ܡܢ ܢܬܠܟ ܐܝܟ ܟܠ . ܬܡܢ ܐܬܠ ܠܟ ܬܕܝ̈ . ܝܒܪܘܚܐ̈ ܝܗܒܘ ܪܝܚܐ . ܘܥܠ ܬܪܥܝܢ̈
PhiloxMab:ComMattLuke ܒܟܠ . ܡܛܠ ܕܗܪܟܐ ܚܠܦ ܐܬܘܬܐ̈ ܐܬܬܣܝܡܘ ܓܘܫܡܐ̈ ܕܢܗܘܘܢ ܟܠ ܒܗܘܢ ܒܕܡܘܬ ܢܦܫܐ ܒܗܕܡܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܬܘܪܓܡܝܢ̈ ܥܠ ܦܪܘܩܐ ܗܐ ܤܛܢܐ ܡܦܫܩ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܢܗܝܪܐܝܬ ܟܠ ܗܐ ܡܢ ܪܚܡܐ̈ ܘܗܐ ܡܢ ܣܢܐܐ̈ ܟܠ ܦܘܫܩܝܢ̈ ܟܠ ܩܪܝܢܝܢ̈
JacSer:memWomJesusMet : ܘܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܒܠܥܘ ܒܚܣܡܐ ܕܢܨܚܘܢܝܗܝ ܀ ܐܝܟܐ ܚܙܐ ܟܠ ܪܚܡܐ̈ ܘܩܡܬ ܠܡܫܒܚܘ ܀ ܝܗܒ ܚܘܠܡܢܐ ܒܡܠܬܗ ܡܪܢ ܐܝܟ ܣܥܪ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ X ܕܣܥܪܢ X ¹ܩܕܡ ܥܝܢܝܢ̈ ܐܬ̇ܐ ܇ ܘܗܢ̇ܘܢ ܕܡܢܢ ܟܠ ܝܘܡܐ ܢܥܒܕܝܘܗܝ ܠܢ ܠܕܝܢ̣ܐ ܕܗܘ̣ܐ ܥܙܝܙ . ܗܝܕܝܢ ܓܝܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܘܫܒܐ ܐܢܫܝܐ ܐܝܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܆ ܠܐ ܡܢܗ ܡܬܗܝܡܢܢ ܆ ܘܠܐ ܟܠ ܡܢ ܗܠܝܢ . ¹⁰ XX X¹ . ܘܥܠ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܟܢܐ : ܘܫ̇ܦܥܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings : X1ܪܫܝܬ ܟܠ X . X2ܛܟܝXܐ : X1ܛܟܩܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ⁸ X X2 . ܟܠ ⁷⁸ X2ܛܘܒܬܢܘܬܐ : X1ܛܘܒܬܢܐ̈ XX . X2ܪܝܫܐܝܬ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܚܢܦܐ̈ ܠܗ̇ܘ ܕܡܣܬܒܪ ܡܢܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ̣ ܂ ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܗ ܐܝܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܦܠܚ ܡܢܗ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ