simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܣܛܢܐ ܣܛܢܐ̈ ܡܫܡܗ ܐܝܟܐ ܕܟܕ ܗܝ ܥܠܬܐ ܒܪܘܝܬܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܕܡܪ ܐܢ ܗܘ ܕܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ