simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܟܠܗ ܠܡܕܪܟܘ . ܠܐ 37ܡܬܥܩܒܢܐ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܟܠܗܝܢ ܘܠܐ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܡܪܚܝܢ ܚܢܢ ܕܢܥܩܒ̣ 36ܘܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܚܢܢ