simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܓܒܝܢ̈ ܒܙܢܝܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܡܨܒܬ ܗܘܐ̣ ܗܢܕܝܢ ⁷ܒܡܠܬܐ ܟܠ ܆ ܦܓ̇ܥܬ ⁵ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ⁶ ܒܓܒܪܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܕܡܐ̣ ܠܒܪ ܡܢ ܢܘܢܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܇ ܘܒܡܫܚܐ ܟܠ ܒܗܕܐ ܠܡܬܪܓܫܢܘܬܗ ³ܕܥܝܣܘ . ⁴ܦܪܫܬ ܓܝܪ ܢܦܫܗ̇ ܡܢ