simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܕܪܐ̇ܓܐ ܢܦܫܟ ܕܪܓܬܗܝܢ ܠܐ ܥ̇ܒܪܐ ܐܡܝܢ ܀ ܝ X 34 2ܡ̇ܥܗܕ ܟܠ ܠܘܬ ¹²ܒܝܫܘܬܝ ܆ ܢܦܪܥܟ ܛܒܐ ܣܥܘܪܘܬ̈ ܗ ܝ¹ X0ܒܫܘܘܟܢܐ̈
JnDalya:Epist ܙܘܥܐ ܘܪܓܫܬܐ . ܘܐܬܪܐ ܕܫܡܗ ܕܘܡܪܐ ܗܘ ܐܦ ܦܘܫܩ ܪܐܙܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܢ ܡܬܓܠܝܢ ܗ̣ܘܘ . ܒܐܝܢܐ ܒܘܠܗܝܐ ܠܗܘܢ ܡܩܝܡܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡܢ