simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܥܠܬܢܐ ܡܬܬ X - ܘܠܪܘܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܕ ܫܘܘܟܢܘܗܝ̈ ܟܠ . ܐܒܗܘܬܐ ܡܫܬܡܝܐ . ܘܠܒܪܐ ܕܒܒܪܘܬܢܘܬܗ ³ܥܠܬܢܝܘܬ
BarEbr:CandSanc ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܟܠ ܥܠܝܐ̈ ܗ̣ܘ ܒܗ ܐܢ ܠܐ ܐܣܐ̈ ¹¹ܡܕ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗܕܡ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܡ̇ܦܫܪܐ ܘܒܡܐܢܝ̈ ܙܪܥܐ ܠܗ̇ ܐ . ܣܢܐ . ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢ ³ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܪ ܓܬܢܝܬܐ ܆ ܟܕ ܡܫܬܓܪܐ ܒܦܓܪܐX ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܢܒܝܐ ܕܡܬܢܒܐ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܡܕܡ ܣ̇ܥܪ XXX ܝ . . ܡܢ X . ¹ܠܐ ܟܠ ܆ ܘܒܝܬ ⁸ܢܒܝܐ̇̈--̣ X XXX X X XXXXXX ܐ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ . ܘܟܕ
BarEbr:CandSanc ܙܘܥܐ ܕܡܬܚܕܬ ܢܛܚܐ ܡܕܡ ܚܕܬܐ ܘܫܘܟܢܐ ܡܕܡ ܙܠܓܢܝܐ ܡܢ ܟܠ ܠܡܩ̣ܛܦ ܫܘܡܠܝܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܙܘܥܗ̇ . ܟܐܡܬ ܒܝܕ
BarEbr:CandSanc ܙܢܐ ܕܩ̇ܠܘܛܘܬܐ ܓܠܝܐ . ܚܕܝܘܬܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܝ ܟܠ ܕܚܣܘܟܬܢܘܬܐ . ܘܕܐܠܗܐ . ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܠܗܠ ܗܘ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܬܚܦܝܬܐ ܬܟܣܝܬܐ . ܕܕܐܝܟ XX ܗܢܐ ܓܝܪ ܦܐܐ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܡܫܡܠܝܢ̈ . ܥܪܛܠܝܐ ܬ . ܐ ܘܒܚܝܐ̈ ܕܠܐ ܐܘܡܢܘ . ܘܣܛܪ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܡ̇ܢ ܕܡܬܩܪܐ ܐܠܗ ܘܕܚܠܐ . XX XXX⁰ ܘܢܢܚܝܢ ܢܟܝܐ̈ ܩ . ܟܠ ܕܚܛܝܬܐ ܒܪܗ ܕܐܒܕܢܐ . ܘ . ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܗܘ X ܘܡܫܬܥܠܐ ܥܠ
BarEbr:CandSanc ܒܝܫܢ̈ . ܟ . ܕ ܦ̇ܪܫܝܢܢ ܠܙܢܝܐ̈ ܫܟܝ̣ܚܘܬܢܝܐ̈ ܕܒܗ ܡܢ ܟܠ ܩܢܝ̣ܐ ܐܦܠܐ ܟܝܢܐ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܕܗܐ ܩ̣ܛܠܐ ܕܝܬܝܪ ⁵⁸ܡܢ