simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SophrJer:epArcadCyp ܐܝܬܝܗ̇ ܚܠܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܕܒܫܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܠ ܐܬܦܪܣܬ ܗܘܬ ܘܚܝܠܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ
CaveTreas ²ܠܡܝܐẌ . ܘܐܘܠ̣ܕX ܟܠ ⁵ܓܢܣܐ̈ ⁶ܡܫܚܠܦܝ̈ ܚܙܬ̣ܐ
SevAnt:Epist ܠܘ ܠܗX ܡܢ ܟܠ ܪܘܫܥX ܐܝܬܝܗ̇ ܇
ActsMiaphysites ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ
IšoMerv:ComPs ܬܪܥܣܪ ܕܢܗܘܘܢ ܡܫܒܚܝܢ ܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܥܒܕܐ ܗܘܬ ܦܢܢܐ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ :
Ps-Zach:EccHist ܢܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܕܟܫܪ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂
JacSer:memCharThatEzekSaw ܡܘܗܒܬܟ ܢܩܘܐ ܒܕܝܠܗ ܟܠ ܡܢ ܕܒܪܐ ܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܚܙ̇ܝܢܢ ܕܥܡ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܒܠܫܢܐ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܠܓܒܪܐ̈ ܘܢܫܐ̈ ܥܡ ܟܠ ܩܘܡܢ̈ ܘܡܢ ܝܕ
P:Neh [AB] ܐܠܗܝ ܠܛܒ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܚܠܦ
Nars:SancChurch ܢܘܟܪܝܐ̈ ܪܚܡ ܪܚ̇ܡ ܟܠ : ܘܟܢܫܗ̇ ܨܐܕܘܗܝ
Pall:LausHist ܓܝܪ ܢܦܫܗ̇ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ
Eph:madCrucifix ܐ 1ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ ܟܠ ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈
SebBrock:IntroIsaacNin ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܒܡܟܬܒܙܒܢܐ
AntiTriThWrit ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ ܟܠ ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ
JacSer:memEpiph ܬܦܠ ܩܘܕ݂ܡܘܗܝ ܥܠ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܬ݂ܝܒܠ ܗܘܐ
JacSer:memMarEph ¹ܕܗܐ ܡܬܝ̇ܒܠ ܥܠ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܆ ²