simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܕܫܒܝܠܝܗ̇̈ . ܟܠ ܕܥܐܠܝܢ ܠܘܬܗ̇ ܠܐ
P:Isa [AB] ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ . ܟܠ ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ :
Nars:SancChurch ܢܘܟܪܝܐ̈ ܪܚܡ ܪܚ̇ܡ ܟܠ : ܘܟܢܫܗ̇ ܨܐܕܘܗܝ
Eph:madFaith 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܬܠܝܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܟܕ ³ܗ̣ܘ
Eph:memHom ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܗܢܝ ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܒܣܝܡ
JnDara:OnOfferings ܐܬܒܕܪܘ ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
JacSer:memHomCreat ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܀ ܐܠܘܐܝܬ ܗܘ
BarKoni:ScholUrm ܐܡ̇ܪ ܕܐܬܝܗܒ ܠܝX ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܝܒܟܠܙܒܢ ܝܒܟܠܕܘܟ ( ܟܠ ܝ ) ܗܢܘ
P:Mark [AB] ܠܘܬܗ ܂ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟܐ ܀  
JacSer:memLuqJews . 1 ) ܟܠ ܕܩ̇ܪܐ ܢܨ ܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܬܡܠܠܘܢ XXܢ . ܟܠ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܢܚܝܗ̇
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ ܟܠ . X 1ܠܚܘܒܠ
Pall:LausHist ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܒܙܢܝܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈
EliaNis:Chron ܒܒܓܕܕ ܕܬܩܠ ܗܘܐ ܟܠ ܩܘܦܣܐ ܡܐܐ ܙܘܙܐ̈
BarEbr:CandSanc ܩ̣ܛܠܐ ܕܝܬܝܪ ⁵⁸ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ . ܟ
IšoMerv:ComPs ܬܪܥܣܪ ܕܢܗܘܘܢ ܡܫܒܚܝܢ ܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܩܕܡ
P:Heb&CathEpist [AB] ܫܠܡ ܀ ܟܠ ܚܕܘܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ
Eph:madVirg ܥܘܢܝܬܐ : ]ܡܢ ܟܠ ܕܩܕܝܫܝܢ̈ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ