simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܐܕܪܐ̈ . ܘܡܢ ܐܕܪܐ ܘܡܢ ܡܥܨܪܬܐ ܠܐ ܢܣܒܥܘܢ : ܘܡܫܚܐ ܢܟܕܒ ܟܠ ܐܝܟ ܥܡܡܐ̈ : ܡܛܠ ܕܛܥܝܬ ܡܢ ܐܠܗܟ : ܘܪܚܡܬ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܢ
P:Acts [AB] ܥܡܡܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ . ܘܟܕ ܗܘܐ ܩܠܐ ܗܘ ܆ ܟܢܫ ܟܠܗ ܥܡܐ ܟܠ ܕܥܡܪܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܕܚܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܁ ܡܢ
Nars:memCreat . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܪܡܙܐ ܙܥܘܪܐ ܘܐܝܟ ܕܒܢܚܬܐ ܟܠ ܘܡܝܐ̈ ܘܐܐܪ ܘܟܢܫܝ̈ ܪܘܡܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ
P:Deut [AB] ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܛܠ ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܚܕܥܣܪ ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ : ܡܠܠ ܡܘܫܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ :
EliaNis:Chron ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܝܘܡܐ ܀ ܥܠ ܐܬܘܬ̈ ܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܀ ܦܘܩ ܡܢ ܟܠ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܐܬܘܢ̈ ܂ ܬܪܫܥ̤ ܘܫܪܟܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܐܝܬ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܐ X ܢܬܥܢܐ ³ܗܘܢܐ : ܟܠ : ܘܕܢܪܚܩ ²ܢܦܫܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ
sugTwoThieves ܚܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܩܪܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ ܟܠ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܟܐܒܐ̈ ܛܥܝܢ ܡܙܝܓ ܠܗ ܚܠܐ ܘܓܒܗ ܕܩܝܪ . ܡܠܐ
IšoMerv:ComOT ܫܢܐ ܒܫܢܐ . [2]ܚܟܝܡܐ ܐ̇ܡܪ . ܕܗ̇ܝ ܕܬܢܝܢܘܬ ܥܠ ܟܠ ܝܘܫܝܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܚܘܕ ܐܬܥܒܕ ܆ ܐܠܐ
JacSer:memNativ ܨܒܝܢܝ̈ ܠܡܢܘ ܟܐܒ ܡܢ ܟܐܒܝ ܐܟܘܬܝ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝ 80 ܘܡܥܩܒ ܟܠ ܒܕܢܚܗ ܕܢܘܗܪܐ ܐܠܐ ܐܢܐ ܕܒܚܫܘܟܐ ܚܦܝܛ ܐܢܐ ܠܡܓܡܪ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܢܚܝܗ̇ . ܘܟܠ ܡ̇ܝܢ ܕܐܫܟܚ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ̇ . ܟܠ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܕܬܡܠܠܘܢ XXܢ .
IsaacNin:DiscColl ܐܢܫ ܡ̇ܛܐ ܠܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡ̇ܛܝܢ ܆ ܗܝ ܟܠ ܀ 5ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܩܘܣ ܡܚܦܝܐܝܬ ܐܡܝܪܐ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕܝܕܥ ܕܠܘ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܆ ܘܐܠܐ ܒܩܘܡܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܝܢ̈ ܆ ܘܐܠܐ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܘ ܥܬܝܩ ܥܠܡܐ̈ . ܒܝܕܥܬܗܐܪܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܬܦܪܣܬ ܗܘܬ ܘܚܝܠܐ̈ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܥܡ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܫܠܝܚܝܬܐ̈ ܟܠ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܦܪܣܝܐ ܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ
ActsSlaveChrist ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܝܫ ܚܘܛܪܗ ܚܦܪܘ ܘܒܕܡܘܬ ܩܒܪܐ ܥܒܕܘ ܟܠ ܥܡܟ ܢܬܒܣܡ 16 ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܠܝܢ ܗܘܘ ܘܒܟܝܢ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܪܝܢ̈ 80 ܕܒܗܘ ܕܪܐ ܢܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܠ ܙܟܘܬܐ ܟܢܫ ܝܗܠܘܗܝ̈ ܟܠ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܕܪܐ ܒܬܟܝܠܘܬܐ ܘܟܒܪ ܐܚܝ̈ ܐܗܡܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ
Eph:madCrucifix ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈ ⁵ ܘܩܘܝܘ ܒܥܛܠܘܬܐ ܟܕ ܬܘܒ ܙܗܝܪܝܢ̈ ܟܠ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܥܠ ܩܠܐ ܕܐܝܢܐ ²ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ I ܐ 1ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ
ActsMari ܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܡܚܕܐ ܒܚܕܘܬܐ ܘܬܡܗܐ ܩܡܬ ܟܠ ܗܕܡܝܟܝ̈ . ܘܟܕ ܦܘܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܡܡܠܠ : ܦܪܩ ܡܢܗ
ThdrMops:ComPs ܓܒܝܢ̈ X[ . . . ]ܕܐܝܕܐ ܕܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܗܘܬ ܫܪܝܪܐ . ܟܠ ܒܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܚܫܒܗ̇ ܠܗܕܐ [ . . . ] ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܐܝܟ ܕܡܢ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܡܢ ܕܒܪܐ ܐܝܟ ܕܒܪܝܬܝܗܝ ܘܠܐ ܢܫܬܚܠܦ ܛܟܣܐ ܪܚܝܡܐ ܟܠ ܚܐܪܘܬܐ ܒܨܠܡܟ ܡܠܠ ܕܩܢܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ ܢܩܘܐ ܒܕܝܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܪ ܐܢܫ ܒܠܫܢܐ ܕܝ̇ܕܥ ܡܠܠܘ ܥܡܗ ܂ ܥܡ ܢܘܚ ܣܘܪܝܐܝܬ ܂ ܘܥܡ ܟܠ ܣܘܓܐܐ ܕܠܫܢܐ̈ ܂ ܐܝܢܘ ܠܫܢܐ ܕܡܡܠܠܝܢ ܒܗ ܂ ܚܙ̇ܝܢܢ ܕܥܡ