simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
HistChurchEast ܪܒܐ ܇ ܥܠ ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܝܗ̣ܒ ܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܚܙ̇ܝܢܢ ܕܥܡ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܒܠܫܢܐ
SevAnt:Epist ܠܘ ܠܗX ܡܢ ܟܠ ܪܘܫܥX ܐܝܬܝܗ̇ ܇
Cyr:ComLuke ܕܫܪܝܪܐ ܂ ܝ ܟܠ ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܦܣ ܟܠ ܟܠܗ ܕܒܠܥܕ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܪ ܕܝܝܢ X ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬ ܥܠܬܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܬܟܝܠ ܥܠ
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ
SevAnt:CathHom ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ
Chron1234 ܘܐܬܬܕܝܢ ܂ ܘܐܬܒܙܙ ܟܠ ܕܩ̇ܢܐ ܗܘ̣ܐ ܂
Chron1234 ܟ̇ܠܗ ܥܠܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܕܪܚܝܩ ܗܘ̣ܐ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܢܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܘܕܟܫܪ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܒܨ̇ܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܩܘܝܐ ·X· ܒܙܘܙܐ ܟܠ ܐܪܒܐ ܩܘܝXܐ̈ ܒܙܘܙܐ
JnEph:ActsEastSaints ܪܛܢܐ ܕXܕܝܦܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ
BarṢal:ComGosp ܒܟܢܘܢ ܂ ܟܕ ܟܠ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܬ̈ ܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܗܠܝXܢ ܕܐ̇ ܟܠ ܩܪܨܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܇
JnEph:EccHist ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓ̇ܒܝܢ̈ ܆ ·X
BarEbr:CandSanc ܘܠܒܪܐ ܕܒܒܪܘܬܢܘܬܗ ³ܥܠܬܢܝܘܬ ܟܠ ܥܠܬܢܐ ܡܬܬ X
JacSer:Epist ܂ ܘܬܫܝܩܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܠܗ ܟܪܝܟܝܢ̈