simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Num [AB] ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ : ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܪܝܫܝܗܘܢ̈ .
P:Phil-Phlm [AB] ܒܡܟܝܟܘܬ ܪܥܝܢܐ ܇ ܟܠ ܐܢܫ ܠܚܒܪܗ ܐܝܟ
P:Ps [AB]   ܡܬܢܒܐ ܥܠ ܟܠ ܕܐܣܬܥܪ ܒܚܫܗ ܕܡܪܢ
PhiloxMab:Disc ܫܘܐ . ܕܟܕ ܟܠ ܝܘܡ ܫܡܥ ܟܠ
P:Rev [AB] ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܟܠ ܡܐ ܕܚܙܐ .
P:Rom [AB] ܟܕ ܡܠܝܢ ܟܠ ܥܘܠܘܬܐ ܂ ܘܙܢܝܘܬܐ
P:Sam [AB] ܥܒܕܐ ܗܘܬ ܦܢܢܐ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ :
P:Tob [AB] ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܟ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܐ . ܘܡܢܟ
P:TweProph [AB] ܘܪܚܡܬ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܕܪܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ : ܟܠ ܡܐ ܕܐܡܪܐ ܐܢܬܝ