simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memSimPetGetBehMe ܬܘܕܝܬܐ ܬܬܕܒܚ ܠܟ ܐܢܬ ܗܘ ܕܒܚܐ ܘܕܡܐ . . ܠܐ ܚܫܚܝܢ ܠܟ ܟܠ ܢܝܩܪܟ ܠܫܢܝ ܚܠܦ ܕܒܚܬܐ̈ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܘܒܟܠ ܩܠܝܢ̈
JacSer:memElishRevDeadMan ܙܘܥ ܐܢܬ ܡܢܟ ܘܙܡܪ ܫܘܒܚܐ ܒܩܠܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܒܚܡܫܐ ܪܓܫܐ̈ ܟܠ ܒܟ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܠܡܫܒܚܘ ܐܘ ܩܝܬܪܐ ܡܠܝܠܐ ܕܐܬܩܢ ܗܘ ܡܬܩܢ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܢܨܚܢܝܢ̈ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܓܢܒܪܘܬܐ̈ ܕܣܥܝܪܢ̈ ܠܝ ܦܠܝܓ ܥܡܝ ܟܠ ܓܘܢܚܐ̈ ܒܡܕܒܪܐ ܬܗܪܐ̈ 120 ܒܣܝܢܝ ܙܘܥܐ̈ ܘܒܟܠ ܐܬܪܝܢ̈
JacSer:memElishShulWom ܩܢܝܢܐ ܕܠܒܪ ܡܢܟ ܩܢܐ ܠܗ ܐܢܫ ܦܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܡܚܢܘܩܝܬܐ ܟܠ ܡܛܥܢ ܠܕܩܢܐ ܠܗ ܒܟ ܡܪܝ ܐܥܬܪ ܕܥܘܬܪܟ ܚܝܐ̈ ܗܘ ܠܕܪܚܡ ܠܟ
JacSer:memElishAppSaints ܝܘܡ ܟܠ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܠܐ ܚܣܪ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܕܒܥܐ ܠܟ ܡܠܐ ܟܠ ܚܘܒܐ ܕܐܡܠܠܟ ܒܗ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܠܟ ܫܦܝܪ ܠܟ ܬܬܠ
JacSer:memElishCapSam ܛܒܬܐ̈ ܡܬܝܗܒܢ̈ ܠܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܕܝܠܢ ܐܢܝܢ ܟܠ ܢܗܝܪܐ ܘܝܗܒܐ ܥܘܬܪܐ̈ ܘܓܙܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܠܕܫܡܥ ܠܗ̇ ܡܢ ܐܠܗܐ
JacSer:memElish ܥܘܕܪܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܟ ܘܐܢܬ ܗܘ ܡܡܠܐ ܟܠ ܣܘܢܩܢܝܢ̈ 25 ܟܠ ܒܚܘܒܟ ܡܠܬܟ ܡܢ ܝܘܠܦܢܟ ܡܛܠܬܟ ܐܢܬ ܗܘ ܡܪܢ ܝܗܒ ܡܓܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܠܫܢ ‏ ‏ܡܢ ܥܒܪܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ . ‏ ‎ [2]‎‏ܕܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܟܘܠ ܒܪܘܟ . ܡܢ ܐܪܒܥ̈ ܟܢܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܗ [ܢ]ܘܕܐ
JacSer:memSinWomLordForgav 80 ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܝܘܗܝ ܐܝܬ ܠܗ ܢܬܠ ܟܕ ܠܐ ܡܡܐܢ ܛܘܦܬܐ ܟܠ ܢܥܬܪ ܡܢܗ ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܒܥܝ ܚܛܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܒܕܝܠܗ ܗܘ ܚܐܢ
P:Heb&CathEpist [AB] ܚܕܘܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܐܚܝ̈ ܇ ܟܕ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܆ ܠܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܪܒܢ̈ ܕܙܪܝܥܢ̈ ܒܥܡܡܐ̈ ܂ ܫܠܡ ܀
P:Isa [AB] ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ : ܘܟܠ ܠܒܐ ܠܟܪܝܘܬܐ . ܡܢ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܐ ܘܥܕܡܐ ܟܠ ܠܒܣܬܪܟܘܢ . ܠܡܢܐ ܬܘܒ ܬܒܠܥܘܢ : ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ .
P:John [AB] ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ̈ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܒܗ ܟܠ ܗܘܐ ܗܘ ܡܠܬܐ . ܗܢܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܝܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
P:Josh [AB] ܐܬܪܐ ܕܬܕܪܘܟ ܒܗ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܟܘܢ : ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ : ܐܝܟ ܟܠ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ : ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Judg [AB] ܝܘܡܝ̈ ܕܝܢܐ̈ : ܫܡܥ ܗܘܐ ܡܪܝܐ ܐܢܩܬܗܘܢ : ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܕܝܢܐ̈ : ܘܦܪܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ .
P:Kings [AB] ܥܩܐ . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܝܡܝܬ ܠܟܝ ܒܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠ ܡܠܟܐ . ܘܝܡܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܢܦܫܝ ܡܢ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ : ܐܣܬܟܠܘ ܘܚܙܘ : ܐܢ ܐܝܬ ܟܐܒܐ ܐܝܟ ܟܐܒܝ ܟܠ ܢܦܫܐ : ܚܙܝ ܡܪܝܐ ܘܚܘܪ ܕܗܘܝܬ ܙܠܝܠܬܐ . ܠ ܠܐ ܠܟܘܢ
P:Lev [AB] ܣܡܝܕܐ ܕܬܩܪܒܘܢ ܠܡܪܝܐ : ܠܐ ܢܬܥܒܕ ܚܡܝܥܐ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܟܠ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ : ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܡܢ ܩܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ .
P:Matt [AB] ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܠܐ ܥܒܕ ܆ ܡܬܦܣܩ ܘܢܦܠ ܒܢܘܪܐ ܀ ܟܠ ܒܢܝܐ̈ ܠܐܒܪܗܡ . ܗܐ ܕܝܢ ܢܪܓܐ ܣܝܡ ܥܠ ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ .
SynOr ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܬܟܬܒ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܗ ܐܒܗܝܢ̈ ܟܠ ܚܕܝܐܝܬ ܡܩܒܠܝܢܢ ܆ ܘܒܟܬܒܬ ܐܝܕܝܢ̈ ܡܫܪܪܝܢܢ ܒܚܪܬܐ ܥܠ
P:Neh [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܚܠܦ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܨܚ ܐ ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܡܥܬ ܡܠܬܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܥܒܕܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܠܝ ܐܠܗܝ ܠܛܒ :