simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc . ܟܐܡܬ ܒܝܕ ܟܠ ܙܘܥܐ ܕܡܬܚܕܬ ܢܛܚܐ
BarEbr:CandSanc ܠܗܠ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܙܢܐ ܕܩ̇ܠܘܛܘܬܐ ܓܠܝܐ
BarEbr:CandSanc ܩ̣ܛܠܐ ܕܝܬܝܪ ⁵⁸ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ . ܟ
BarKepha:CelebNat ܠܐ ܬܘܒܕ ܡܢܗܘܢ ܟܠ ܢܫܡܐ . ܘܐܢ
BarKepha:ComMyron ܡܬܡܫܚ ܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܐܢܗܘ ܕܨ̇ܒܐ
BarKoni:Schol ܐܣܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܥܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܣܬܩܒܠ ܥܒܕܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܐܡ̇ܪ ܕܐܬܝܗܒ ܠܝX ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ
BarḤadbš:Acts ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܟܠ ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ
BarḤadbš:FoundSch ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ . ܟܠ ܕܒܗܠܝܝܢ ܐܪܘܗܝ ܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܗ ܣ̇ܢܐ ܐܢܬ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܐܚܒ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܬܟܝܠ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܒܟܢܘܢ ܂ ܟܕ ܟܠ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܬ̈ ܐ
BarṢal:ComLiturg ܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܟܠ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠ
BarṢal:LuqArabs ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܢ : ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܚ̇ܙܝܢ ³⁶ܐܝܠܢܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܓܝܪ ܕܡܢܗ ⁴⁶ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܕܡ ܡܢܗ
CaveTreas ²ܠܡܝܐẌ . ܘܐܘܠ̣ܕX ܟܠ ⁵ܓܢܣܐ̈ ⁶ܡܫܚܠܦܝ̈ ܚܙܬ̣ܐ
ChalcedWrit . . X ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܗܘ
Chron1234 ܘܐܬܬܕܝܢ ܂ ܘܐܬܒܙܙ ܟܠ ܕܩ̇ܢܐ ܗܘ̣ܐ ܂
Chron1234 ܟ̇ܠܗ ܥܠܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܕܪܚܝܩ ܗܘ̣ܐ ܡܢ