simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ ܟܠ ܂ ܝܕ ܂
ChronEdes ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܠ ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ
SevAnt:CathHom ܕܡ̇ܕܒܪܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ
IsaacNin:memColl ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܇ ܡܩ̇ܪܒܐ ܠ
P:TweProph [AB] ܘܪܚܡܬ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܕܪܐ̈ .
SevAnt:CathHom ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܥܢܘܝܢ ܟܠ ܐܕܫ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܐܟܚܕܐ
Sahd:BookPerf ܘܠܝܐܝܬ . ܘܗܢܝܐܝܬ ܟܠ ܐܘܠܢ̈ ܢܐ ܡܣܝܒܪܝܢܢ
P:2Chr [AB] ܠܬܪܥܐ̈ : ܘܠܡܥܒܕ ܟܠ ܐܘܡܢܘ : ܕܐܬܝܗܒ
BarṢal:LuqArabs ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܢ : ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܚ̇ܙܝܢ ³⁶ܐܝܠܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܃ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗ ܡܢܝܢ
P:Matt [AB] ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ . ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܦܐܪܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܝܢ ܡܢ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇
JacSer:memEpiph ܬܦܠ ܩܘܕ݂ܡܘܗܝ ܥܠ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܬ݂ܝܒܠ ܗܘܐ
PersMartKgYaz1 ܐܝܩܖܐ ܕܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܖܝܢ̈ . ܘܖܡܐ
ActsGregPirang ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ
sugDeath&Satan ܡܨܥܪ ܡܘܬܐ ܨܝܕ ܟܠ ܐܝܬܝ ܙܟܝܐ ܘܒܟ
SevAnt:CathHom ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚ̣ܝܕ ܟܠ ܐܟܚܕܐ ܡܣ̣ܬܓܕXX .
SevAnt:CathHom ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ ܐܢ
JacSer:memElijFireDown ܠܗ ܒܟ ܝܗܒ ܟܠ ܐܡܛܐ ܠܫܘܦܪܘܗܝ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ