simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Phil-Phlm [AB] ܐܢܫ ܠܚܒܪܗ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ ܂ ܢܚܫܘܒ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܕܢܦܫܗ ܟܠ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܁ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܆ ܐܠܐ ܒܡܟܝܟܘܬ ܪܥܝܢܐ ܇
P:ProvQohSong [AB] ܕܥܐܠܝܢ ܠܘܬܗ̇ ܠܐ ܗܦܟܝܢ . ܘܠܐ ܡܬܕܟܪܝܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܟܠ . ܛܥܬ ܐܣܟܦܬܐ̈ ܕܒܝܬܗ̇ : ܘܗܠܟܬܐ̈ ܕܫܒܝܠܝܗ̇̈ .
P:PsSol [AB] ܒܪ ܐܢܫ ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܥܒܕܘ . ܘܕܬܕܥܝ ܐܪܥܐ ܟܠܗܘܢ . ܟܠ ܫܡܝܐ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܘܐܪܥܐ ܐܣܠܝܬ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܒܕ
P:Ps [AB] ܕܐܣܬܥܪ ܒܚܫܗ ܕܡܪܢ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܡܢܐ ܪܓܫܘ ܥܡܡܐ̈ : ܟܠ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ : ܘܐܘܪܚܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܬܐܒܕ .   ܡܬܢܒܐ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܝܘܡ ܫܡܥ ܟܠ ܝܘܡ ܫܐܛ ܘܡܒܣܪ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܟܠ ܆ ܩܪܝܢܗ ܩܘܛܪܓܐ ܗܘ ܕܩܢܘܡܗ . ܘܠܕܝܢܐ ܝܬܝܪܐ ܫܘܐ . ܕܟܕ
P:Rev [AB] ܡܐ ܕܚܙܐ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܩܪܐ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܡܠܐ̈ ܟܠ ܇ ܗܘ ܕܐܣܗܕ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܠܣܗܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇
P:Rom [AB] ܥܘܠܘܬܐ ܂ ܘܙܢܝܘܬܐ ܂ ܘܡܪܝܪܘܬܐ ܂ ܘܒܝܫܘܬܐ ܂ ܘܥܠܘܒܘܬܐ ܟܠ ܕܣܪܝܩܘܬܐ . ܕܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܘܠܐ . ܟܕ ܡܠܝܢ
P:Sam [AB] ܫܢܐ ܒܫܢܐ : ܒܙܒܢܐ ܕܣܠܩܐ ܗܘܬ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܗܟܢܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈ ܡܪܒܥܗ̇ . ܘܗܟܢܐ ܥܒܕܐ ܗܘܬ ܦܢܢܐ
P:Tob [AB] ܒܝܫܐ . ܘܡܢܟ ܠܐ ܢܬܗܦܟ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܕܠܟ ܐܝܬ ܟܠ ܥܝܢܟ ܟܕ ܥܒܕ ܐܢܬ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܀ ܘܠܐ ܬܗܦܟ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܟ ܡܢ
P:TweProph [AB] ܐܕܪܐ̈ . ܘܡܢ ܐܕܪܐ ܘܡܢ ܡܥܨܪܬܐ ܠܐ ܢܣܒܥܘܢ : ܘܡܫܚܐ ܢܟܕܒ ܟܠ ܐܝܟ ܥܡܡܐ̈ : ܡܛܠ ܕܛܥܝܬ ܡܢ ܐܠܗܟ : ܘܪܚܡܬ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܐ ܕܐܡܪܐ ܐܢܬܝ ܠܝ : ܐܥܒܕ . ܘܢܚܬܬ ܠܐܕܪܐ : ܘܥܒܕܬ ܟܠ ܡܐ ܟܠ ܠܘܬ ܪܓܠܘܗܝ̈ : ܘܗܘ ܢܐܡܪ ܠܟܝ ܡܐ ܕܬܥܒܕܝܢ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ :