simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆
SevAnt:LuqGramm Xܝ ܂ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ