simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܗܪ ܕܝܝܢ X ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬ ܥܠܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܥܠܡܢܝܬܐ : ܐ̇ܘ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܘܢܐ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܫ̇ܡܥ .
PhiloxMab:TenMem ܘܒ̇ܥܝܢ ܒܠܝܠܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ : ܟܕ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܡܕܡ ܆ ܘܐܠܐ