simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܠܝܬ ܥܠܬܐ ܕܪܫܝܢܐ : ܐܝܢܐ XX X X X X ܗ ܪܝܢ̈ ܝܘ̈ ܕ ܪܝܣ ܟܠ ܕ . ܗ ܚܙ ܕ · ܘ X ܒܪ ܝܪ ܕܡܣܪܚ ܪ ܪ ܝܕ ܕܡܫܟܚ ܡܕܢܚ . ܗܪ ܕܝܝܢ X
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܡܢܐ ܡܢ ܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܩܪܝܒ ܠ . ܡܠܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܦܘܠܘܣ ܟܠ ܕܚܘܫܒܐ ܆ ܐ̇ܘܐܝܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܝܕܥܬܐ ܥܠܡܢܝܬܐ : ܐ̇ܘ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܢ̈ ܫ̇ܡܥ . ܘܡܦܢܐ ܕܠܐ ܒܘܚܪܢܐ ܕܦܪܘܫܘܬܗ . ܡܛܠ XXXX ܟܠ ܕܡܡܠܠܟ ܘ ܕܚܪܢܐ ܆ ܡܕܡ ܕܫܡܥܬ ܬܢܝܬ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܐܝܟ ܫܢܝܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ : ܟܕ ܠܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܆ ܠܐ ܠܫܘܐܠܐ : ܐܦܠܐ ܠܚܘܫܒܐ . ܟܠ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܒܕܓܘܢ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܘܒ̇ܥܝܢ ܒܠܝܠܐܝܬ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܆ ܘܐܠܐ ܒܩܘܡܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܝܢ̈ ܆ ܘܐܠܐ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܘ ܥܬܝܩ ܥܠܡܐ̈ . ܒܝܕܥܬܗܐܪܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ