simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܒܟܠ ܘܟܠ ܘܒܟܠ ܡܫܝܚܐ . ܥܠܬܐ ܡܕܝܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܟܠ ܇ ܘܐܝܟܐ ܕܐܣܬܠܩ̣ ܡ̇ܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܇ ܘܠܘܬ ܐܒܐ̣ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ : ܟܕ ܠܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܆ ܠܐ ܠܫܘܐܠܐ : ܐܦܠܐ ܠܚܘܫܒܐ . ܟܠ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܒܕܓܘܢ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܘܒ̇ܥܝܢ ܒܠܝܠܐܝܬ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ̇ ܒܫܦܝܪܘܬ ܛܟܣܐ ܐ̣ܬܐ : ܘܒܕܪܓܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܝ ܛܠܝܝܬܐ . ܘܩ̣̇ܕܡ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܝܠܬܢܐ : ܘܒܝܕ
DadQaṭ:ComAscet ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܡܐ ܟܕ ܢܣܡܟܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܫܠܝܐ ܥܪܦܠܐ̈ ܟܠ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܗܠܝܢ ܢܩܦܝܢ ܆ ¹⁷ܐܠܐ ܢܛܝܒ ܢܦܫܗ ܠܡܣܝܒܪܘ
IsaacNin:DiscColl ܐܢܫ ܡ̇ܛܐ ܠܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡ̇ܛܝܢ ܆ ܗܝ ܟܠ ܀ 5ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܩܘܣ ܡܚܦܝܐܝܬ ܐܡܝܪܐ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕܝܕܥ ܕܠܘ
P:Esd [AB] ܚܕ ܡܢ ܒܝܬ ܬܪܥܐ̈ . ܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܢܥܒܪ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܦܘܠܚܢ ܟܠ ܘܙܟܪܝܐ ܘܐܝܕܝܢܘܣ . ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܬܪܥܐ̈ ܥܠ
SevAnt:Epist ܪܘܫܥX ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܢXܝXܪܝ̣ܝ ܕܢܐܡܪܝܘܘܝ ܐܐܒܐ ܕܡܝܢ ܟܠ ܕܡXܝܝܐ ܝܝܐܐ ܗܘ ܪXܝܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝ̇ܢ ܠܘ ܠܗX ܡܢ
JacSer:memElishShulWom ܩܢܝܢܐ ܕܠܒܪ ܡܢܟ ܩܢܐ ܠܗ ܐܢܫ ܦܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܡܚܢܘܩܝܬܐ ܟܠ ܡܛܥܢ ܠܕܩܢܐ ܠܗ ܒܟ ܡܪܝ ܐܥܬܪ ܕܥܘܬܪܟ ܚܝܐ̈ ܗܘ ܠܕܪܚܡ ܠܟ
IšoMerv:ComOT ܫܢܐ ܒܫܢܐ . [2]ܚܟܝܡܐ ܐ̇ܡܪ . ܕܗ̇ܝ ܕܬܢܝܢܘܬ ܥܠ ܟܠ ܝܘܫܝܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܚܘܕ ܐܬܥܒܕ ܆ ܐܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܩܪܒܐ ܠܡܕܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܘܡܦܪܓ ܒܕܘܒܪܘܗܝ̈ 2 ܟܠ ܕܠܗܠ ܒܟܠܥܕܢ ܡܬܚܠܛܝܢ ܒܨܠܘܬܐ . ܨܠܘܬܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗ ܕܒܠܥܕ ܡ̣ܢ ܩܪܝܒܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘ ܘܩܢܗ ܟܠ ܝܘܩܢܗ ܕܡܪܢ ܕܘܟܬ ܩܢܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܡܠܝܢ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܦܣ
P:1Macc [AB] ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܪܗ . ܘܩܛܪܘ ܟܠܗܘܢ ܬܓܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ : ܐܦ ܟܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܐܚܕܘ ܥܒܕܘܗܝ̈
JacSer:memElishRevDeadMan ܙܘܥ ܐܢܬ ܡܢܟ ܘܙܡܪ ܫܘܒܚܐ ܒܩܠܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܒܚܡܫܐ ܪܓܫܐ̈ ܟܠ ܒܟ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܠܡܫܒܚܘ ܐܘ ܩܝܬܪܐ ܡܠܝܠܐ ܕܐܬܩܢ ܗܘ ܡܬܩܢ
P:John [AB] ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ̈ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܒܗ ܟܠ ܗܘܐ ܗܘ ܡܠܬܐ . ܗܢܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܝܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
JacSer:memPresentLord ܕܗܘܐ ܥܘܠܐ ܒܛܘܒܢܝܬܐ ܦܬܚ ܠܝ ܣܦܘܬܝ̈ ܠܡܢܨܪܘ ܟܠ ܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ ܘܥܠ ܩܘܒܠܗ ܕܡܢ ܫܡܥܘܢ 1 ܩܫܝܫ ܡܢ
Eph:memDomNos ܠܡܠܟܘܬܐ ܦܪܥܬ ܟܠ . ܝܗܒܗ ܓܝܪ ܡܪܢ ܠܢܘܚܡܗ ܪܗܒܘܢܐ ܟܠ ܡܢ ܫܝܘܠ ܘܫ̣ܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ . ܕܢܕܪܘܫܐܘܪܚܐ ܡܢ ܫܝܘܠ ܛܠܡܬ
SevAnt:CathHom ܟܘܬ̣ܡܐ ܘܛܘܠ̣ܫܐ : X ܠܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܨ̇ܝܡܝܢ ܟܠ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܫܕ ܚܠܦܝܢ ܥܬܝܪܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡ̣ܛܦܘ ܘܠܡܫܓܘ
P:Jer [AB] ܕܐܫܕܪܟ ܬܐܙܠ : ܘܟܠ ܕܐܦܩܕܟ ܬܡܠܠ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܟܠ ܕܛܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܛܠܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܥܠ
BarKepha:ComMyron ܚܫܝܢ̈ ܐܢܗܘ ܕܨ̇ܒܐ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ [Ch . 1] ܕܡ̇ܢܘ ܐܠܦ ܟܠ ܡܬܡܫܚܝܢ ܗܘܘ . ܪܐܙܐ ܕܟܠ ܕܒܗܢܐ ܡܫܚܐ ܡܬܡܫܚ ܡܡܠܟ ܥܠ
JacSer:memEstabCreat ܓܒܝܢ̈ ܘܗܘܝܘ ܡܫܦܐ ܐܘܪܚܐ ܠܥܠܡܐ ܡܢ ܬܘܩܠܬܐ̈ ܦ . ܦܬܝܚ ܟܠ ܠܗ̇ ܚܒܝܒܐܝܬ ܥ . ܥܝܢܐ̈ ܕܢܘܗܪܐ ܡܠܐ ܝܘܠܦܢܟ ܡܢ