simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܘܦܐܝܐ ܢ-ܨܘܪ : ܕܠܘܬ ܬܦܢܟܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܥ̣ܝܢ ܟܠ ܠܗ̇ : ܘܢܐܨܩ ܕܠܗܕܐ ܒܓܘܢܐ ܢܕܡ̇ܐ : ܨܠܡܐ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܐ ܡܢ
ActsMiaphysites ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢ̇ܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ 1ܡܫܬ̣ܡܥ ܟܠ ܒܩܥܬܟܘܢX ܀ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܚ̇ܝܕܘX ܆ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ̇ ܟܠ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܡܐܪܙܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܕܡ ܣܓܝܐܐ ܐܘ ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
JacSer:memPartakHolyMyst ܡܢ ܕܠܐܐ ܢܐܬܐ ܢܬܬܢܝܚ ܥܠ ܦܬܘܪܗ̇ ܦܬܝܚܝܢ ܬܪܥܝܗ̇̈ ܟܠ ܕܛܘܪܦܝܟܘܢ̈ ܥܕܬܐ ܒܥܠܡܐ ܠܡܐܢܐ ܗܝ ܪܒܐ ܕܡܠܐ ܫܝܢܐ
JacSer:memNativ ܨܒܝܢܝ̈ ܠܡܢܘ ܟܐܒ ܡܢ ܟܐܒܝ ܐܟܘܬܝ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝ 80 ܘܡܥܩܒ ܟܠ ܒܕܢܚܗ ܕܢܘܗܪܐ ܐܠܐ ܐܢܐ ܕܒܚܫܘܟܐ ܚܦܝܛ ܐܢܐ ܠܡܓܡܪ
JacSer:memPalmSun ܐܬ݂ܪܘܢ̈ ܗܐ ܡܙܝܚܝܢ ܠܟ݂ ܒܐܣܟܡܝܗܘܢ̈ ܪܘܡܐ ܒܢܘܗܪܗ ܟܠ 447 40 ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܟ݂ ܐܦ ܝܠܘܕܐ̈ ܒܐܘܫܥܢܝܗܘܢ̈
ThdrMops:ComPs ܓܒܝܢ̈ X[ . . . ]ܕܐܝܕܐ ܕܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܗܘܬ ܫܪܝܪܐ . ܟܠ ܒܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܚܫܒܗ̇ ܠܗܕܐ [ . . . ] ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܐܝܟ ܕܡܢ
Ps-Ath:Virg ܩܠܐ̈ ܗܢܝܐܐ̈ ܕܡܚܬܚܬܝܢ ܘܡܪܦܝܢ ܚܝܨܘܬܐ ܕܢܦܫܐ : ܘܡܢ ܟܠ ܘܡܢ ܫܓܘܫܝܐ̈ ܘܩܠܐ ܕܙܡܪܐ ܘܡܢ ܢܩܫ ܟܦܐ̈ . ܘܡܢ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܢܨܚܢܝܢ̈ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܓܢܒܪܘܬܐ̈ ܕܣܥܝܪܢ̈ ܠܝ ܦܠܝܓ ܥܡܝ ܟܠ ܓܘܢܚܐ̈ ܒܡܕܒܪܐ ܬܗܪܐ̈ 120 ܒܣܝܢܝ ܙܘܥܐ̈ ܘܒܟܠ ܐܬܪܝܢ̈
EliaNis:Chron ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܝܘܡܐ ܀ ܥܠ ܐܬܘܬ̈ ܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܀ ܦܘܩ ܡܢ ܟܠ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܐܬܘܢ̈ ܂ ܬܪܫܥ̤ ܘܫܪܟܐ ܕܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܐܝܬ
JnRufus:Pleroph ܕܘܟ ܕܝܪܝܐ̈ ܢܩܒܠ Xܘ ܛܘܒܬܢܐ ܙܐܢܘܢ : ܘܕܚܘܫܒܗ ܕܟܠܚܕ ܟܠ . ܘܟܕ ܥܝܕܐ ܟܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ