simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܟܝ ܪܒ ⁷ܡܢ ܟܠ ⁸ܠܐ ܝܗܒ ܕܒܡܫܘܚܬܐ
Eph:madCarNis ܘܚܕܐ ܠܥܕܢ ⁷ܢܨ̇ܠܐ ܟܠ ܐܢܫ ܥܠ ܡܝܬܗ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܢܙܝܪܘܬܐ X ⁷⁰ܕܡܢ ܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ . ܡܣܪܩܘܬܐ
JnDalya:Epist ܪܚܝ̣ܩ ܘܦܣܝ̣ܩ ⁷⁰ܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ . 43ܘܡܢ
DidascApost ܕܪܡܝܢ : ⁷⁵ܘܥܠ ܟܠ ܪܡܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ :
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܕܒܐXܝܕܝܗܘܢ ⁷⁵ܡܫܬܡܠܝܐ ܟܠ ܪܓܬܐ ܕܠܘܬ X
PhiloxMab:TenMem ܓ̇ܫܐ ܒܗ̇ ⁷⁷ܒܨܒܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܓܠܝܙܐ .
BarEbr:CandSanc ܒ̇ܪܘܝܐ ⁷⁸ܟܝܬ ⁷⁹ܕܗܢܐ ܟܠ ܘܡ̇ܠܚ̣ܐ . ⁸0ܗ̇ܘ
BarEbr:Ethic ܘܥܠ̇XX . ⁸²̈ ܟܠ ܫܘܢܝܐ ܘܚܙܘܩܝܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ⁸²⁷ܕܡܚܐ ܟܠ . ܘܬܘܒ ܐܡܪ
CaveTreas ܦܓܪܗ ܕܐܒܘܢ ⁸ܐܕܡ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ⁹ܚܝܝܟ̈ .
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܡܣܛܝܢܘܬܐ ⁸ܕ ܟܠ ܕܘܟ . ܘܒܟܠܙܒܢ
Eph:madVirg ܗܘ ⁷ܘܡܨܐ ⁸ܕܥܡ ܟܠ ܟܘܠ ܢܗܘܐ XX
CaveTreas ܕܒܗܘ̇ܢ ܡܫܬܥܒܕ ⁸ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܒܪܝܟ ܝܠܕܟܝX ⁸ܡ̣ܢ ܟܠ ܝܠܕܝܢ̈ . 22ܡܢܘ
JnDalya:Epist ܗܝ ܨܠܘܬܐ ⁸⁰ܡܢ ܟܠ ⁸⁰ܥܡܠܝܢ̈ . ܘܦ̇ܬܚܬ̇
ActsMari ܒܟܠܡܕܡ . ⁸⁸ܘܐܚܝܕܝܢ ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠ ܕܠܐ
JnDalya:Epist ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ⁸⁹ܡܢ ܟܠ ⁹⁰ܪܚ . .
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܗܢܘX ⁹ܕܐܩܝܡ ܟܠ ܡܕܡ ܒܛܟܣܗ ܘܒܫܘܦܪܗ
AbbaIs:Ascet ܘܠܐ ܫܟܪܐ̣ ⁹ܘܠܐ ܟܠ ܡܐ ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ