simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ⁸ܠܐ ܝܗܒ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܨܐܕܘܗܝ XX ܐܠܐ ܕܠܐ ܛܟܣܐ ܟܠ ܒܛܟܣܐ ܠܒܪܝܬܐ̈ ܕܢܩܒܠ ܒܟܝܠܐ ܥܘܕܪܢܝܗܝܢ ܠܗ ܟܝ ܪܒ ⁷ܡܢ
Eph:madCarNis ܐܢܫ ܥܠ ܡܝܬܗ ܕܠܐܘܪܚܐ ܕܥܕܢ ⁷ܢܫܘܐ [30] 5ܠܗܢܕܘܝܐ̈ ܟܠ ܬܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ⁸ܐܘܪܚܢ̈ ܚܕܐ ܠܢܘܪܐ ܘܚܕܐ ܠܥܕܢ ⁷ܢܨ̇ܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܐܟܠܢ̈ . ܡܣܪܩܘܬܐ ܕܡܢ X50ܝX ܢܟܣܐ̈ ⁷⁷ܘܩܢܝܢܐ̈ . ܟܠ ܗܠܝܢ XXXX ܐܝܬܝܗܘܢ . ܨܘܡܐ . ܢܙܝܪܘܬܐ X ⁷⁰ܕܡܢ
JnDalya:Epist ܒܪܢܫ . 43ܘܡܢ ܣܓܝܐܘܬ ܡܡܠܠܐ X¹ܢܙܕܗܪ ܆ XX ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܟܠ ܪܚ̣ܡܘܗܝ̈ ܥܠ X⁹ܟܠܢܫ . ܟܕ ܪܚܝ̣ܩ ܘܦܣܝ̣ܩ ⁷⁰ܡܢ
DidascApost ܪܡܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ : ⁶ ܘܥܠ ܟܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ⁷⁸ܐܬܒܕܪܝ̈ ܟܠ X ⁷ܘܛܥܝ̈ X ⁷ܥܢܝ̈ . ܥܠ ܟܠ ܛܘܪܐ̈ ܕܪܡܝܢ : ⁷⁵ܘܥܠ
SevAnt:CathHom ܪܓܬܐ ܕܠܘܬ X ܡܘܬܐ ܡܝܬܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܟܕ ܐ̇ܠܐ ܟܠ ܡܥܠܢܐ̈ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܐXܝܕܝܗܘܢ ⁷⁵ܡܫܬܡܠܝܐ
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܓܠܝܙܐ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܕܡܘܬܐ ܝܗܝܢ ܟܠܗܝܢ ܚܟܡܬܐ̈ ܟܠ ܘܒܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ . ܟܕ ⁷⁶ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܓ̇ܫܐ ܒܗ̇ ⁷⁷ܒܨܒܬܐ
BarEbr:CandSanc ܘܡ̇ܠܚ̣ܐ . ⁸0ܗ̇ܘ ܒܪܐ ܘܡܠܬܐ . ܘܡܩܪܒܢܐ ܘܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ . ܟܠ ⁷⁷ܕܦܪܘܩܐ ܡ̇ܢ ܘܡܪܝܐ ܕܟܠ ܒ̇ܪܘܝܐ ⁷⁸ܟܝܬ ⁷⁹ܕܗܢܐ
BarEbr:Ethic ܫܘܢܝܐ ܘܚܙܘܩܝܐ . ⁸³ܐܘ̇ ܡܛܠ ⁸⁴ܩܢܝܢܐ ܕܗܢܝܢܐ 15 ܟܠ ܬܠܝXܝX . ܡXܠ ܦܘܠXܝ̇Ẍ ܕXܟܣܢܝܘܬX ܘܥܠ̇XX . ⁸²̈
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ . ܕܐܦ ܠܦܓܪܟܘܢ ܡܝܬܐ X²⁸ܢܚܐ . ܟܠ ܡܚܝܢܝܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ . ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ⁸²⁷ܕܡܚܐ
CaveTreas ܝܘܡܝ̈ ⁹ܚܝܝܟ̈ . ¹⁰ ( 16 ) ܘܡܝܬ̣ ܐܢܘܫ ܒܪ ܬܫܥܡܐܐ ܘܚܡܫ ܟܠ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ . ⁶ܘܠܐ ܬܥܢܕ ܡ̣ܢ ⁷ ܩܕܡ ܦܓܪܗ ܕܐܒܘܢ ⁸ܐܕܡ
SevAnt:LuqJul ܕܘܟ . ܘܒܟܠܙܒܢ ܡܬܚܙܐ ܐܢܐ ܕܐܢܐ ܠܝ ܫ̇ܠܡܐܢܐ . ܘܕܒܡܕ ܠܐ ܟܠ ܕܒܗܘ ܦܪܝܩܝܢ ܚܢܢ . ⁷ܐܠܐ ܟܕ ܡܙܕܗܪ ܐܢܐ ܡܢ ܡܣܛܝܢܘܬܐ ⁸ܕ
Eph:madVirg ܟܘܠ ܢܗܘܐ XX ܕܥܡ ܥܩܪܐ̈ ܥܙܝܙܐ̈ ܡܬܩܫܐ̣X ܟܕ ܪܟܝܟܐ ܗܘ ܟܠ ܕܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ 6ܡܫܚܐ ⁶ܓܝܪ ܥܬܝܪ ܦܘܪܣܐ̈ ܗܘ ⁷ܘܡܨܐ ⁸ܕܥܡ
CaveTreas ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ . ⁹ ܟ . X ܐܢܦܫܛܬ̇ ܘܐܬܦXܣܬ ܠܒX ܡ̣ܢ ܟܝX ܟܠ ⁴ ܥܒ̣ܕܗ ⁵ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ . ⁶ܐܝܟܢܐ X ܕܒܗܘ̇ܢ ܡܫܬܥܒܕ ⁸ܠܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܝܠܕܝܢ̈ . 22ܡܢܘ ܝܗܒ ܠܗ̇ ܠܡܓܙܝܬܐ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝܗ̇̈ : ܟܠ ܒܛܢܐ ܕܒܬܘܠܘܬܐ : ܘܥܢܬ ܘܐܡܪܬ ܕܒܪܝܟ ܝܠܕܟܝX ⁸ܡ̣ܢ
JnDalya:Epist ⁸⁰ܥܡܠܝܢ̈ . ܘܦ̇ܬܚܬ̇ ܬܪܥܐ ܠܐܬܪܐ ܕܕܘܡܪܐ . ܡܢܝ̣ܚܬ̇ ܟܠ ܝܪܬܐ̈ . ܘܠܘ ܡܒܥܐ ܒ̇ܥܐ ܀ 7ܡܕܝܢ ܪܒܬܐ ܗܝ ܨܠܘܬܐ ⁸⁰ܡܢ
ActsMari ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܘܡܨܝܢ ܚܝܠ ܟܠ ܘܕܝܢܝܢ ܠܟܠ . ܟܠ ܘܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܒܟܠܡܕܡ . ⁸⁸ܘܐܚܝܕܝܢ
JnDalya:Epist ⁹⁰ܪܚ . . . ܡܘܗܝ ⁹¹ܐܡܝܢ ܝ . ⁸ ܝܛ ܕܬܫܥܣܪܐ̈ X ¹ܥܠ ܡܣܪ ܟܠ ⁸⁸ . ⁸⁷ܘܠܥܠܡ ܬܘܒ ⁸⁸ܠܐ ܡܣܬܡܝܐ . ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ⁸⁹ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܕܡ ܒܛܟܣܗ ܘܒܫܘܦܪܗ . ܘܥܒܕ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܠ ܒܪܡܙܐ ܕܚܟܡܬܗ ܟܠ ܗܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܩܪܐ ܠܕܪܐ̈ 15ܡܢ ܪܫܝܬܐ . ܘܗܢܘX ⁹ܕܐܩܝܡ
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ ܟܪܡܐ̣ X ܥܕܡܐ ܠܟܡܫܘܢܐ̈ . ܘܬܘܒ̣ ¹¹ܒܬܢܝܢ ܟܠ ܕܠܐ ܢܫܬܐ ܚܡܪܐ̣ ⁸ܘܠܐ ܚܠܐ ܕܡܢ ܚܡܪܐ̣ ܘܠܐ ܫܟܪܐ̣ ⁹ܘܠܐ