simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂ ܡܛܠ ܕܘ̇ܠܐ ܕܗ̇ܘ ܕܟ̇ܪܒ ܥܠ ܣܒܪܐ ܢܟܪܘܒ ܂ ܟܠ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܠܡܐ ܥܠ ܬܘܪܐ̈ ܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ̣ ܂ ܐܘ ܡܛܘܠܬܢ ܡܢ
JnDalya:Epist ܀ 3ܐܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܬܙ̇ܒܢ ܆ ܬܙܒ̣ܢ ܠܟ ܠܗ̇ܘ ܕܐܙܕܒܢ ܟܠ ܒܝ . ܕܐܝܬܝܗܘܢ Xܝ ܚܫܝ̈ ܙܢܝܘܬܐ ܢܕܝܕܝ̈ ܠܚܬܢܐ ܦ̣ܐܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܒܟܠ ܇ ܘܥܒ̇ܕ ܒܟܠ ܫ̇ܠܡܐ ܕܠܐ ܡܬ̇ܡܠܠ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܬ̣ܚܡ ܟܠ ܚܝܠܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܪܘܚ ܇ ܒܒܛܝܠܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܥܒܕ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕ ܡܢܢ ܡܢ ܓܒܗ ܆ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܘܕܚ̇ . ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܗܒܘܢ ܠܝ ܟܠ ܐܝ̣ܕܐ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܦܪܗܣܝܐ ܕܐܠܘܢ ܇ ܘܢ̇ܬܟܬܫ ܓܢܒܪܐܝܬ
DionAr:MystWritings ܐܟܚܕܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ( 227 ) ܒܬܪܒܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܚܣܪܢ̣̈ ܟܠ ܣܟܝܢ̈ . ܘܠܐ ܡܬ̣ܚܒܫ ܐܘ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܢ ܡܫ . ܡ . ܐܠܐ ܡܬܝܚ ܥܠ
LiberGrad . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܡܪܢ ܕܗܢܐ ܓܢܣܐ ܕܤܛܢܐ ܘܕܚܛܝܬܐ ܠܐ ܢܦܩ ܟܠ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܫܪܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ : ܘܡܬܚܝܒܝܢ ܒܝܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܚܐ
IsaacAnt:memHom : ܕܨܠܝܒܐ ܥܦܩ ܒܚܢܢܗ . ܘܐܝܟ ܒܝܫܐ ܒܙܚܘܗܝ ܒܝܫܐ̈ : ܕܠܢ ܟܠ ܢܚܣܘܟ : ܡܢ ܢܓܕܘܗܝ̈ ܕܒܥܠܕܪܐ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ ܠܡܙܟܐ
BarṢal:ComGosp ܒܣܪ ܝX ܢܐܬܐ ܀ ܘܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܒܪܐܢܫܐ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܀ ܟܠ ܠܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܡܘܕܥ· ܡܢ ܡܢܬܐ ܥܠ ܟܠܐ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬܟ
SynWestSyr . ܒܬܪܗ ܡܘܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
BarKoni:ScholUrm ܚܝܘܬܐ ܐܬܒܥܝܘܗܝ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܥܠܝܟܘܢ ܐܝܬ ܠܝ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܒܣܘXܢܐܐ ܕܛܝܒܘܬܗ . ܗܝ̇ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܕ
SevAnt:CathHom ܒܪܝ̣ܬܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܘܡܬܗܘܢܢܝܬܐ ܣ . ܥ̇ܒܪ ܀ ܡ̣ܢܘ ܕܝܢ ܟܠ ܘܠܘܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܠܥܠ ܦ̇ܪܚ ܇ ܘܠܒܪ ܡܢ ܐ . ܗ̇ܘܐ ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ
Eph:madFaith ܓܒܝܢ̈ ܩܪܒܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܘܓܠܝܐ̈ ܫܠܡ ³ܡܐܡܪܐ̈ ܐܫܬܐ ܟܠ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܢܚܨܦ ²ܢܙܪܘܥ ܒܝܢܬܢ X ܕܗܐ ܬܟܒܘܢ ܡܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܬ ܢܒܢܐ ܥܠ ܬܪܥܝܬܗܘܢX ¹ܠܐ ܡܝܬܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܟܠ ¹⁶⁵ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܡ̣ܠܐ . ܘܒܟܠ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܗ ܡܣܬܝܟ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܨܒ̇ܐ ܒܘܠܝܬܐ X ܒܗܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܐܢܘܢ ܆ ܗܟܢܐ ܟܠ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ ⁹ܫܠܝܛ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܫܠܝܛ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܥܒܕ
JnDalya:Epist ܟܠܗ . Xܐܝܢ ܘܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢ ⁴ܠܚܫܚܬܐ . ܡܢܐ ܗܝ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗܕܐ ܟܠ 36 ܣܟܠܐܝܬ ܒܟܠ ܡܡܠܠܐ . ܘܐܦܠܐ ܕܢ̇ܥܗܕܘܢ ܫܡܗ ܒܡܘܡܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܡܫܡܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܝ ܕܝܠܗ ܕܣܘܥܪܢܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܟܠ XX XX X ܘXܣܘܟܠܐ ܕܝܠܗ ܕܫܡܐ ܆ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
BarKoni:Schol ܂ ܙܥܝX X - ܂ ܢܕ ܕܫܝX X ܂ XܝܝܝX ܂ ܘXܦ X ܂ ܫܘܘܙܝX X ܂ ܟܠ ܙܢܐ ܐܓܗܝܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܝ ܂ 1ܝX ܂ ܕܝXܢܢ ܪܝ̈
IsaacAnt:memHom ܝܘܡܝܢ̈ ܝܨܦ ܐܢܬ : ܘܒܨܦܬܐ ܕܟܠܝܘܡ ܒܠܝܬ ܀ ܝܘܡܐ ܓܝܪ ܟܠ ܫܪܝܪܐ ܀ ܐܢ ܓܝܪ ܕܡܚܪ ܠܐ ܬܐܨܦ : ܘܒܝܘܡܐ ܒܝܘܡܗ ܬܐܨܦ . ܗܐ
JnDalya:Epist ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܐܡܝܢ . ܘܗ̣ܘ ܢܗ̣ܘܐ ܡܚ̇ܝܨܢܐ ܕܗܘܢܗܘܢ ܟܠ ܡܛ̇ܠܩܐ : ܗ̇ܝ ܕܡܫܝܚܐ ܢܣ̣ܟܘܪ ܦܘ̣ܡܗ̇ X ⁹ܡܢ
Cyr:ComLuke ܦܪܘܣ̇ ܂ ܡܢ ܫܘܒܗܪܐ̈ ܕܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܘܚܠܦ ܥܢܒܐ̣̈ ܟܠ ܝܗ̇ܒ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܗܡܝܢܐ ܗܘ ܘܡܒܣܝܢܐ ܂ ܗܘ̇ܐ ܓܠܝܙ ܡܢ