simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܘܟ ܓܝܪܝXXX106 ܝܨܝܦ ܗ̣ܘܐ ܕܢܚܘܐ ܕܚܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ : ³ [ܗܢܘ ܕܝܢ ]ܕܠܐ ܚܣܝܪ ³[ܡܕܡ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܡܢ
BarKoni:Schol ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕܝܣܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܚܘܝܐ̣ ܂ 7ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܛܥܝܡ ܟܠ ܂ ܘܒܕܓܘܢܝ ܩ̇ܪܒ ܫܘܐܠܐ ܐܝܟ ܝܠܘܠܐ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪܝ ܕܡܢ
Eph:madChurch ܥܛܠܬܐ̈ ܘܦܫܝܩܢ̈ ܠܗ ܥܣܩܬܐ̈ ܕܢܫܟܚ ܚܝܘܗܝ̈ ܥܛܠܐ ܠܗ ܟܠ ܚܫܚܢ̈ ܩܠܝܠܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܠܨ̈ ܢ ܡܬܝܢܐ X4ܕܠܝܠܢ̈ ܠܗ
LiberGrad ܡܕܡ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܥܢܕ ܐܢܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܛܥܝܢ ܠܗ ܟܠ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܪܐ ܗܘܝܬ . ܘܐܢܐ ܐܠܒܫ ܕܡܘܬܟ ܘܐܚܘܐ ܐܢܘܢ
DadQaṭ:ComAscet ܒܝܫܬܐ̣ ⁴ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ ⁵ܒܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܢ ܇ ܟܠ ܦܠܚܝܢܢ ܛܒܐܝܬ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܠܥܒ̇ܕܢ ܫܠܡܐ ³ܕܠܐ
Ath:Inc ܐܢܫ ܕܒܚܐ ܡܣ̇ܩ ܗܘܐ . ܘܚܠܦ ܟܠ ܐܢܫ ܠܦܓܪܐ XX ܕܝܠܗ ܠܡܘܬܐ ܟܠ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܡܛܠ ܐܠܗܘܬܗ ܕܡܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ . ܡܢ ܟܕܘ XXX X ܘܚܠܦ
Babai:BookUnion ܘܩܕܝܡ ܠܟܠ ܂ ܘܥܠ ܫܘܘܕܥܐ ܕܕܝܢܘܗܝ̈ ܘܕܒܛܝܠܘܬܗ ܂ ܒܟܠ ܟܠ ܗܘܘ ܠܡܬܒܝܢܘ ܘܠܡܣܬܟܠܘ ܥܠ ܪܒܘܬ ܟܝܢܗ ܡܥܠܝ ܡܢ
Eph:madFaith ܡܕܡ ܥܦܪܐ ܕܝܢ ܗܘ ܒܩܢܘܡܗ ܠܟܠܗܘܢ ܪܓܫܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ ܗ̣ܘ X ܟܠ ܓܙܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܝ X 193ܡܢ ܚܕ ܡܕܡ ܟܠܡܕܡ ܕܡܢ ܓܘ ܐܪܥܐ
ActsGregPirang ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒܪ . . ܟܦܪ ܠܗ ܒXܝܚܐ ܘܠܐ X XX1 . ܟܠ ܐܢܐ ܇ ܕܐܥܒܕ ܠܟܘܢ ܨ ܒܝܢܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬܘܢ ܠܝ .
Nars:SancChurch ܘܕܒܪ ܐܥܠܗ̇ ܠܛܝܪ ܚܝܐ̈ ܀ 12 ܠܡܦܪܣܝܬܐ ܘܠܡܨܥܪܬܐ ܡܟܪ ܟܠ ܠܗܝ ܐܒܝܕܬܐ ܕܐܒܝܕܐ ܗ݇ܘܬ ܒܚܝܠܐ̈ ܕܛܘܥܝܝ : ܒܥܗ̇ ܡܫܟܚ
Eph:madFaith ܟܣܝܐ ܚܙܬܟ ܀ X 6ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܚܝܠܐ̈ X ³ܒܠܚܘܕ ܪܒܐ ܚܙܬܟ ܐܘ ܟܠ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ² ܕܐܢܫ ܢܚܙܝܟ ܒܥܝܢܐ ܟܕ ܢܘܗܪܐ ܐܢܬ ܕܢܝܚܐ ܡܢ
Eph:madVirg ܙܕܩܬܐ̈ ܒܣܘܥܪܢ ܡܪܥܐ̈ ܪܫܘܡܝ ܥܩܒܬܟܝ̈ XX ܘܝܘܩܢܗ ܟܠ ܕܩܘܫܬܐ ܒܡܠܬ ܚܝܐ̈ ܛܒܘܥܝ ܠܫܢܟܝ ⁷ܐܦ ܥܠ ܐܝܕܝܟܝ̈
Ath:ExposPs ܫܘܪܥܬܐ . . . ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܚܝܝܐ̈ . ܐܬܪܐ . . . ܟܠ ܦܣܥܬܐ̈ ܕܢܦܫܐ ܒܩܘܡܐ ܕܐܠܗܐ ܩܡ . ܟܕ ܗܘܝ̈ ܡܥܠܝܬܐ̈ . . .
JacSer:memElish ܥܡܡܝܢ̈ ܐܢܫܐ ܣܪܝܩܐ̈ ܘܡܠܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܐܠܝ ܡܢ ܟܠ ܘܡܢ ܩܪܝܒܝܗ̇̈ ܘܬܡܠܐ ܐܢܘܢ ܗܕܐ ܪܫܡ ܗܘܐ ܕܫܩܠܐ ܥܕܬܐ ܡܢ
P:John [AB] ܕܢܫܡܥ ܗܘ ܢܡܠܠ . ܘܥܬܝܕܬܐ̈ ܢܘܕܥܟܘܢ . ܘܗܘ ܢܫܒܚܢܝ . ܟܠ ܢܕܒܪܟܘܢ ܒܟܠܗ ܫܪܪܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܢܡܠܠ ܡܢ ܪܥܝܢ ܢܦܫܗ . ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܚܕܐ . ܠܢܘܝܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒ . . . ܕܐ ܒܝܬܝܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܬܩ̇ܪܒ ܠܗ ܇ ܟܠ : ܟܕ ܡܠܐܟܐ̈ ܐܬ̇ܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܥܡ ܫܝܦܘܪܐ ܘܩܠܐ XX ܪܒܐ ܆
BarṢal:ComGosp ܟܪ ܕܣܦܝܩ ܫܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܠܘ ܒܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܫܘܩܐ̈ ܟܠ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܢܘܢ XX ܕܐܬ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܗܘܕ ܂
P:Gal-Eph [AB] . ܘܗܘ ܝܗܒ : ܐܝܬ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܘܐܝܬ ܕܢܒܝܐ̈ . ܘܐܝܬ ܟܠ ܗܘ ܕܢܚܬ ܆ ܗܘܝܘ ܗܘ ܕܐܦ ܣܠܩ ܇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܝܐ ܂ ܕܢܫܠܡ
IsaacAnt:memHom ܡܕܡ ܀ ܡܢ ܫܘܫܡܢܐ ܘܠܒܗܡܘܬ ( ܬܢܝܢܐ ܪܒܐ . ܩܡܨܐ . ܣܛܢܐ ) : ܟܠ ܡܪܝ ܐܝܬܝܟ . ‏ ‏ܡܢ ܒܩܐ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ : ܐܢܬ ܗܘ ܡܚܟܡ
Shub:BookGifts ܥܡܠܝ̈ ܫܦܝܕ̇ ܘܕܗܘ̣ܐ ܚܝ̇ܐ ܡܣܩܡܐܝܬ ܒܚܫܚܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܟܠ ܗ̣ܢܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܟܠ ܒܘܣܡܝܢ̈ ܇ ܕܠܗܘܢ ܙܡܝܢܝܢ