simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܚܕ ³ܡܢܗܘܢ ܟܠܝܠܐ ⁴ܒܕܪܗ . ܣܛܪ ܡܢ ܥܡܠܐ̣ ܠܐ ܐܢܫ ܐܬ̇ܐ ܟܠ ²³ X X4ܗܐ ܐܝܟܢܐ ܐܬܬܢܝܚܘ ¹ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܟܬܫܘ ܘܩܒܠܘ ²
AbbaIs:Ascet ܡܐܢ ܕܨܒܬܐ ܆ ܚ̇ܐܪ ܡ̇ܢ ܒܗܘܢ ܇ ²³ ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܢܦܐ ܟܠ ²0ܢܬܚܘܐ ²¹ܠܫܒܪܐ ܕܗܒܐ ܐܘ ܣܐܡܐ Xܢܐܘ ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ²²ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ̣ ܘܕܢܣܝܒܪ ³0ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܡܫܝܢܘܬܐ . ܟܠ ܢܟܝܢܐ̈ ²⁷ܡܒܐܫܢܐ̣̈ ²⁸ܘܗ̇ܝ X ܕܝܢ ܕܪܒܐ̣ ܗ̇ܝX ²ܕܢܕܥ
AbbaIs:Ascet ³ܚܕ ⁴ܡܢܗܘܢ ܕܕܡ ⁵ X ܥܘܕܪܢܗ ܢܦܘܩ ܥܡ ܒܪܢܫܐ̣ ܘܢܬ ܠ ܠܗ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܦ̇ܪܫ ܠܗ ܡܢ ܐ ܠܗܐ ܆ ܘܢܦܝܣ ܠܛܝܒܘܬ ܗ ܕܐ ܠܗܐ ²ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ dd ܥܠ ܡܕܡ X0 ¹ X XX O⬩ܐܢ ܢܩܪܝܟ ܐܚܘ̣ܟ ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܟܠ ܠܟ : ܐܢ ܛܒܐܝܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ̣ ܐܘ ܠܐ X . ⁰ X ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܬ X ²ܥܠ
AbbaIs:Ascet ³ܚܘܫܒܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . XX [4]ܬܠܬ ܐܢܝܢ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܢܗܪܢ̈ ܟܠ ܕܐ̇ܩ ¹ܠܟܠ ܡܕܡ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܐ ܇ ܘܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܡܫܬܪܓܪܓ ²ܥܡ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ XX ⁸ܐܝܬܘܗܝ XX ⁷ܐܝܬܘܗܝ XX ⁸ܕܩܢܝܢ X X ⁵ܝ̇ ⁴ X ܟܠ ܇ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢX ܗܘܘ ܕܩܢܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܐܘ ܒܬܐ̈ ¹0
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܒ̇ܕܐ ܕܝܠܗ ܘܗܠܝܢ ܕXܨܠܝܢ ܘܗܠܝܢ Xdd X Xdd· ܟܠ . ܚܕ ¹0ܐܢܘܢ ܓܝܪ ¹¹ܦܓܪܐ XX ܘܡܥܕܪܝܢ ܠܚܕܕܐ̣̈ ܐܦ ¹²ܐܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ̣ ¹⁴ܘܬܩܪܐ ¹⁵ܠܚܬܢܗ̇ ܒܦܪܗܣܝܐ̣ ܘܬܐܡܪ : ܢܚܘܬ ܒܪ ܟܠ X ⁸ܘܠܐ ܝX ܟܕ ܠܐ XXX XXXXX . X ⁸ X ܬܗܘܐ ܟܠܬܐ ܕܟܝܬܐ ¹³ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ̣ ¹⁶ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܥܒܕܝܘܗܝ ܆ ܠܐ ¹⁷ ܡܫܟܚ ܟܠ ܒܠܒܗ ܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ¹⁴ܘܢܗܦܟܝܘܗܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܒܝܫܬܐ ܘܡܢ ¹⁵
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܝ̇ܕܥ ܕܝܬ̇ܪ ܡܢܗ ܇ ܘܐܢ ܚ̇ܙܐ ܡܕܡ ܕܡܚܣܪ ܠܗ̣ ܠܐ ܟܠ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ¹⁴ܐܠܦܐ̇ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܚܕ ܐܕܫܐ ܣܐ̇ܡ ܇ ¹⁵ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܡܗܝܡܢ X¹ ܘܡܣܝܒܪ ܒܟܠ . XX X4ܐܘ ܟܡܐ ܥܡܝܠܐ ܐܘܪܚܗ ܟܠ ܇ ܥܕܡܐ ܕܢܫܡܥ ܡܠܬܐ ܗܕܐ : ܕܚܘܒܐ ܠܐ ܡܡܬܘܢ ܢ̇ܦܠ̣ ¹⁵ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܘܥܕܠܝܟ ¹⁷ܐܪܡܐ ܥܠܝܟ̣ ܕܠܐ ܬܡܠܠ ܥܠ ܟܠ ¹⁴ܙܒܢܐ ܕܫܝܢܐ̣ ܘܢ̇ܦܩ ¹⁵ܐܢܬ ܒܫܠܡܐ̣ ܕܢܬܢܝܚ ¹⁶ܠܒܟ
AbbaIs:Ascet ܟܘܠܗ ܡܕܡ ܠܐ ܬܡܠܠ ܠܗ ܇ ܕܠܐ ܥܡ ܪܘܓܙܐ ܝܬܝܪܐ ¹0ܢܫܬܓܫ ܇ ܟܠ ܐܚܐ̣ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܕܒܪܘܓܙܐ ܘܒܡܥܠܥܠܘܬܐ ⁹ ܐܝܬܘܗܝ ܆
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܠܗ̣ ܡܢܦܨ ܐܝܕܘܗܝ̈ . ܛܘܒܘܗܝ ܗܟܝܠ ܠܡ̇ܢ ܟܠ ܨܝܪܬܗ̣ ⁷ܗܟܢܐ ܚܒܢܢܐ ܥܠ ܥܪܣܗ . ⁸ܠܙܒܠܐ ܕܡ̇ܐ ܚܒܢܢܐ ܆
AbbaIs:Ascet ܚܕ ¹ܡܢܟܘܢ ܢܥܒܕ ܨܠܘܬܗ ܇ ²ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܥܡܟܘܢ ܐܟܣܢܝܐ ܆ ܟܠ Xdd· ܒܡܒܣܝܢܘܬܐ XX ¹ X XX ܐܢ ܡܙܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܒܘܨܪܐ ¹ ܕܚܙܝܬ ܠܒܪ ܨܝܕ ܐܚܪܢܐ̣ ²ܠܐ ܬܛܥܢ ³ܘܢܫܬܟܚ ܟܠ ⁸ܝ ܟܠܡܕܡ ⁷ܝ ܡܢ ⁰ X X 4ܐܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܒ̇ܕܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܦܝܣܐ ܚܛܝܬܐ ¹¹ܠܠܒܗ̣ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ¹²ܥܡ̇ܪ ܟܠ ܝXX ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ X²ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ̈ X ¹ XXX X ² X ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܥܒ̇ܕܐ ²ܕܢܥܒܕ ܒܪܢܫܐ ܒܟܣܝܐ̣ ܗܢܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܠܗܐ ܡܢܗ ܟܠ ܥܡ ܐܚܝܟ̈ ܆ ¹ܠܐ ܬܒܥܐ XX ܕܢܐܠܦܘܢ ܕܥܒ̣ܕܬ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܆
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܢ̇ܦܠ ܟܠ ddXX ܕܦܐܐ ⁷ܝ ܒܝܢܬܟܘܢ ⁸ܝ ܡܫܬܡܗܘ XX ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܇