simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܚܝ ܡܬܡ̣ܬܚ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܐ ܕܚܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܟܘ̇ܢܝܗ̇ ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܟܘ̇ܢܝܐ ܕܚܝܐ̈ ܆ ܥܠ
ChalcedWrit ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܐܣܦܪܗ . ܫܠܡܘ . ܬܘܒ ܟܠ ܐܦ ܒܣܪܐ . X 39ܬܚܘܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ . ܫܡܫܐ ܘܢܘܗܪܗ : ܠܘ ܕܝܢ X
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܝ̇ܨܝܦ ܗܘܐ ܫܦ̣ܝܥܝܬ ܕܠܘܬ ܙܢܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܡܣܡ ܟܠ ܢܬܠ ܆ ܐܦ ܠܘܢܐ ܐܢ ܡ̣ܨܝܐ ܗܘܬ : ܒܨܒܝܢܗ ܡܣܪܚ ܗܘܐ . ܐܦ ܓܝܪ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܠܗ : 2ܘܝܗܒ ܠܗ ܐܝܕܐXܝܢ ܘܣܡ ܠܗ ܬܓܐ ܕܫܡ ܟܠ ܙܒܢܐ ܒܡܬܚܗ ܠܪܒܘܬX ⁰⁶ܕܪܓܗ· ܥܠ ܘܐܬܚܘܝ ܩܕܡ ܚ̇ܙܐ
SynWestSyr ܡܒܘܥܐ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ . ܘܐܢ ܨ̇ܒܐ ܕܢܐܡܪ ܐܚܪܬܐ ܢܐܡܕ̇ ܟܠ ܚܠܦܝܗܘܢ ܘܐܡ̇ܕ̇ ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܬܚܙܐ ܕܙܒܢܐ ܗܘ . ܘܟܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܕܠܥܠܡ ܟܠ ܘܠܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܒܗ̇ ܠܥܠܡܐ ܘܠܢܝܚܘܗܝ̈ .
DidascApost ܡ̇ܢ ܓܝܪ ⁰ܝܝ ܕܠܐ̇ܛ ܠܐܢܫ ܢXܝ ܣܪܝܩܐܝܬ . ܠܢܦܫܗ ܗܘ ܠܐ̇ܛ ܟܠ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܕܢܩܒܠ ܠܘܛܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ X⁹ܝ ܕܐܫܬܕܪܬ ܥܠܘܗܝ .
Babai:BookUnion ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܃ ܟܕ ܠܐX ܐܚܝܕ ܠܗܘܢ ܒܪܡܙܐ ܕܨܒܝܢܗ ܂ ܟܠ ܂ ܐܪܐ ܘܐܝܟܢܐ ܐܫܟܚܘ ܩܡܘ ܘܐܚܕܘܗܝ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ
Eph:memHom ܚܕ ܒܝܢܬ ܠܗ ܘܠܩܢܘܡܗX . --¹⁹ܩXX·dd--¹⁸ X XX·XX¹ ܟܠ . . ܝXX --¹¹ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ XX --¹⁰ ܛܝܒX --²⁰ܚܒܝ̣ܒܝ̈
P:Kings [AB] ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ . ܐܘܠܝܬܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ ܐܝܟܢܐ ܝܬܒܬ ܟܠ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܟܠ ܝܘܡ
JacSer:mem6DaysDay2 ܢܨܒܬܐ̈ ܟܕ ܡܬܝܒܠܢ̈ ܡܢ ܐܝܠܢܐ̈ 1110 ܘܠܓܢܣܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܘܥܘܬܪܐ̈ ܦܪܝܫܐ̈ ܠܕܪܐ̈ ܕܐܬܝܢ
Elia:epLeonḤar ܫܘܚܠܦܐ ܘܐܚܪܢܝܘܬܐ ܡܘܕܝܢܢ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܕ ܒܪܐ ܟܠ ܝܬܝܪ ܡܬܝܕܥܐ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܆ ܐܠܐ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܩܢܘܡܐ ܆ ܕܠܐ
JnDalya:Epist ܕܐܿܢ ܘܡܦܿܪܢܣ ܒܚܟܡܬܗ ܪܡܬܿ ܡܢ ܟܠ . ܟܕ ܗܘܝ̣ܘ ܝ̣ܕܥܬܗ ܟܠ ܘܠܝܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܫܝܚܐ ܚ̣ܟܡܬܗ ܕܐܒܐ ܡܠܟܘܬܢ ܕܠܥܠܡ .
ChronMin ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܟܠ ܐܢܘܢX ܗ̣ܘ ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ
Eph:madNativ X ܒܪܝܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܘܕܠܬܚܬ ܕܡ̇ܐ ܚܝܪܗ ⁶¹ ܠܗ̇ܘ ܦܩܘܕܐ ܕܠܟܠ ܟܠ ܥܘ̣ܠܐ ܕܚܐ̇ܪ ܟܠܗ ܠܟܠ ܕܘܟ ⁵⁹ܕܡ̇ܐ ܚܙܘܗ ܕܗܘܝܘ ܡ̇ܕܒܪ
JacSer:memElijAscendsHeav ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܒܪܝܬܐ ܕܡܪܐ ܒܪܝܬܐ ܣܝܡ ܗܘܐ ܒܪܓܬܗ ܟܠ ܒܗ ܕܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܠܐ ܪܓ ܡܕܡ ܡܢ
BarEbr:CandSanc . ܘܡܫ̇ܘܬܦ ܒܗ ܠܟܠ ܐܝܟ ܕܒܝ̣ܬܝ ܠܗ . X⁴ܠܗܘܢ Xܗ̣ܘ ܠܗ ³⁶X ܟܠ ³²ܒܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܕܝܠܗ ܡܪܐ . ܡܬܦ̣ܪܣ ܓܝܪ ³³ܥܠ
JnDalya:Epist ܡܬܚܿܘܝܐ . ܚܿܟܡܝܢܝ ܡܪܝ ܕܐܿܕܥ ܨܒܝܢܟ ܟܠܗ ܘܚܿܝܠܝܢܝ ܟܠ ܒܟܠܙܒܢ ܣܿܦܩܐ ܒܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ . ܒܢܝ̣ܫܐ ܗܢܐ ܕܒܠܒܐ ܠܝܿܕܥ
BarṢal:LuqArabs ܘܢܬܡܨܐ ܒܚܝܠ ܟܠܐܝܟ ܐܠܗܐ ܒܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ . X ( X ) X81ܚܘܝ ܟܠ ܕܝܗܒܠܗ ܐܠܗܐ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܚܝܠܗ ܒܪܘܚܐ ܕܩܕܫܐ ܕܢܕܥ
IšoMerv:ComOT ܚܕ ܩܛܠܐ ܠܚܝܡ ܗܘܐ ܒܢܡܘܣܐ . ܘܐܘܪܝܗXX -- ܪܡܠܩܢܐX¹ ܟܠ . ܠܐ ܠܡ ܬܩܛܘܬ . ܠܐ ܬܘܪ . ܠܐ ܬܐܪܓ ܐ ܢܬܬܗ ܕܚܒܪܟ . ܘܟܕ ܥܠ