simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܬܒܪܐ . ܘܠܐ ܚ̇ܐܢܝܢ ܥܠ ܬܒܪܐ ܕܝܠܝ . ܘܡܣܠܝܢ ܠܟܠ ܡܠܐ̈ ܟܠ . ܘܥ̇ܪܩܝܢ ܡܢ ܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ . ܘܕܚ̇ܩܝܢ ܡܢܗܘܢ
SynWestSyr ܟܠܗ ܠܐ ܢܛܥܡ . ܣܛܪ ܡܢ ܟܣܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܒܠܚܘܪ . . ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܐܦ ܕܒܫܐ ܐܦ ܡܠܚܐ . ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܐܝܠܢܐ̈ . ܚܡܪܐ ܕܝܢ
SynWestSyr ܟܠܗ ܠܐ ܢܐܟܘܠ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܢ ܛܥ̇ܡ ܐܘ̇ ܐ̇ܟܠ ܗ̇ܘܐ ܥܕܝܠܐ . ܟܠ . ܠܙܒܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܫܪܟܐ . ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܢܨܘܡ . ܒܣܪܐ ܕܝܢ
SynWestSyr ܐܢܬܬܐ ܬܟܣܐ ܪܝܫܗ̇ . ܥܡ ܐܦ ܣܥܪܗ̇ . X ܢܫܐ̈ ܗܕܝܪܐܝܬ ܟܠ ܫܠܡܐ ܠܚܕܕܐ̈ . ܐܦ ܓܒܪܐ̈ ܠܓܒܪܐ̈ . ܐܦ ܢܫܐ̈ ܠܢܫܐ̈ .
SynWestSyr ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗ ܢܘܡܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܬܦܝܣ ܕܕܟܝܐܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܕܦܣܟܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܢܩܪܒܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܥܠ
SynWestSyr ܦܠܚܘܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܡܬܟܒܫܐ : ܘܐܟܠܩܪܨܐ ܢܦܝܠ . ܘܚܘܝܐ ܟܠ ܕܟܠ ܟܝܢܐ ܘܒܪܝܬܐ X1ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܥ̇ܪܩܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ
SynWestSyr : ܡܘܡܐ ܐܢܐ ܠܗܠܝܢ ܒܫܡܐ XXܕܝܠܟ . ܘܕܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܝܫܘܥ ܟܠ : ܟܕ ܗܝܡܢ ܒܟ ܕܝܢ ܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܐܪܥܐ . ܡܪܝܐܐܠܗܐܐܚܝܕ
SynWestSyr ܡܪܥܐ ܘܟܘܪܗܢܐ . ܘܟܠ ܟܫܠܐ ܘܟܠܗ̇ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܟܠܗ̇ ܟܠ ܚܒܝܒܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܛܪܘܕ ܡܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܥܒܕܝܟ̈ ܗܠܝܢ .
SynWestSyr ܪܘܚܐ ܛܡܐܬܐ . ܣܥܘܪܘܬܐ ܚܪܫܬܐ ܩܛܘܠܬܐ ܕܬܚܝܬ ܐܪܥܐ . ܟܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܟܠܗ̇ ܦܠܝܓܘܬܐ . ܘܟܠܗ̇ ܡܒܣܝܢܘܬܐ .
SynWestSyr ܟܠܗ ܥ̇ܪܩ . ܟܕ ܡܬܚܛܦ ܕܝܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܢܡܘܣܐܝܬ : XX¹⁰ ܗ̇ܘ ܟܠ ܫܢܘܗܝ . ܐܘ̇̈ ܩܫܝܐܝܬ ܚ̇ܐܕ̇ ܐܘ̇ ܣܓܝܐܝܬ ܡܬܬܪܝܡ . ܐܘ̇
SynWestSyr ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܘܛܡܐܬܐ . ܘܠܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܒܝܫܬܐ . ܘܬܘܒ ܟܕ ܟܠ ܠܗ ܗܟܢܐ . ܡ̇ܫܚ ܐܢܐ ܡܫܚܐ ܗܢܐ ܕܡܘܡܝܢܘܬܐ ܠܓܗܝܬܐ ܕܡܢ
SynWestSyr . ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܡܕ ܢܐܡܕ̇ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ . X0 ܒܣܘܟܠܐ : X¹²¹ ܟܠ ܐܝܕܗ ܣܝܡ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܗܟܢܐ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
SynWestSyr . ܘܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ . ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܝܟܢܐX ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܟܠ ܣܐܡ̈ ܥܠ ܪܝܫܗ ܢܐܡܕ̇ ܡܡܫܚ ܡ̇ܫܚ ܐܢܐ ܠܟ ܒܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
SynWestSyr ܚܕ ܚܪ . . ܘܡܟܝܠ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܢܨܠܘܢ . [III] ܡܢܗ̇ ܟܠ . ܘܗ̇ܘ ܕܐܬܚܬܡ ܢܥܢܐ ܘܢܐܡܪ . ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ . 0 ܘܗܟܢܐ
SynWestSyr ܐܣܘܪܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܘܢܬܠ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܕܪܚܡܬܐ ܘܚܘܒܐ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܕܡܪܝܐ ܢܬܠ ܠܗ ܚܦܝܛܘܬܐ ܘܥܡܠܐ . ܘܢܗܦܟ ܕܝܢ ܡܢܗ
SynWestSyr ܐܢܫ ܢܝܚܐܝܬ ܟܕܡܫܒܚ ܫܠܝܐܢܓܒܐ ܠܗ . ܥܕܡܐ ܕܬܘܒ ܢܫܬܐܠ . ܟܠ . ܢܦ̇ܢܘܢ ܦܬܓܡܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܠܬܐ
SynWestSyr ܛܝܛܠܘܣ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܗ ܡܢ ܪܘܫܡܐ ܕܝܠܗ . ܘܡܣܝܟܝܢ ܟܠ ܗܢܘܢ ܕܚܕ ܚܝܠܐ ܩܢܝܢ ܘܡܫܡܠܝܢ X1 ܚܕ ܛܝܛܠܘܣ . ܟܕ ܡܬܝܕܥ
SynWestSyr ܡܗܝܡܢܐ ܐܘ̇ ܡܗܝܡܢܬܐ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܒܨܦܪܐ ܕܝܠܗ XXX ܡܛܠ ܟܠ ܕܦܐܘܠܘܣ ܫܠܝܚ ܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܗ ܩܐܣܛܐܣܝܩ : X³¹̈
SynWestSyr ܟܠܗ ܆ ܘܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܣܝܡܘܢ ܗ̇ܘ ܚܪܫܐ ܇ ܡܢܝ ܕܝܠܝXX ܟܠ ܩܬܐܪܣܝܣ̈ ܕܝܠܗ ܆ ܘܕܗ̇ܘ ܕܟܝܪܛܘܢܝܣܐ ܥܒ̣ܕܗ . ܘܢܬܦܣܩ
SynWestSyr ܩܠܝܪܝܩܐ ܕܡܨܥܪ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܠܒܪ ܡܢ ܘܠܝܬܐ . ܬܗܘܐ ܟܠ ܩܦܝܠܐ̈ ܢܬܟܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܕܒܐܘܪܚܐ ܫܪܐ . ܒܐܢܢܩܐ . 0 ܢܢ .